ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سی و دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/27 03:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مولوی
شـاهـنـشـه مـایـی تـو و بـه گـلـبــرگ مـایـیهــرجــا کــه گــریـزی، بــر مــا بــاز بــیــایـی
گـر شـخـص تـو اینجـاسـت من از راه ضـمیریمی بـینمـت ای عـشـوه ده مـا کـه کـجـایی
آنـجـا کـه بــرسـتـسـت درخـت تـو وطـن سـاززیـــرا ز صــــولـــســــت تــــرا روح فـــزایـــی
بــرپـایـه تـخـت شـه شـاهـان بــه سـجـود آیتـــا بـــاز رهــد جــان تــو از نــنــگ گــدایــی
ویـرانـه بــه جــغــدان بــگـذار و ســفــری کــنبــازآ بــکــه قــاف تــجــلــی، کــه هــمــایـی
اینـهـا هـمـه بـگـذشـت بـیـا، ای شـه خـوبـانکـاسـتــون حـیـاتـی تــو، و قـنـدیـل سـرایـی
خــوانــی بــنــهــادنــد و دری بـــازگــشــادنــدمـسـتــانـه درآ زود، چـه مـوقـوف صـلـایـی؟!
گـر جـملهع جـهان شـمع و می و نوش بـگیردســـودای دگـــر دارد مـــخـــمـــور خـــدایــی
انـــدر قـــفـــص ار دانـــه و آبـــســـت فـــراوانکــو طــنــطــنــه و دبــدبــه مــرغ هــوایــی؟
این هم بگذشت، ای که ز تو هیچ گذر نیستســغــراق وفـا گـیـر، کـه ســلـطــان وفـایـی
آن ســـاغـــر شـــاهــانــه مــردانــه بـــگــردانتـا گـردد جـانـهـا خـوش و جـانـبـاز و بـقـایـی
نــه بـــاده دلــشــور و نــه افــشـــرده انــگــوراز دســت خــدا آمــد، وز خــنــب عــطــایــی
ای چـشم من و چـشم دو عالم بـه تـو روشندادی بــه یـکــی ســاغــرم از مـرگ رهـایـی
ای مـســت شــده و آمـده، کـه زاهـد وقــتــمای رنـگ رخ و چـشـم خـوشـت داده گـوایـی
جـان شاد بـدانست که یکتـاست درین عشقهــرچــنــد گــرو گــردد دســتــار و دو تــایـی
خــنـدیـد جــهـان از نـظــر و رحــمـت عــامـشبـس کـن، کـه بـه تـرجـیع بـگـوییم تـمـامـش
ای مـســت شـده از نـظـرت اســم و مـسـمـاوی طـوطـی جـان گشـتـه ز لبـهات شـکرخـا
مـا را چـه ازین قـصـه کـه گـاو آمـد و خـر رفـتهـیـن وقـت لـطـیـفـسـت، از آن عـربـده بــازآ
ای شـاه تـو شـاهـی کـن و آراسـتـه کـن بـزمای جــان و ولـی نـعـمـت هـر وامـق و عــذرا
هـم دایه جـانـهـایی و هـم جـوی مـی و شـیرهـم جــنـت فـردوسـی و هـم سـدره خـضـرا
جــز ایـن بــنــگــویـیــم، وگــر نــیــز بــگــویـیـمگویند خـسیسان که: « محـالست و علالا »
خـواهـی کـه بــگـویـیـم، بــده جـام صـبـوحـیتــا چــرخ بـــرقــص آیــد و صــد زهــره زهــرا
هــرجــا تـــرشــی بـــاشــد انــدر غــم دنــیــامــی غــرد و مــی پـــرد از انــجـــای دل مــا
بــرخــیـز و بــخــیـلــانــه در خــانــه فــروبــنــدکانجـا که تـوی خـانه شـود گلشـن و صـحـرا
این مـه ز کـجـا آمـد و این روی چـه رویـسـت؟ایــن نــور خــدایــســت تـــبـــارک و تــعــالــا
هــم قــادر و هــم فــاخـــر و هــم اول و آخـــراول غـــم و ســـودا و بآخــــریـــد بــــیـــضـــا
آن دل کـه نلرزیدت و آن چـشـم کـه نگریسـتیـارب، خـبـرش ده تـو ازین عـیـش و تـمـاشـا
تـــا شـــیـــد بـــرآرد بـــه ســـر کـــوه بـــرآیــدفـــریــاد بـــرآرد کـــه تـــمـــنــیــت تـــمـــنــا
نـگـذاردش آن عـشــق کـه ســر نـیـز بــخــاردشـابــاش زهـی سـلـسـلـه جـذب و تـقـاضـا
در شـهر چـو من گول مگر عـشـق ندیدسـت؟هـر لـحــظـه مـرا گـیـرد ایـن عـشــق ز بــالـا
هر داد و گـرفـتـی کـه ز بـالاسـت لطـیفـسـتگـر صـادق و جـدسـت و گـر عـشـوه و تـیـبـا
هر عشوه که دربـان دهدت دفع و بـهانه سـتگوید: « که برو » هیچ مرو، شاه بخانه ست
بــر دلــبــر مــا هــیــچ کــســی را مــفــزایـیـدمـانـنـده او نـیـســت کـســی، ژاژ مـخــایـیـد
ور زانـک شـمـا را خــلـل و عـیـب نـمـودســتآن آیـنــه پــاک آمــد، مــعــیـوب شــمــایـیــد
بــســتــه ســت مـگــر روزن ایـن خــانـه دنـیـاخــورشـیـد بــرآمـد، هـلـه، بــر بــام بــرآیـیـد
روزن چــو گـشـاده نـبــود خـانـه چـو گـورسـتتـیشـه جـهت چـیسـت چـو روزن نگشـایید؟
آگــــاه چــــو نــــبــــویــــت ز آغــــاز و ز آخــــرچون گوی بـغلتـید که خوش بـی سر و پـایید
تــســلــیــم شــده در خــم چــوگــان الــهــیگـر در طـرب و شــادی و، گـر رهـن بــلـایـیـد
در خـنـب جــهـان هـمـچـو عـصـیـریـد گـرفـتــارچـون نـیـک بـجـوشـیـد، ازیـن خـنـب بـرآیـیـد
ای حـاجـتــهـایـی کـه عـطـاخـواه شـدسـتـیـدآخــر بــخــود آیـیـد، شــمـا عـیـن عـطــایـیـد
در عـشـق لـقـایید شـب و روز و خـبـر نیسـتادراک شــمــا را، کــه شــمــا نـور لــقــایـیـد
جـویـی عـجــب و تــو ز هـمـه چـیـز عـجـبــتــرآن بــوالـعـجـبــانـیـد کـه شـاهـیـد و گـدایـیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.