ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پند ارسطاطالیس بر اسکندر هنگام مردن او

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
چــون بــمــرد اســکــنـدر انـدر راه دیـنارسـطـاطـالیس گفـت ای شـاه دین
تــا کــه بــودی پــنـد مــی دادی مــدامخــلـق را ایـن پــنـد امـروزیـن تــمـام
پـنـد گـیـر ای دل کـه گـرداب بــلـاسـتزنده دل شو زانک مرگت در قفاست
من زفـان و نطـق مـرغـان سـر بـه سـربـا تـو گفـتـم فـهم کن ای بـی خـبـر
در مــیــان عــاشــقــان مــرغــان درنــدکز قـفـص پـیش از اجـل بـرمی پـرند
جـمـلـه را شـرح و بــیـانـی دیـگـرسـتزانـک مـرغـان را زفـانـی دیـگـرســت
پیش سیمرغ آن کسی اکسیر ساختکـو زفـان این همه مرغـان شـناخـت
کــی شــنــاســی دولــت روحــانــیــاندر مــیــان حـــکـــمــت یــونــانــیــان
تـــااز آن حــکــمــت نــگــردی فــرد تــوکـی شـوی در حـکـمـت دین مرد تـو
هـــرک نـــام آن بـــرد در راه عـــشـــقنـیـسـت در دیوان دیـن آگـاه عـشـق
کـاف کـفـر ایـنـجــا بــه حـق الـمـعـرفـهدوســتـــر دارم ز فــای فــلــســفــه
زانــک اگــر پـــرده شــود از کــفــر بـــازتــو تــوانــی کــرد از کــفــر احــتــراز
لــیــک آن عـــلــم لـــزج چـــون ره زنــدبـــیــشـــتـــر بـــر مــردم آگـــه زنــد
گــر از آن حــکــمـت دلـی افــروخــتــیکـی چـنان فـاروق بـرهم سـوخـتـی
شمع دین چون حکمت یونان بـسوختشمع دل زان علم بـر نتـوان فروخـت
حــکـمـت یـثــرب بــسـت ای مـرد دیـنخـاک بـر یـونـان فـشـان در درد دیـن
تـا بـه کـی گـویـی تـو ای عـطـار حـرفنـیـسـتـی تـو مـرد این کـار شـگـرف
از وجـــود خــویــش بـــیــرون آی پـــاکخـاک شو از نیسـتـی بـر روی خـاک
تـا تـو هـسـتـی پـای مـال هـر خـسـینیسـت گشتـی تـاج فرق هر کسی
تــو فــنــا شــو تــا هـمــه مــرغــان راهره دهـنـدت در بــقــا در پــیـشــگــاه
گــفــتــه تـــو رهــبـــر تـــو بـــس بـــودکـیـن سـخـن پــیـر ره هـرکـس بــود
گــر نــیـم مــرغــان ره را هــیــچ کــسذکـر ایشـان کـرده ام، اینـم نـه بـس
آخــــرم زان کـــاروان گـــردی رســـیـــدقسـم من زان رفـتـگان دردی رسـیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.