ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار عاشقی که از بیم قیامت می گریست

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
عاشقی روزی مگر خون می گریستزو کسی پرسید کین گریه زچیست
گــفــت مــی گــویـنـد فــردا کــردگــارچـون کـنـد تــشـریـف رویـت آشـکـار
چــل هــزاران ســال بـــدهــد بــردوامخــاصــگـان قــرب خــود را بــار عــام
یـک زمـان زانـجــا بــه خــود آیـنـد بــازدر نـیـاز افــتــنـد، خــو کـرده بــه نـاز
زان همی گریم کـه بـا خـویشـم دهندیک نـفـس در دیـده خـویشـم نـهـنـد
چـون کنم آن یک نفس بـا خـویش منمی توان کشتـن ازین غم خویشتـن
تـا کـه بــا خـود بــیـنـیـم بــد بــیـنـیـمبـا خـدا بـاشـم چـو بـی خـود بـینـیم
آن زمـان کــز خــود رهـایـی بــاشــدمبـی خـودی عـیـن خـدایـی بــاشـدم
هـرک او رفــت از مــیـان ایـنــک فــنــاچـون فـنـا گـشـت از فـنـا اینـک بـقـا
گــر تـــرا هــســت ای دل زیــر و زبـــربـــر صـــراط و آتـــش ســـوزان گــذر
غـم مـخـور کـاتــش ز روغـن در چــراغدوده ای پــیــداکــنــد چــون پـــر زاغ
چــون بــر آن آتــش کــنـد روغــن گـذراز وجــــود روغــــنــــی آیــــد بـــــدر
گــرچــه ره پـــر آتــش ســوزان کــنــدخــویـشــتــن را قــالـب قــرآن کــنـد
گر تـو می خواهی که تـو اینجـا رسیتـو بـدیـن مـنـزل بـه هـیـچ الـارسـی
خـویش را اول ز خـود بـی خـویش کنپــس بــراقـی از عـدم درپــیـش کـن
جـامـه ای از نـیـسـتــی در پــوش تــوکـاسـه ای پــر از فـنـا کـن نـوش تـو
پــس سـر کـم کـاسـتــی در بــرفـکـنطـیـلـســان لـم یـکـن بــر سـرفـکـن
در رکــاب مــحــو کــن مــایـی ز هـیـچرخش ناچیزی بـر آن جـایی که هیچ
بـــرمــیــانــی در کـــمــی زیــر و زبـــربـی مـیـان بــربــنـد از لـاشـی کـمـر
طمس کن جـسم وز هم بـگشای زودبـعد از آن در چـشم کش کحل نبـود
گم شو وزین هم به یک دم گم ببـاشپس از این قسم دوم هم گم ببـاش
هـمـچـنـیـن مـی رو بـدیـن آسـودگـیتــا رســی در عــالـم گــم بــودگــی
گــر بــود زیـن عــالــمــت مــویـی اثــرنـیـسـت زان عـالـم تـرا مـویی خـبـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.