ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»جدول محتوا [پنهان/نمایش]


آغاز کتاب
کیومرث
هوشنگ
طهمورث
جمشید
ضحاک
فریدون
منوچهر
پادشاهی نوذر
پادشاهی زوطهماسپ
پادشاهی گرشاسپ
کیقباد
پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران
رزم کاووس با شاه هاماوران
سهراب
داستان سیاوش
کیخسرو
گفتار اندر داستان فرود سیاوش
داستان کاموس کشانی
داستان خاقان چین
داستان اکوان دیو
داستان بیژن و منیژه
داستان دوازده رخ
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب
پادشاهی لهراسپ
پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود
داستان هفتخوان اسفندیار
داستان رستم و اسفندیار
داستان رستم و شغاد
پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود
پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود
پادشاهی داراب دوازده سال بود
پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود
پادشاهی اسکندر
پادشاهی اشکانیان
پادشاهی اردشیر
پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود
پادشاهی اورمزد
پادشاهی بهرام اورمزد
پادشاهی بهرام بهرام نوزده سال بود
پادشاهی بهرام بهرامیان
پادشاهی نرسی بهرام
پادشاهی اورمزد نرسی
پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
پادشاهی اردشیر نکوکار
پادشاهی شاپور سوم
پادشاهی بهرام شاپور
پادشاهی یزدگرد بزه گر
پادشاهی بهرام گور
پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
پادشاهی قباد چهل و سه سال بود
پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود
پادشاهی هرمزد دوازده سال بود
پادشاهی خسرو پرویز
پادشاهی شیرویه
پادشاهی اردشیر شیروی
پادشاهی فرایین
پادشاهی پوران دخت
پادشاهی آزرم دخت
پادشاهی فرخ زاد
پادشاهی یزدگرد

آغاز کتاب

آغاز کتاب
ستایش خرد
گفتار اندر آفرینش عالم
گفتار اندر آفرینش مردم
گفتار اندر آفرینش آفتاب
در آفرینش ماه
گفتار اندر ستایش پیغمبر
گفتار اندر فراهم آوردن کتاب
داستان دقیقی شاعر
بنیاد نهادن کتاب
در داستان ابومنصور
ستایش سلطان محمود

کیومرث

شماره ١
شماره ٢

هوشنگ

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣

طهمورث

طهمورث

جمشید

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤

ضحاک

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢

فریدون

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠

منوچهر

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١
شماره ٢٢
شماره ٢٣
شماره ٢٤
شماره ٢٥
شماره ٢٦
شماره ٢٧
شماره ٢٨

پادشاهی نوذر

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣

پادشاهی زوطهماسپ

پادشاهی زوطهماسپ

پادشاهی گرشاسپ

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥

کیقباد

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥

پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧

رزم کاووس با شاه هاماوران

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢

سهراب

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١

داستان سیاوش

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩ - قسمت اول
شماره ٩ - قسمت دوم
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١
شماره ٢٢

کیخسرو

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود - قسمت اول
پادشاهی کیخسرو شصت سال بود - قسمت دوم

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم

داستان کاموس کشانی

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم

داستان خاقان چین

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم

داستان اکوان دیو

داستان اکوان دیو

داستان بیژن و منیژه

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم

داستان دوازده رخ

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم

جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

اندر ستایش سلطان محمود
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت دهم

پادشاهی لهراسپ

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود

به خواب دیدن فردوسی دقیقی را
سخن دقیقی
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١
شماره ٢٢
شماره ٢٣
شماره ٢٤
شماره ٢٥
سخن فردوسی
شماره ٢٧
شماره ٢٨
شماره ٢٩
شماره ٣٠
شماره ٣١
شماره ٣٢
شماره ٣٣

داستان هفتخوان اسفندیار

داستان هفتخوان اسفندیار
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥

داستان رستم و اسفندیار

آغاز داستان
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١
شماره ٢٢
شماره ٢٣
شماره ٢٤
شماره ٢٥
شماره ٢٦
شماره ٢٧
شماره ٢٨
شماره ٢٩
شماره ٣٠
شماره ٣١

داستان رستم و شغاد

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨

پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥

پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧

پادشاهی داراب دوازده سال بود

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤

پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠

پادشاهی اسکندر

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١
شماره ٢٢
شماره ٢٣
شماره ٢٤
شماره ٢٥
شماره ٢٦
شماره ٢٧
شماره ٢٨
شماره ٢٩
شماره ٣٠
شماره ٣١
شماره ٣٢
شماره ٣٣
شماره ٣٤
شماره ٣٥
شماره ٣٦
شماره ٣٧
شماره ٣٨
شماره ٣٩
شماره ٤٠
شماره ٤١
شماره ٤٢
شماره ٤٣
شماره ٤٤
شماره ٤٥
شماره ٤٦
شماره ٤٧

