ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت ماضیه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
چـون درآمد بـه شـهر دوسـت فـقـیرکـــرد اوصـــاف حـــســـن او تـــقـــریـــر
انــدر آمــد بـــه مــســجــد جـــامــعزو کــــــرامـــــات اولـــــیـــــا لـــــامـــــع
بـعـد از آن چـون نمـاز جـمـعـه بـکـردبــا جــمــاعــت، فــقــیــر صــاحــب درد
از مــصـــلــی فـــراز مــنــبـــر شـــدمــجـــلــس عــاشـــقــان مــنــور شـــد
بــر زبــان ســری از حــقـیـقـت رانـدکــه از آن فــهـم خــلــق عــاجــز مــانـد
گـفــت: کــافــهـام اگـرچــه در مـانـدآخـــر ایـــن چــــوب پــــاره مـــی دانـــد
منبـر از جـای خـویشتـن بـرخـاسـتوز زمــیـن در هـوا هـمـی شــد راســت
شـیـخ گـفـتــش: ادب نـگـه مـی دارحـــرکــت را بـــه عــاشـــقــان بـــگــذار
مـنـبــر، آنـجـا کـه بــود، بــاز اسـتـادقـریـب پــنـجــاه مـجــلـســی جــان داد
شیخ گفت: آنکه نور مجلس ماستچون به مجلس نیامده است کجاست؟
مجـلـسـم بـی لقـاش تـاریک اسـتســخــن عــشــق نــیـز بــاریـک اســت
عـــذر دارد هــرآنـــکـــه بـــاریــکـــیدر نــــیـــابــــد مــــیـــان تــــاریـــکــــی
صـحـن جـان را چـراغ پـیـدا نـیـسـتمـگـر آن دل شــکـار ایـنـجــا نـیـســت؟
چـون نـیـامـد بــه مـجـلـس عـشـاقجـــان بـــدادنــد عـــاشـــقــان ز فـــراق
یــــاد او بــــر زبــــان بــــا بــــرکــــتچــون نـبــخــشــد جــمـاد را حــرکــت؟
دانــد آن کـــس کـــزو نــشـــان داردکـــه ز شـــوقـــش جـــمــاد جـــان دارد
عـاشــقـانـش چــو در حــدیـث آیـنـددر و دیـــوار گـــوش بــــگـــشــــایـــنـــد
عــاشــق از هـجــر او هـمـی مـیـردچـــوب مــنــبـــر هــوا هــمــی گـــیــرد
گـر نـدانـی تـو این سـخـن بـه یقـینرو سـریـرش بــه صـحـن مـسـجـد بـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.