ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت پیرزنی که کاغذ زری به بوعلی داد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
رفــــت پــــیـــش بــــوعــــلـــی آن پــــیـــر زنکـاغـذی زر بــرد کـیـن بــسـتــان ز مـن
شــیـخ گــفــتــش عــهـد دارم مــن کــه نــیـزجـز ز حـق نـسـتـانم از کـس هیچ چـیز
پـــیـــرزن در حـــال گـــفـــت ای بــــوعـــلـــیاز کــــجـــــا آوردی آخـــــر احـــــولــــی
تـــو دریـــن ره مـــرد عـــقـــد و حـــل نـــه ایچــنـد بــیـنـی غــیـر اگـر احــول نـه ای
مـــرد را در دیــده آنـــجـــا غـــیــر نـــیــســـتزانـک آنـجـا کـعـبـه نـی و دیـر نـیـسـت
هــم ازو بـــشـــنـــو ســـخـــنـــهــا آشـــکـــارهــم بـــدو مـــانـــد وجـــودش پـــایــدار
هــم جـــزو کـــس را نـــبـــیــنـــد یــک زمـــانهــم جـــزو کـــس رانـــدانـــد جـــاودان
هـــــم درو، هـــــم زو و هـــــم بـــــا او بـــــودهـم بــرون از هـرســه ایـن نـیـکـو بــود
هــــرک در دریــــای وحــــدت گــــم نــــشــــدگـــر هــمـــه آدم بـــود مـــردم نــشـــد
هـــر یــک از اهـــل هـــنـــر وز اهـــل عـــیــبآفــتـــابـــی دارد انــدر غـــیــب غــیــب
عــــاقــــبـــــت روزی بـــــود کــــان آفــــتــــاببــا خــودش گــیــرد، بــرانــدازد نــقــاب
هــــرک او در آفـــــتـــــاب خـــــود رســـــیــــدتـو یقـین می دان کـه نیک و بـد رسـید
تــا تــو بـــاشــی، نــیــک و بــد ایــنــجــا بــودچـون تـو گـم گـشـتـی همه سـودا بـود
ور تــــو مـــانـــی در وجــــود خــــویـــش بــــازنــیـک و بــد بــیـنــی بــســی و ره دراز
تــــا کــــه از هـــیـــچــــی پــــدیـــدار آمـــدیدرگـــرفـــت خـــود گـــرفـــتـــار آمـــدی
کـــاشـــکـــی اکـــنـــون چــــو اول بــــودیـــییـعـنـی از هـســتــی مـعـطـل بــودیـی
از صـــفـــات بــــد بــــه کـــلـــی پــــاک شـــوبـعـد از آن بـادی بـه کـف بـا خـاک شـو
تــــو کــــجــــا دانـــی کــــه انـــدر تــــن تــــراچــه پــلـیـدیـهـاسـت چــه گـلـخـن تــرا
مـــــار و کـــــژدم در تـــــو زیــــر پـــــرده انــــدخـفـتـه انـد و خـویشـتـن گـم کـرده انـد
گـــر ســـر مـــویـــی فـــراایـــشـــان کـــنـــیهـر یکـی را همـچـو صـد ثـعـبـان کـنـی
هـــر کـــســـی را دوزخ پــــر مـــار هـــســـتتــا بـــپـــردازی تــو دوزخ کــار هــســت
گــــر بــــرون آیـــی ز یــــک یـــک پــــاک تــــوخوش بـه خواب اندر شوی در خـاک تـو
ورنـــه زیـــر خــــاک چــــه کـــژدم چــــه مـــارمـی گــزنـدت ســخــت تــا روز شــمـار
هـر کـسـی کـو بــی خــبــر زیـن پــاکـیـســتهرکـه خـواهی گـیر کـرمی خـاکـیسـت
تـــاکـــی ای عـــطـــار ازیـــن حـــرف مـــجـــازبــــا ســـر اســـرارتـــوحـــیـــد آی بـــاز
مــرد ســـالــک چـــون رســد ایــن جـــایــگــاهجــــایـــگــــاه مـــرد بــــرخــــیـــزد ز راه
گــــم شــــود، زیــــرا کــــه پـــــیــــدا آیــــد اوگـــنـــگ گـــردد، زانـــک گـــویــا آیــد او
جــزو گــردد، کــل شــود، نــه کــل، نــه جــزوصورتـی بـاشـد صفت نه جـان، نه عضو
هـــر چــــهـــار آیـــد بــــرون از هـــر چــــهـــارصـــد هـــزار آیــد فـــزون از صـــد هــزار
در دبــــیـــرســــتــــان ایـــن ســــر عـــجــــبصـد هـزاران عـقـل بـینـی خـشـک لـب
عـــقــل ایــنــجـــا کــیــســـت افــتـــاده بـــدرمــانــده طــفــلــی کــو ز مــادر زاد کــر
ذره ای بـــرهــرک ایــن ســـر تـــافـــتـــســـتسـر ز مـلـک هـر دو عـالـم تــافـتـسـت
خـود چـو ایـن کـس نـیـسـت مـویـی در مـیـانچـون نـتـابـد سـر چـو مـویـی از جـهـان
گرچه این کس نیست کل این هم کس استگر وجودست وعدم هم این کس استپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.