ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»چهل و سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/27 03:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مولوی
زیـــن دودنـــاک خـــانـــه گـــشـــادنـــد روزنـــیشــد دود و، انـدر آمـد خــورشــیـد روشــنـی
آن خانه چیست؟ سینه و آن، دود چیست؟ فکرز اندیشه گشت عیش تـو اشکسـتـه گردنی
بــیـدار شــو، خــلـاص شــو از فــکـر و از خــیـالیـارب، فــرســت خــفــتــه مــا را دهـل زنــی
خــفــتــه هـزار غــم خــورد از بــهـر هـیـچ چــیـزدر خــواب، گــرگ بــیـنــد، یـا خــوف ره زنــی
در خـواب جـان بــبـیـنـد صـد تـیـغ و صـد سـنـانبــیـدار شـد، نـبــیـنـد زان جــمـلـه ســوزنـی
گـویـنـد مـردگـان کـه: « چــه غـمـهـای بــیـهـدهخـوردیم و عـمـر رفـت بـه وسـواس هر فـنـی
بـــهــر یــکــی خــیــال گــرفــتـــه عــروســیــیبــهـر یـکـی خــیـال بــپــوشـیـده جــوشـنـی
آن سـور و تـعـزیـت هـمـه بـا دسـت ایـن نـفـسنی رقـص مـانـد ازان و نـه زین نیز شـیونی »
نـاخــن هـمــی زنـنـد و ، رخ خــود هـمـی درنـدشد خواب و نیست بـر رخـشان زخـم ناخنی
کــو آنـک بــود بــا مـا چــون شــیـر و انـگـبــیـن؟کــو آنــک بــود بــا مــا چــون آب و روغــنـی؟
اکــنــون حــقــایـق آمــد و خــواب خــیــال رفــتآرام و مأمـنـیسـت، نـه مـا مـانـد و نـی مـنی
نی پـیر و نی جـوان، نه اسـیرسـت و نی عـواننی نـرم و سـخـت مـانـد، نه مـوم و نه آهنی
یـک رنـگـیـســت و یـک صــفــتــی و یـگــانـگـیجــانـیـسـت بــر پــریـده و وارسـتــه از تــنـی
این یک نـه آن یکـیسـت، کـه هـرکـس بـدانـدشتــرجـیـع کـن کـه در دل و خـاطـر نـشـانـدش
ای آنــک پـــای صـــدق بـــریــن راه مـــی زنــیدو کـون بــا تــوسـت، چـو تــو هـمـدم مـنـی
هیچ از تـو فوت نیسـت، همه بـا تـو حـاضرسـتای از درخـت بــخـت شـده شـاد و مـنـحـنـی
هر سیب و آبـیی که شکافی بـه دست خویشبــیــرون زنــد ز بــاطــن آن مــیـوه روشــنــی
زان روشـــنـــی بـــزایـــد یـــک روشـــنـــی نـــواز هـر حـسـن بــزایـد هـر لـحـظـه احـسـنـی
بـر مـیوهـا نـوشـتـه کـه زیـنـهـا فـطـام نـیـسـتبــر بــرگــهـا نـبــشــتــه، ز پــایـیـز، ایـمــنـی
ای چـشـم کن کرشمه، که در شهره مسـکنیوی دل مـرو ز جــا، کـه نـکـو جـای سـاکـنـی
بــسـیـار اغـنـیـا چــو درخــتــان ســبــز هـسـتایــن نــادره درخــت ز ســبــزی بــود غــنــی
بــس ســنــگ یـک مــنـی ز ســر کــوه درفــتــدآن ســنـگ کــوه گـردد، کـو، رســت از مـنـی
زیــرا کــه هــر وجــود هــمــی تــرســد از عــدمکــنــدر حــضــیــض افــتــد، از ربــوه ســنــی
ای زاده عـــدم، تــــو بــــهـــر دم جـــوانـــتــــریوی رهن عشق دوست، تو هر لحظه ارهنی
هسـتـی مـیان پـوسـت کـه از مـغـز بـهـتـرسـتعـریـان مـیـان اطــلـس و شــعـری و ادکـنـی
گـر زانـک نـخـل خـشـکـی در چـشـم هر جـهودبـــا درد مـــریــم، آری صـــد مــیــوه جـــنــی
مـــیــنـــا کـــن بـــرونــی، و بـــیــنــا کـــن دروندنــیــا کــجــا بـــمــانــد، در دور تــو، دنــی؟!
ای جــان و ای جــهــان جــهـان بــیـن و آن دگــرو ای گردشـی نهاده تـو در شـمس و در قـمر
ای آنـک در دلـی، چـه عـجـب دلـگـشـاسـتــی!یـا در مـیـان جــانـی، بــس جــانـفـزاســتــی
آمــیــزش و مــنــزهــیــت، در خـــصـــومــتـــنــدکه جـان ماسـتـی تـو، عجـب، یا تـو ماستـی
گــر آنــی و گــر ایــنــی، بـــس بـــحــر لــذتــیجــمـلــه حــلــاوت و طــرب و عــطــاســتــی
از دور نـــــار دیــــدم، و نــــزدیــــک نــــور بـــــودگــر اژدهــا نــمــودی، مــا را عــصــاســتـــی
تـــو امــن مــطـــلــقــی و بـــر نــارســـیــدگــانایـنـسـت اعـتــقـاد کـه خــوف و رجــاسـتــی
چــون یـوسـفـی، بــر اخـوان جــمـلـه کـدورتــییـعـقـوب را هـمـیـشـه صـفـا در صـفـاسـتــی
مـجـنـون شـدیـم تـا کـه ز لـیـلـی بــری خـوریـمای عـشـق، تـو عـدوی همـه عـقـلـهاسـتـی
ای عـقـل، مـس بـدی تـو و از عـشـق زر شـدیتــو کــیـمــیــا نــه، عــلــم کــیـمــیـاســتــی
ای عـــشـــق جـــبـــرئیــل در راز گـــســـتـــریگــویـی کــه وحــی آر هـمــه انـبــیـاســتــی
آنـکـس کـه عـقـل بــاشـدش او ایـن گـمـان بـردو از گــمــان عــقــل و تــفــکــر جــداســتــی
هــرگـــز خـــطـــا نــکـــرد خـــدنــگ اشـــارتـــتوانـکـو خــطـا کـنـد، تــو غـفـور خــطـاسـتــی
گـر بــاد را نـبــیـنـی، ای خـاک خـفـتــه چــشـمگـر بـاد نـیسـت از چـه سـبـب در هواسـتـی
گــرچــه بــلــنـد گــشــتــی، از کــبــر دور بــاشاز کــبــر شــدم دار، کـه بــا کــبــریـاســتــی
از مــاه تـــا بـــه مــاهــی جـــویــد نــشــاط تـــوبــســیـار گــو شــدنــد، پــی اخــتــلــاط، تــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.