ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بیان وادی استغنا

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
بـــعــد ازیــن وادی اســتـــغــنــا بـــودنــه درو دعــوی و نــه مــعــنــی بــود
مـی جــهـد از بــی نـیـازی صــرصـریمـی زند بـر هم بـه یک دم کـشـوری
هـفــت دریـا یـک شــمـر ایـنـجــا بــودهـفـت اخـگـر یـک شـرر ایـنـجــا بــود
هشـت جـنـت نیز اینجـا مـرده ایسـتهفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست
هسـت موری را هم اینجـا ای عـجـبهر نفس صد پـیل اجـری بـی سـبـب
تــا کـلـاغــی را شــود پــر، حــوصــلـهکــس نـمـانـد زنـده در صــد قــافــلـه
صد هزاران سبـز پوش از غم بسوختتــا کـه آدم را چــراغــی بــرفـروخــت
صـد هزاران جـسـم خـالی شـد ز روحتـا دریـن حـضـرت دروگـر گـشـت نـوح
صـد هـزاران پــشـه در لـشـگـر فـتــادتــا بــراهـیـم از مـیـان بــا ســرفـتــاد
صـد هزاران طفل سـر بـبـریده گشـتتـا کـلـیم الـلـه صـاحـب دیده گـشـت
صـــد هــزاران خـــلــق در زنــار شـــدتــا کـه عـیـسـی مـحـرم اسـرار شـد
صــد هـزاران جــان و دل تــاراج یـافـتتـا مـحـمـد یک شـبـی مـعـراج یافـت
قــدر نــه نــو دارد ایـنــجــا نــه کــهـنخـواه اینجـا هیچ کـن خـواهی مـکـن
گــر جــهـانـی دل کــبــابــی دیـده ایهمـچـنـان دانم کـه خـوابـی دیده ای
گــر دریـن دریــا هــزاران جــان فــتــادشـب نمـی در بـحـر بـی پـایان فـتـاد
گـر فـروشـد صـد هـزاران سـر بـخـوابذره ای بــا ســایـه ای شـد ز آفـتــاب
گر بـریخـت افلاک و انجـم لخـت لختدر جـهـان کـم گـیـر بـرگـی از درخـت
گـر ز مـاهی در عـدم شـد تـا بـه مـاهپــای مـور لـنـگ شــد در قــعــر چــاه
گـر دو عـالم شـد همه یک بـارنیسـتدر زمـین ریگـی همـان انـگـار نیسـت
گـــر نــمـــانــد از دیــو وز مـــردم اثـــراز ســر یــک قــطــره بـــاران در گــذر
گر بـریخت این جـمله تـن ها بـه خاکمـوی حـیـوانـی اگـر نـبــود چـه بــاک
گـر شـد اینجـا جـزو و کـل کـلی تـبـاهکـم شـد از روی زمـین یک بـرگ کـاه
گر به یک ره گشت این نه طشت گمقـطـره ای در هشـت دریا گشـت گمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.