ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تصفیه نهاد گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
ســر او در ســر یــقــیـن و گــمــانمــایـه کــفــر دان و هـم ایـمــان
حــســن او راســت آیــنــه عــالــمروی او شد وجـود و پـشت عدم
روی آیــیـــنـــه را چـــه داری تـــار؟نـیـسـت آییـنـه را بـهـر آیـنـه دار
آهــن خــویــش را بــه آیـنــه ســازروی آیــیــنـــه را نـــگـــر ز آغـــاز
زنــــگ از آیـــیـــنـــه درون بــــزدایپـس بـه ایوان شاه حـسن درآی
هـمـچـو آیینـه دیده شـو هـمـه تـنتـا کنی چـشم جـان بـدو روشن
پـشت بـر خـویش کن، مگر بـا اویشوی، آیینه خوی، روی بـه روی
مـثـلـی گـوش کـن بـدیع و غـریـب:مثـل خورشید دان تـو نور حبـیب
دل عـاشـق چـو جــرم مـه صـافـیذوق پــیـش آمـده بــه وصــافـی
مــاه را نــور بـــی حـــســـاب بـــودچــون بـــرابــر بــه آفــتــاب بــود
زین صفت هر که قرب دید بدوستدیـــده او دریـــچـــه دل اوســـت
دیـده ای را کــه روشــنـی نــفــزودز آفـتـابـش نـصـیـب گـرمـی بـود
نور خـورشید در جـهان فاش اسـتگنه از دیده های خـفـاش اسـت
آفـتــابــی چـنـیـن، کـه مـی تــابــدچـشـم خـفـاش در نـمـی یـابــد
دیـده مـا، اگـرچــه بــی نـور اســتدان که نزدیک بـین هر دور است
ساکن است او، مگر تـو بـشتـابـیدر نــیـابــد، مــگــر تــو دریـابــی
مـن نـیـارم شــدن بــه پــای مـنـیمـگـر ایـن راه را تــو قـطـع کـنـی
زانـکـه هـرگـز بـه چـشـم بـیـنـایـانزین بـیـابـان نـدید کـسـی پـایان
چـشـم مـا را تــعـلـق ازلـی اسـتنقـد بـازار ملـک لـم یزلی اسـت
در فضـایی که هسـت در دو جـهاننـقــد جــود وجــود اوســت روان
عــرش در جــنـب قــدرتــش مـوریعــقـل نـزدیـک وحــدتــش دوری
بــر درش عــالــمـان عــامـل خــوی«رب انی ظلمت نفسی » گوی
در ره او بــلــا و مــحــنـت و حــلــمپـیـشـه «الـذیـن اوتـوا الـعـلـم »
فـعــل و فـعــال و وجــد و مـاهـیـتمـــحــــو دان در ره الــــهـــیـــت
دیــده را نــیــز روی آن نــور اســـتکز کثـافـت لطـافتـش دور اسـت
گـیر کـز عـشـق بـایـدت کـم عـقـلعـشـق بـیرون بـود ز عـالم عقل
ور تـو را نـور ازین چـراغـی نـیسـتدر تـجـاویف هر دمـاغـی نیسـت
کی کـنی سـر عـاشـقـان را فـهم؟تــا نــیــابــی فــراز قــلــه وهــم
از شـــواغــل دمــاغ خـــالــی کــنخــیـز و ســودای لـاابــالـی کــن
تــا کـی آخـر بــه بــنـد بــرهـانـی؟خـویـشـتـن را ز بـنـد نـرهـانـی؟
بـــســتــر الــواح ایــن طــبـــایــع راکــن رقــم ابـــجـــد شـــرایــع راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.