ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بیست و دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/27 03:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مولوی
هـلـه خـیـزیـد کـه تـا خـویـش ز خـود دور کـنـیـمنـفـسـی در نـظـر خـود نـمـکـان شـور کـنـیم
هله خـیزید که تـا مسـت و خـوشی دست زنیموین خـیال غـم و غـم را هـمـه در گـور کـنـیم
وهـــم رنـــجــــور هـــمـــی دارد ره جـــویـــان رامـا خـود او را بـه یکـی عـربـده رنـجـور کـنـیم
غـوره انـگـور شــد اکـنـون هـمـه انـگـور خــوریـموانــچ مــانــد هـمــه را بــاده انـگــور کــنـیـم
وحــی زنـبــور عـســل کـرد جــهـان را شـیـریـنسـوره فـتـح رسـیدسـت بـه ما، سـور کـنیم
ره نــمــایــان کــه بـــه فــن راه زنــان فــرح انــدراه ایـشــان بــزنـیـم و هـمـه را عــور کـنـیـم
جــان ســرمـازدگــان را تــف خــورشــیـد دهـیـمکار سـلطان جـهان بـخـش بـه دسـتـور کنیم
کـشـت این شـاهـد مـا را بـه فـریـب و بـه دغـلصد چو او را پـس ازین خستـه و مهجور کنیم
تــاکــنـون شــحــنـه بــد او دزدی او بــنـمــایـیـممـیـر بــودســت، ورا چــاکــر و مأمـور کـنـیـم
هـمــه از چــنـگ ســتــمـهـاش هـمـی زاریـدنـداسـتـخـوانـهـای ورا بــر بــط وطـنـبـور کـنـیـم
کــیـمـیـا آمــد و غــمــهـا هـمـه شــادیـهـا شــدما چـو سـایه پـس ازین خـدمت آن نور کـنیم
بــی نـوایـان سـپــه را هـمـه سـلـطـان سـازیـمهـمـه دیـوان سـپــه را مـلـک و حــور کـنـیـم
نـار را هـر نـفـسـی خــلـعـت نـوری بــخــشـیـمکـوههـا را ز تـجـلـی هـمـه چـون طـور کـنـیم
خـط سـلطـان جـهانسـت و چـنین تـوقـیع اسـتکه ازین پـس سپـس هر غزلی تـرجیع است
خــیــز تــا رقــص درآیـیــم هــمــه دســت زنــانکـه رهیدیم بـه مـردی هـمـه از دسـت زنـان
بــاغ ســلـطــان جــهـان را بــگــشــودنـد صــلــاهمه آسـیب بـتـانسـت و همه سـیبـسـتـان
چـه شـکـر بــایـد آنـجــا کـه شـود زهـر شـکـر؟!چه شبـان بـاید آنجـا که شود گرگ شبـان؟!
هـمـگــی فــربــهـی و پــرورش و افــزونـیـســتچـو نـهـاد ایـن لـبـون بـرسـر آن شـیـر لـبــان
خـاص مـهـمـانـی سـلـطـان جـهـانـسـت بــخـورنـه ز اقــطــاع امـیـرســت و نـه از داد فــلـان
آفــتــابــیــســت بـــه هــر روزن و بـــام افــتــادهحـاجـتـت نیسـت که در زیر کشـی زله نهان
ز چـه تـرسیم که خـورشید کمین لشکر اوسـتکـه ز نورسـت مـر او را سـپـر و تـیغ و سـنان
ایــن هــمــه رفــت، بـــمــانــاد شـــعــاع رویــتکــه هـر آنــک رخ تــو دیـد نــدارد ســر جــان
یـک زبــانــه ســت از آن آتــش خــود در جــانــمکـه از آن پــنـج زبــانـه سـت مـرا پـیـچ زبــان
هـر دو از فــرقـت تــو در تــف و پــیـچــاپــیـچ انـدبـاورم مـی نـکـنی، هین بـشـنو بـانـگ امـان
شــیـر را گــر نـچــشــیـدی بــنـگــر تــربــیـتــشتــیـر را گـر بــنـدیـدی بــشـنـو بــانـگ کـمـان
مــثــل او نــقــش نــگــردد بـــه نــظــر در دیــدههـیـچ دیـده بــنـدیـدســت مـثــال ســلـطـان
لـیـک از جــســتــن او نـیـسـت نـظـر را صـبــریاز مــلــک تــا بــســمــک از پــی او در دوران
هین چو خورشید و مهی از مه و خورشید تو بهمی ستـان نور ز سبـحـان و بـخـلقان می ده
زو فــرامـوش شــدت بــنـدگــی و خــدمــت مـنبـی وفـا نیسـتـی، آخـر مکن ای جـان چـمن
خـود یکـی روز نگفـتـی، کـه : « مرا یاری بـود »زود بـستـی ز من و نام من ای دوست دهن
سـخـنانی کـه بـگـفـتـیم چـو شـیر و چـو شـکـروان حـریفـی کـه نـمـودیم پـی خـمـر و لـبـن
مـن ز مـسـتـی تـو گـر زانک شـکـسـتـم جـامینه تـو بـحـر عسـلی در کرم و خـلق حـسن؟
رســـن زلــف تـــو گــر زانــک دریــن دام فـــتـــدصد دل و جان بزند دست به هر پیچ و شکن
بــی نــســیـم کــرمــت جــان نـگــشــایـد دیـدهچــشــم یـعــقـوب بــود مـنـتــظــر پــیـراهـن
مــن چــو یـوســف اگــر افــتــادم انــدر چــاهـیکـم از آنـک فـکـنـی در تــک آن چــاه رسـن؟
نـه تـو خـورشـیـد بــدی بـنـده چـو اسـتـاره روز؟نه تو چون شمع بـدی بنده ترا همچون لگن؟
بــی تــو ای آب حــیــات مــن و ای بـــاد صــبـــاکی بـخـندد دهن گلشن و رخـسـار سمن؟!
تــــا ز انـــفـــاس خــــدا درنـــدمـــد روح الـــلـــهمـریـمـان شـکـرســتــان نـشـونـد آبــسـتــن
نــه تــو آنــی کــه اگــر بــر ســر گــوری گــذریدر زمـان در قـدمـت چــاک زنـد مـرده کـفـن؟
نـه تــو ســاقـی روانـهـا بــده شـشـصـد سـال؟تـن تـن چـنگ تـو می آمد بـی زحـمـت تـن؟
چـند بـیتـی کـه خـلاصـه سـت فـرو ماند، تـو گوکـز عـظـیمـی بـنـگـنـجـید هـمـی در گـفـتـن
هـلـه مـن مـطــرب عـشــقـم دگـران مـطــرب زردف مـن دفـتـر عـشـق و دف ایـشـان دف تـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.