ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب دیوان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
حــق تــعــالـی مـیـان هـر عـصــریاز ســعــادت بــنــا کــنـد قــصــری
انــدر آن جــایــگــه نــهــد گــاهــیبـر نشـاند بـه مـسـندش شـاهی
صــحــن عــالــم ازو کــنــد مــامــنچــشــم دولـت بــدو کـنـد روشـن
ســایـه اش نـور مـرحــمـت بــاشـدچـار دیـوار و شـش جـهـت بـاشـد
دولــت مـلــک و دیـن تــمــام کــنـدکـــار آفـــاق بـــا نـــظـــام کـــنـــد
ز بـــر تــخــت حــکــم شــاه شــودپــشــت اســلــام را پــنــاه شــود
تــــا ازو در زمـــانـــه وا گــــویـــنـــددایـمـش مــرد و زن دعــا گــویـنـد
خـود بــبـیـن ظـاهـرش دریـن دورانحــضـرت صــاحــب زمـیـن و زمـان
ســــرور ســــروران روی زمــــیــــنخــواجــه روزگـار شــمـس الـدیـن
صــدر اســلــام، صــاحــب اعــظــمافــتــخــار عــرب، جــمـال عــجــم
آصــــف روزگـــار، صــــدر جــــهـــانشـاه را خـواجــه، صـاحــب دیـوان
آنـکـه انـدر ســرای کـون و فــســادمـــثــــل او مـــادر زمـــانـــه نـــزاد
فــلــک مـمــلــکــت بــدو مــعــهـودسـعـد اکـبـر ز طـالـعـش مسـعـود
دیـن و دولـت بـه صـحـبــت او شـادمـلـک حـکـمـت بـه هـمـتـش آبـاد
ســـایـــه او چـــو قـــبـــه خـــضـــراهـســت هــجــده هـزار عــالــم را
عـدلـش آراســتــه جــهـان چــو ارمهم به انصاف و هم به جود و کرم
جــود او عـاشـق اسـت بــر سـایـلکـرمـش سـابـق اسـت بــر مـایـل
بـه کفش نسبـتـی چـو کرد سحابزان شد آبـستن او بـه در خوشاب
ذات او گـوهر اسـت و مـلـک صـدفاز کف جـود اوسـت کان چـون کف
دل مستـغنیش بـه بـخشش و جوداز خــزایـن بــسـی نـمـانـد وجــود
نـــظـــر لـــطـــف او مـــرارت ســــمانــگــبــیــن کــرده بــر لــب ارقــم
طــبــع مـوزون او ســرشــتــه ز نـوراز مــنــاهــی و از مــلـــاهــی دور
ذات پاکش، که از علوم غنی استاز صفات و مدیح مسـتـغنی است
زانــکــه در وصــف او هـنــرمــنــدانهر چـه گویند هسـت صـد چـندان
خــوبـــرو را چـــه حـــاجـــت زیــور؟وصـف خـود خـویشـتـن کـند گوهر
چیست کان نیست ذات پـاکش را؟تـا بــخـواهـم مـن از خـدا بـه دعـا
گـوهـر کـان و بـحـر مـعـدلـت اسـتپـــایــه او ورای مــنــزلــت اســـت
ای چــو خــورشـیـد نـور ورز جــلـالوی چـو بـدر مـنـیـر مـحـض کـمـال
هـســت رای تــو نـور امــن و امــانکه بـدو روشن است جـمله جهان
درگـه تــو چـو مـجـمـع فـضـلـاسـتسـایـه حـق ز نـور تــو پــیـداسـت
هر خـدنگی، که شست قهر گشادهـدفـش جـان دشـمـنـان تــو بــاد
چـشـم مـعـنـی ز صـورتــت روشـنتـــا شـــود کــور دیــده دشـــمــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.