ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت خطی که برادران یوسف هنگام فروش او دادند

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
در تــحــیـر جــمـلـه سـرگـردان شـدنـدبــاز از نــوعــی دگــر حــیــران شــدنــد
خــویـش را دیـدنــد ســیـمــرغ تــمــامبــود خــود ســیـمـرغ سـی مـرغ مـدام
چـون سـوی سـیـمـرغ کـردنـدی نـگـاهبــود ایـن سـیـمـرغ ایـن کـیـن جــایـگـاه
ور بــســوی خــویـش کــردنــدی نـظــربــود ایـن ســیــمــرغ ایــشــان آن دگــر
ور نــظــر در هــر دو کــردنــدی بـــهــمهـر دو یک سـیمـرغ بـودی بـیـش و کـم
بــود ایــن یــک آن و آن یــک بــود ایــندر هـمـه عـالـم کـســی نـشــنـود ایـن
آن هــمــه غــرق تـــحـــیــر مــانــدنــدبـــی تـــفـــکــر وز تـــفـــکــر مــانــدنــد
چـون نـدانـسـتـنـد هـیـچ از هـیچ حـالبــی زفـان کـردنـد از آن حــضـرت سؤال
کـشـف ایـن سـر قـوی در خـواسـتــنـدحــل مــایــی و تـــوی درخــواســتـــنــد
بــی زفـان آمـد از آن حــضـرت خــطـابکـایـنـه سـت این حـضـرت چـون آفـتـاب
هـر کــه آیـد خــویـشــتــن بــیـنــد دروجـان و تــن هـم جـان و تــن بــیـنـد درو
چـون شـمـا سـی مـرغ ایـنـجـا آمـدیـدســـی دریــن آیــیــنــه پـــیــدا آمــدیــد
گــر چــل و پــنــجــاه مــرغ آیــیــد بـــازپــرده ای از خــویـش بــگــشــایـیـد بــاز
گـرچـه بـسـیـاری بـه سـر گـردیـده ایدخــویـش را بــیـنـیـد و خـود را دیـده ایـد
هـیـچ کـس را دیـده بــر مـا کـی رسـدچــشــم مــوری بــر ثــریــا کــی رســد
دیـده مـوری کــه ســنـدان بــرگــرفــتپــشــه پــیـلــی بــه دنـدان بــرگــرفــت
هـرچ دانـسـتــی، چـو دیـدی آن نـبــودو آنـچ گـفــتــی و شــنـیـدی، آن نـبــود
ایـن هـمـه وادی کـه از پـس کـرده ایـدوین همه مـردی کـه هر کـس کـرده اید
جــمـلـه در افــعــال مـایـی رفــتــه ایـدوادی ذات صـــفـــت را خـــفـــتـــه ایـــد
چـون شما سـی مرغ حـیران مانده ایدبـی دل و بـی صبـر و بی جان مانده اید
مـا بـه سـیـمـرغـی بـسـی اولـیـتـریـمزانـک ســیـمـرغ حــقــیـقــی گـوهـریـم
مــحــو مــا گــردیــد در صــد عــز و نــازتــا بــه مــا در خــویـش را یــابــیــد بــاز
مــحـــو او گــشــتـــنــد آخــر بـــر دوامسـایه در خـورشـید گـم شـد والسـلـام
تا که می رفتند و می گفت این سخنچـون رسـیدنـد و نه سـر مـانـد و نه بـن
لـاجــرم ایـنـجــا ســخــن کـوتــاه شــدره رو و ره بــــرنـــمــــانــــد و راه شــــد
یوسـفـی کانجـم سـپـندش سـوخـتـندده بـــرادر چـــون ورا بـــفـــروخـــتـــنـــد
مـالـک دعـرش چـو زیشـان مـی خـریدخـط ایشان خواست، کار زان می خـرید
خـط سـتــد زان قـوم هـم بــر جـایـگـاهپـــس گـــرفـــت آن ده بــــرادر را گـــواه