پادشاهی اشکانیان

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١

پادشاهی اردشیر

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤

پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣

پادشاهی اورمزد

شماره ١
شماره ٢

پادشاهی بهرام اورمزد

شماره ١
شماره ٢

پادشاهی بهرام بهرام نوزده سال بود

پادشاهی بهرام بهرام نوزده سال بود

پادشاهی بهرام بهرامیان

پادشاهی بهرام بهرامیان

پادشاهی نرسی بهرام

پادشاهی نرسی بهرام

پادشاهی اورمزد نرسی

پادشاهی اورمزد نرسی

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦

پادشاهی اردشیر نکوکار

پادشاهی اردشیر نکوکار

پادشاهی شاپور سوم

پادشاهی شاپور سوم

پادشاهی بهرام شاپور

پادشاهی بهرام شاپور

پادشاهی یزدگرد بزه گر

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧

پادشاهی بهرام گور

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١
شماره ٢٢
شماره ٢٣
شماره ٢٤
شماره ٢٥
شماره ٢٦
شماره ٢٧
شماره ٢٨
شماره ٢٩
شماره ٣٠
شماره ٣١
شماره ٣٢
شماره ٣٣
شماره ٣٤
شماره ٣٥
شماره ٣٦
شماره ٣٧
شماره ٣٨
شماره ٣٩
شماره ٤٠
شماره ٤١
شماره ٤٢
شماره ٤٣
شماره ٤٤
شماره ٤٥
شماره ٤٦

پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
پادشاهی هرمز یک سال بود
پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود
پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود

پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

پادشاهی قباد چهل و سه سال بود
داستان مزدک با قباد

پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود

آغاز داستان - قسمت اول
آغاز داستان - قسمت دوم
آغاز داستان - قسمت سوم
داستان نوش زاد با کسری
داستان بوزرجمهر- قسمت اول
داستان بوزرجمهر- قسمت دوم
داستان مهبود با زروان
رزم خاقان چین با هیتالیان - قسمت اول
رزم خاقان چین با هیتالیان - قسمت دوم
رزم خاقان چین با هیتالیان - قسمت سوم
داستان درنهادن شطرنج
داستان طلخند و گو - قسمت اول
داستان طلخند و گو - قسمت دوم
داستان کلیله ودمنه
داستان کسری با بوزرجمهر
نامه کسری به هرمزد
سخن پرسیدن موبد ازکسری
وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری - قسمت اول
وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری - قسمت دوم

پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

پادشاهی هرمزد دوازده سال بود
آغاز داستان - قسمت اول
آغاز داستان - قسمت دوم
آغاز داستان - قسمت سوم
آغاز داستان - قسمت چهارم
آغاز داستان - قسمت پنجم
آغاز داستان - قسمت ششم

پادشاهی خسرو پرویز

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١
شماره ٢٢
شماره ٢٣
شماره ٢٤
شماره ٢٥
شماره ٢٦
شماره ٢٧
شماره ٢٨
شماره ٢٩
شماره ٣٠
شماره ٣١
شماره ٣٢
شماره ٣٣
شماره ٣٤
شماره ٣٥
شماره ٣٦
شماره ٣٧
شماره ٣٨
شماره ٣٩
شماره ٤٠
شماره ٤١
شماره ٤٢
شماره ٤٣
شماره ٤٤
شماره ٤٥
شماره ٤٦
شماره ٤٧
شماره ٤٨
شماره ٤٩
شماره ٥٠
شماره ٥١
شماره ٥٢
شماره ٥٣
شماره ٥٤
شماره ٥٥
شماره ٥٦
شماره ٥٧
شماره ٥٨
شماره ٥٩
شماره ٦٠
شماره ٦١
شماره ٦٢
شماره ٦٣
شماره ٦٤
گفتار اندر داستان خسرو و شیرین
شماره ٦٦
شماره ٦٧
شماره ٦٨
شماره ٦٩
شماره ٧٠
شماره ٧١
شماره ٧٢
شماره ٧٣
شماره ٧٤
شماره ٧٥
شماره ٧٦

پادشاهی شیرویه

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦

پادشاهی اردشیر شیروی

شماره ١
شماره ٢

پادشاهی فرایین

شماره ١

پادشاهی پوران دخت

پادشاهی پوران دخت

پادشاهی آزرم دخت

پادشاهی آزرم دخت

پادشاهی فرخ زاد

پادشاهی فرخ زاد

پادشاهی یزدگرد

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.