ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صفت بانوی قوال

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـــانــو آن نـــادر جـــهــان بـــســـرودحــمــلــه آورد بــر بــریــشــم رود
از بـــر آواز در ســـر افـــکـــنــدســـتبـه گـلـو مـقـنعـه در افـکـنـدسـت
گــفــتــمـی هـســت دخــتــر لــرزانگـر نـبــودیـش نـرخ سـخــت ارزان
دارد او هــــمــــت و طــــریـــقــــه آنکـه نبـاشـدش خـانه بـی مهمـان
بـــی ده آزاد مـــرد نـــنـــشـــیـــنـــدکــه صــلــاح خــود انـدر آن بــیـنـد
کـــنـــد آمـــاده کــــار ایـــشــــان زودخــوش کــنـد روزگـار ایـشــان زود
شـویـش آن شـیـر مـرد سـرهـنـگـینـکــنـد هـیـچــگــونـه دلـتــنـگــی
بـیش و کم دیده اسـت و بـاخـتـه ایواقـفـی نـیک و بـد شـنـاخـتـه ای
چـــشـــم بـــر کــارهــا فـــرو گــیــردکـوه خــواهـد کـه حــلـم او گـیـرد
نـیـکـنـام اسـت و رشـک نـشـنـاسـدکـه ز دزد و عـسـس بــنـهـراســد
غیرت رنگ و جنگ و جوشش نیستجز غم خوردنی و پوشش نیست
چـــون شـــتـــر بـــر گــرفــت راه درهخویشتـن خفتـه سازد اینت سره
بــا دل خــویـش گـویـد ای عـجــبــینـیـسـت کـس راز مـردمـان ادبـی
در هـم افـتــاده انـد چــون خــر و گـاوهـمـه بــا یـکــدیـگــر بــکــاوا کــاو
از مـــــیـــــانـــــه عـــــوی بـــــرآوردهرشــک را دســت مـوزه ای کــرده
زآن بـــضـــاعـــت کـــزو نــگــردد کــمچـه خـورد ریش گـاو رشـگـن غـم
ور شــــود نـــیـــز وقــــتــــی آلــــودهچــه دهــد دل بــه رنــج بــیـهـوده
خــیـره ویـحــک چــرا شـود غـمـنـاکچون بـه مشتی دو آب گردد پـاک
ایــن هــمــه چــیــزهــا گــران نــبــودبــچــه بــایـد کــه در مـیـان نـبــود
ور بــــود هـــم چـــرا بــــود در تــــابنه بـریده شـدسـت تـخـم سـداب
سـرخ سـر خــود چــرا رود بــه رهـیکـه شـود زو پــدیـد سـرسـیـهـی
گـیـرد او بــر نـشـســتــه ایـمـن بــودبـر هـنـر لـاخ و لـخ چـنـین فـرمـود
لـــاجـــرم خـــانـــه ایــســـت آمـــادهبـــرهــم آمــیــخــتــه نــر و مــاده
در گـشـاده ســت و پــیـشـگـه رفـتاین نشستـه ست وان دگر خفتـه
مـنت گـفـتـم یقـین بـدان ای دوسـتکـه همه دول خـانه خـانه اوسـت
ایـن هــمــه هــزل بــود و بــازی بــودآنـچـه گـفـتـم هـمـه مـجـازی بـود
مــن ازیــن نــوع طــیــبـــتــی کــردمآن نــه از بــهــر ریــبـــتــی کــردم
گــفــتــمــش بــنـگــرم چــه رنـگ آردروی نـیـکـو بــه سـوی چــنـگ آرد
ســرفــراز و شــگــرف و عــیـارســتجـلد و شوخ و ظریف و تـندارست
او بــه هـر کـار بــس بـه انـدام اسـتهـم نـکـو روی و نـکـو نـام اســت
سـخـت شـلـوار بـنـد و پـاکـیزه سـتممکن آید که نیکو دوشـیزه سـت
وآنچـه گـفـتـم همـه درسـت تـرسـتکـه بــه خـوبــی زبـیـده دگـرسـت
وآنـکــه بــر آخــری رســد مـجــلــسشـود از عـقل هر کسـی مفـلسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.