ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سی مرغ در پیشگاه سیمرغ

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
زین سـخـن مرغان وادی سـر بـه سـرســرنـگـون گـشـتــنـد در خــون جــگـر
جـمـلـه دانسـتـنـد کـین شـیوه کـمـاننـیـسـت بــر بــازوی مـشـتـی نـاتــوان
زین سـخـن شد جـان ایشان بـی قرارهـم در آن مــنـزل بــســی مــردنـد زار
وان هـمـه مـرغـان هـمـه آن جــایـگـاهسـر نـهـادنـد از سـر حــسـرت بــه راه
ســالــهـا رفــتــنــد در شــیـب و فــرازصـرف شــد در راهـشــان عـمـری دراز
آنــچ ایــشـــان را دریــن ره رخ نــمــودکــی تــوانـد شــرح آن پــاســخ نـمـود
گــر تـــو هــم روزی فــروآیــی بـــه راهعــقــبــه آن ره کــنـی یـک یـک نـگــاه
بـــازدانــی آنــچ ایــشـــان کـــرده انــدروشنت گردد که چـون خـون خورده اند
آخـــر الـــامـــر از مـــیــان آن ســـپـــاهکــم رهـی ره بــرد تــا آن پــیـش گــاه
زان هـمـه مـرغ انـدکـی آنـجــا رسـیـداز هـزاران کــس یـکــی آنـجــا رســیـد
بــاز بــعــضــی غــرقــه دریــا شــدنــدبــاز بــعـضـی مـحــو و نـاپــیـدا شـدنـد
بــاز بــعــضــی بــر ســر کــوه بــلــنــدتــشــنـه جــان دادنـد در گــرم و گـزنـد
بــــاز بــــعـــضـــی را ز تـــف آفـــتـــابگـشـت پـرهـا سـوخـتـه، دلـهـا کـبـاب
بــاز بــعــضــی را پــلــنـگ و شــیـر راهکــرد در یــک دم بــه رســوایـی تــبــاه
بــاز بــعــضــی نـیـز غــایـب مــانــدنــددر کــف ذات الــمــخـــالــب مــانــدنــد
بــاز بــعـضـی در بـیـابــان خـشـک لـبتــشــنـه در گـرمـا بــمـردنـد از تــعــب
بــــاز بــــعــــضــــی ز آرزوی دانـــه ایخـویـش را کـشـتـنـد چـون دیـوانـه ای
بــاز بــعـضـی سـخــت رنـجــور آمـدنـدبــاز پــس مــانـدنـد و مـهـجــور آمـدنـد
بــاز بــعــضــی در عــجــایــبــهــای راهبـــاز اســتـــادنــد هــم بـــر جــایــگــاه
بـــاز بــعــضــی در تــمــاشــای طــربتــــن فـــرو دادنـــد فـــارغ از طــــلـــب
عــاقــبــت از صــد هــزاران تــا یــکــیبــیـش نــرســیــدنــد آنــجــا انــدکــی
عــالــمــی پــر مــرغ مــی بــردنــد راهبــیـش نـرســیـدنـد سـی آن جــایـگـاه
سی تن بی بال و پر، رنجور و سستدل شکسته، جان شده، تـن نادرست
حـضـرتـی دیـدنـد بــی وصـف وصـفـتبـــرتـــر از ادراک عــقــل و مــعـــرفــت
بــرق اســتــغــنـا هـمـی افـروخــتــیصد جـهان در یک زمان می سـوخـتـی
صـــد هـــزاران آفـــتـــاب مـــعـــتـــبـــرصــد هـزاران مـاه و انـجــم بــیـشــتــر
جـــمــع مــی دیــدنــد حــیــران آمــدههــمـــچـــو ذره پـــای کـــوبـــان آمــده
جـمله گفـتـند ای عـجـب چـون آفـتـابذره مـحــوسـت پــیـش ایـن حــســاب
کــی پــدیــد آیـیـم مــا ایـن جــایــگــاهای دریـــغـــا رنـــج بــــرد مـــا بــــه راه
دل بـه کـل از خـویـشـتـن بـرداشـتـیـمنیست زان دست این که ما پنداشتیم
آن همـه مـرغـان چـو بـی دل مـانـدنـدهـمـچــو مـرغ نـیـم بــسـمـل مـانـدنـد
مـحـو مـی بــودنـد و گـم، نـاچـیـز هـمتــــا بــــرآمـــد روزگـــاری نـــیـــز هـــم
آخــر از پـــیــشــان عــالــی درگــهــیچـــاوش عـــزت بـــرآمـــد نـــاگـــهـــی
دیـد ســی مـرغ خــرف را مــانـده بــازبــال و پـرنـه، جـان شـده، در تـن گـداز
پـــای تـــا ســـر در تـــحـــیــر مــانــدهنـه تــهـی شـان مـانـده نـه پــر مـانـده
گـفـت هـان ای قـوم از شـهـر کـه ایـددر چـنـیـن مـنـزل گـه از بــهـر چـه ایـد
چـیسـت ای بـی حـاصـلـان نام شـمـایـــا کـــجـــا بـــودســـت آرام شـــمـــا
یـا شـمـا را کـس چـه گـوید در جـهـانبــا چــه کــارآیـنـد مــشــتــی نـاتــوان
جـمـلـه گـفـتـنـد آمـدیـم ایـن جـایـگـاهتــا بـــود ســیــمــرغ مــا را پـــادشــاه
مـا هـمـه ســرگـشــتــگــان درگـهـیـمبـــی دلـــان و بـــی قـــراران رهـــیـــم
مــدتــی شــد تـــا دریــن راه آمــدیــماز هــزاران، ســی بــه درگــاه آمــدیـم
بــــر امــــیــــدی آمــــدیــــم از راه دورتــا بــود مـا را دریـن حــضــرت حــضـور
کــی پــســنـدد رنـج مــا آن پــادشــاهآخــر از لــطــفــی کــنــد در مــا نـگــاه
گفـت آن چـاوش کـای سـرگـشـتـگـانهــمــچــو در خــون دل آغــشــتــگــان
گـر شـمـا بــاشـیـد و گـرنـه در جـهـاناوســت مــطــلــق پــادشــاه جــاودان
صــد هــزاران عــالــم پـــر از ســـپـــاههـســت مــوری بــر در ایـن پــادشــاه
از شـمـا آخــر چــه خـیـزد جــز زحــیـربــازپــس گـردیـد ای مـشـتــی حـقـیـر
زان سـخـن هر یک چـنـان نومـید شـدکــان زمــان چــون مـرده جــاویـد شــد
جـمـلـه گـفـتـنـد این مـعـظـم پـادشـاهگـر دهـد مـا را بــخــواری ســر بــه راه
زو کــســی را خــواریـی هـرگـز نـبــودور بـــود زو خـــواریــی از عـــز نـــبـــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.