ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نصیحت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
تا کی، ای مست خواب غفلت و جهلگـــوش ســـوی مـــقـــلـــد نـــااهـــل؟
تــا بــه مــقــصــد دریـن طــریـق تــو راکـــی رســـانـــد دلـــیــل نـــابـــیــنـــا؟
ســـازده، یــار گــیــر دانــش و عـــقــلرخــت بــر بــنــد ازیـن ســراچــه نـقــل
نـــفـــســـی از هـــمـــه تـــبـــرا کـــنسـاعـتــی چـشـم خـویـشـتــن وا کـن
لـحـظـه ای درگـذر ازیـن پــس و پـیـشلـمـحـه ای در نـگـر بــه عـالـم خـویـش
چـنـد مـانـی تــو ایـن چـنـیـن خـفـتـه؟هـــمـــره از راه مـــنـــزلـــی رفـــتــــه؟
بـه طـلـب در جـهـان چـه مـی پـویـی؟چو تـو گم گشتـه ای، چه می جـویی؟
دیـده بــگـشــای، ای کـه در خــوابــیخــویـشــتــن را طــلــب، مـگــر یـابــی
چــنـد ازیـن اشــتــغـال بــی حــاصـل؟دیــگــران را و خـــود ز خـــود غـــافــل؟
تــا تــو در خــویـشــتــن نـظــر نـکـنـیوانـگــه از خــویـشــتــن گــذر نــکــنـی
نــرســانــی نــظــر بــه عــیـن کــمــالنـــشــــنـــاســــی فـــراق را ز وصـــال
ایــــزد آخــــر نــــیــــافــــریــــدت تــــنهــمــه از بـــهــر خــوردن و خـــفــتـــن
انــدریــن صـــورت ضـــعــیــف اســـاسجان معنی است، سعی کن، بشناس
تـا کـی، ای همـچـو گـاو سـر در پـیشطـعـمه ای گـرگ نفـس را چـون میش؟
تـــن تـــو خــاک تــیــره را شــد فــرشدل و جـــان تـــو تـــاج و قــبـــه عــرش
صـورتـی را، کـه جـان مـعـنـی هـسـتمـنـجــنـیـق اجــل اگــر بــشــکــســت
مــغـــز او را ز پـــوســـت بـــه بـــیــنــدبــاز گـشـتــن بــه دوســت بــه بــیـنـد
ای کـه غـافـل ز حــال خــود شــده ایچـــون بـــدانــجـــا روی کـــه آمــده ای
از تـــو آخـــر بــــپـــرســـد ایـــزد پـــاکگـــویـــد: ای جــــرم کــــرده نـــاپــــاک
کــرده بـــودی بـــه مــردمــی دعـــویحــاصــلــت کــو ز صــورت و مــعــنـی؟
روزی انــــدر ســــراچــــه شــــاهــــیکـــار نــاکــرده مــزد مــی خـــواهــی؟
هـر کـه دل در امـور سـفـلـی بــســتبـــه بـــلــاهــای جـــاودان پـــیــوســت
هـر دلــی کــو هـوای دنـیـا خــواســتدر تــن افــزود، لـیـک از جــان کـاســت
هـر کــه در مــلــک جــان امـیـن نـبــودخـــازن نــقـــد مـــاء و طـــیــن نـــبـــود
گــوهـری پــیـش مـفــلـســی نـنـهـنـدایـن بــلـنـدی بــه هـر کـسـی نـدهـنـد
عــاشــقــان راســت ایـن مـقــام، آریعــاشــقــان را ســزد چـــنــیــن کــاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.