ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صوفی که از مردان حق سخن می گفت و خطاب پیری به او

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
صــوفــیـی را گــفــت آن پــیــر کــهــنچــنـد از مـردان حـق گـویـی سـخـن
گــفـــت خـــوش آیــد زنــان را بـــردوامآنـک مــی گــویـنـد از مــردان مــدام
گـر نـیـم زیـشـان، ازیـشـان گـفـتــه امخوش دلم کین قصه از جان گفته ام
گــر نــدارم از شــکــر جــز نــام بـــهــراین بـسـی بـه زان که اندر کـام زهر
جــمــلــه دیـوان مــن دیـوانـگــیـســتعـقل را بـا این سـخـن بـیگانگیسـت
جــان نــگــردد پــاک از بـــیــگــانــگــیتــا نــیــابــد بــوی ایــن دیــوانــگــی
مـن نـدانـم تــا چـه گـویـم، ای عـجــبچـند گـم نـاکـرده جـویم، ای عـجـب
از حــمـاقــت تــرک دولــت گــفــتــه امدرس بــی کـاران غـفـلـت گـفـتـه ام
گـــر مــرا گــویــنــد ای گــم کـــرده راههـم بـه خـود عـذر گـنـاه مـن بـخـواه
مـی نـدانـم تــا شـود ایـن کـار راســتیا تـوانم عذر این صـد عمر خـواسـت
گــــر دمـــی بــــر راه او در کــــارمـــیکـی چـنین مـسـتـغـرق اشـعـارمـی
گــــر مــــرا در راه او بــــودی مـــقــــامشین شعرم شین شرگشتـی مدام
شـعر گفتـن حـجـت بـی حـاصـلیسـتخـویشـتـن را دید کردن جـاهلیسـت
چـون نـدیدم در جـهـان مـحـرم کـسـیهم بـه شـعر خـود فروگفتـم بـسـی
گـــر تـــو مــرد رازجـــویــی بـــازجـــویجـان فشان و خـون گری و راز جـوی
زانک من خـون سـرشـک افـشـانده امتـا چـنـین خـون ریز حـرفـی رانـده ام
گــر مــشــام آری بــه بــحــر ژرف مــنبـشـنوی تـو بـوی خـون از حـرف من
هـر کـه شــد از زهـر بــدعـت دردمـنـدبـس بـود تـریـاکـش این حـرف بـلـنـد
گــرچـــه عــطــارم مــن و تـــریــاک دهسـوخـتــه دارم جــگـر چـون نـاک ده
هست خلقی بـی نمک بـس بی خبـرلـاجـرم زان مـی خـورم تــنـهـا جـگـر
چـون ز نان خـشـک گیرم سـفره پـیشتـر کـنم از شـوروای چـشـم خـویش
از دلــم آن ســـفــره را بـــریــان کــنــمگـه گـهـی جـبـریل را مـهـمـان کـنـم
چـون مرا روح القدس هم کاسه اسـتکـی تـوانم نان هر مـدبـر شـکـسـت
مـن نـخـواهم نـان هر نـاخـوش مـنـشبـس بـود این نـانم و آن نـان خـورش
شــد عــنـا الـقــلـب جــان افــزای مـنشـد حــقـیـقـت کـنـز لـایـفـنـای مـن
هر تـوانگر کین چـنین گنجـیش هستکی شود در منت هر سـفله پـسـت
شـــکـــر ایــزد را کـــه دربـــاری نـــیــمبـــســتـــه هــر نــاســزاواری نــیــم
مـن ز کـس بــر دل کـجـا بــنـدی نـهـمنــام هــر دون را خـــداونــدی نــهــم
نــه طــعــام هــیـچ ظــالــم خــورده امنـه کــتــابــی را تــخــلــص کــرده ام
هـمـت عـالـیم مـمـدوحـم بـس اسـتقوت جـسم و قوت روحم بـس است
پــیـش خــود بــردنـد پــیـشــیـنـان مـراتـا بـه کی زین خـویشـتـن بـینان مرا
تـــــا ز کـــــار خـــــلـــــق آزاد آمـــــدمدر مــیــان صـــد بـــلــا شـــاد آمــدم
فــارغــم زیــن زمــره بـــدخــواه نــیــکخـواه نـامـم بـد کـنـیـد و خـواه نـیـک
مــن چــنــان در درد خــود درمــانـده امکـز همـه آفـاق دسـت افـشـانـده ام
گـــر دریــغ و درد مــن بـــشـــنــودیــیتـو بـسـی حـیـران تـر از مـن بـودیی
جسم و جان رفت وز جان و جسم مننیسـت جـز درد و دریغـی قسـم منپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.