چــون عــزیـز مـصــر یـوســف را خــریـدآن خــط پــر غــدر بــا یـوســف رســیــد
عـاقبـت چـون گشـت یوسـف پـادشـاهده بــــرادر آمــــدنــــد آن جــــایــــگــــاه
روی یـوســف بــاز مـی نـشـنـاخــتــنـدخــویــش را در پــیــش او انــداخــتــنــد
خـویـشـتــن را چـاره جـان خـواسـتـنـدآب خــود بــردنـد تــا نــان خــواســتــنـد
یـوســف صــدیـق گــفــت ای مـردمـانمـن خــطــی دارم بــه عـبــرانـی زبــان
مـی نـیـارد خــوانـد از خــیـلـم کـسـیگر شـما خـوانید نان بـه خـشم بـسـی
جـمـلـه عـبــری خـوان بــدنـد واخـتـیـارشــادمـان گـفـتــنـد شــاهـا خــط بــیـار
کـور دل بــاد آنـک ایـن حــال از حــضـورقــصــه خــود نـشــنـود چــنــد از غــرور
خــط ایـشـان یـوسـف ایـشـان را بــدادلــرزه بـــر انــدام ایــشـــان بـــرفـــتـــاد
نه خـطـی زان خـط تـوانسـتـنـد خـوانـدنــه حــدیـثــی نـیـز دانــســتــنــد رانــد
جــمــلــه از غــم در تأســف مــانــدنـدمــبـــتـــلــای کــار یــوســف مــانــدنــد
سـسـت شـد حــالـی زبــان آن هـمـهشــد ز کــار ســخــت جـــان آن هــمــه
گفـت یوسـف گوییی بـی هش شـدیدوقـت خـط خـواندن چـرا خـامـش شـدید
جـمـلـه گـفـتــنـدش کـه مـا و تــن زدنبــه ازیــن خــط خــوانــدن و گــردن زدن
***
چــون نـگــه کــردنـد آن ســی مـرغ زاردر خـــط آن رقـــعـــه پــــر اعـــتــــبــــار
هـرچ ایـشــان کــرده بــودنـد آن هـمـهبــود کــرده نــقــش تــا پــایــان هــمــه
آن همه خـود بـود سخـت این بـود لیککـان اسـیـران چــون نـگـه کـردنـد نـیـک
رفـتــه بــودنـد و طــریـقـی ســاخــتــهیــوســف خــود را بــه چــاه انــداخــتــه
جـان یـوسـف را بــه خـواری سـوخـتــهوانــگــه او را بـــر ســری بـــفــروخــتــه
مــی نــدانــی تــو گــدای هـیـچ کــسمـی فـروشـی یوسـفـی در هـر نـفـس
یوسـفـت چـون پـادشـه خـواهد شـدنپــیـشـوای پــیـشــگـه خــواهـد شــدن
تــو بــه آخــر هـم گـدا، هـم گـرســنـهسـوی او خـواهـی شـدن هـم بــرهـنـه
چـون از و کـار تـو بــر خـواهـد فـروخـتاز چـــه او را رایــگــان بـــایــد فــروخــت
جــان آن مــرغــان ز تــشــویـر و حــیــاشـد حـیـای مـحـض و جـان شـد تـوتـیـا
چـون شـدنـد از کـل کـل پـاک آن همـهیـافــتــنـد از نـور حــضــرت جــان هـمــه
بــاز از ســر بــنــده نــو جــان شــدنــدبــاز از نــوعــی دگــر حــیــران شــدنــد
کـــرده و نـــاکـــرده دیـــریــنـــه شـــانپاک گشت و محو گشت از سینه شان
آفــتــاب قـربــت از پــیـشــان بــتــافـتجــمـلـه را از پــرتــو آن جــان بــتــافــت
هـم ز عــکـس روی ســیـمـرغ جــهـانچــهــره ســیـمــرغ دیــدنــد از جــهــان
چــون نـگـه کــردنـد آن ســی مـرغ زودبی شک این سی مرغ آن سیمرغ بـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.