ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سبب نظم کتاب

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
جــان مـن چــون بــه عـالـم دل شـدبـا صـفـا جـمع گـشـت و حـامل شـد
گــشــت حــاصــل ز فــیـض ربــانــیدر وجــــودم جــــنـــیـــن روحـــانـــی
چـون محـبـت بـه شـوق تـسـویه دادقـابـلـه عـشـق یـافـت چـون مـی زاد
دیـدمـش، چــون ز غـیـب روی نـمـودقــرة الــعـــیــن نــیــک مــوزون بـــود
در مـــهـــاد هـــواش پـــیـــوســـتـــهبـــه قــمــاط هــوس فــرو بـــســتــه
داد پــســتــان فــکـر مـن بــه صــفــاشــیـر «حــولــیـن کــامـلــیـن » او را
شـب و روزش غـذا ز اشـواق اســتگر چه طفل است، پیر عشاق است
صــورتــش هـمـچــو مـعـنـیـش زیـبــاخــالـی از حــشــو و صـافـی از ایـطـا
هـیـچ چـشـمـی نـدیـده در خـوابـشرخ نــدیــد آفــتـــاب و مــهــتـــابـــش
راه خــــــور از دریـــــچــــــه نـــــادادهســایـه اش بــر زمــیــن نــیــفــتــاده
ســـاکـــن حـــجـــره امـــانـــت بـــوددر پــــس پــــرده صـــیـــانـــت بــــود
نقـش او را، ز صـانـعـی کـه بـبـسـتاز مـعـانی هر آنچـه خـواهی هسـت
مـســتــم از بــاده هـوایـش، مـسـتکـه جـگـر گـوشـه لـطـیف مـن اسـت
مـــنــزل او شـــریــف جـــایــی بـــودزانــکــه در کـــوی آشـــنــایــی بـــود
راستی هست مونسی خوش خوینـیـک خـامـوش، لـیک شـیـرین گـوی
لـفــظ و مـعــنـی او هـمـه مـطــبــوععــشــق را بــیــت هــای او یـنــبــوع
فــــصــــل او را هـــزار نـــوع بــــهـــارگــه بــود گــلـســتــان و گــه گــلــزار
غــــزلـــیـــات و مـــثــــنـــویـــاتــــشچــون حـکـایـات او بــه غـایـت خـوش
بــی قــدم در جــهـان هـمــی پــویـدبــی زبــان مـدح خـواجـه مـی گـویـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.