ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت پنجم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/27 03:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مولوی
***
آن کـــان نــبـــات و تـــنــگ شـــکــر نــامــدوان آب حـــیـــات بــــحـــر گـــوهـــر نـــامـــد
گـفـتــم بــروم بــه عـشـوه دمـهـا دهـمـشچــون راســت بــدیـدمــش دمــم بــرنــامــد
***
آن کــز تــو خــدای ایـن گــدا مــی خــواهـددر دهــر کـــدام پـــادشـــا مـــی خـــواهـــد
هـر ذره ز خـورشـید تـو از دور خـوش اسـتزان جــمـلــه خــورشــیـد تــرا مـی خــواهـد
***
آن کــس کــه بــر آتــش جــهـانــم بــنــهـادصــد گــونــه زبـــانــه بـــر زبـــانــم بــنــهــاد
چـون شـش جـهتـم شـعـله آتـش بـگـرفـتآه کــردم و دســـت بـــر دهــانــم بـــنــهــاد
***
آن کـس کـه تــرا بــیـنـد و خــنـدان نـشــودوز حـــیــرت تـــو گــشـــاده دنــدان نــشــود
چــنــدانــکــه بــود هــزار چــنــدان نــشــودجـــز کـــاهــگــل و کــلــوخ زنــدان نــشـــود
***
آن کـس که تـرا شـناخـت جـان را چـه کـندفــرزنــد و عــیـال و خــانـمــان را چــه کــنـد
دیـوانـه کـنـی هـر دو جــهـانـش بــخـشـیدیــوانــه تـــو هــر دو جــهــان را چــه کــنــد
***
آن کـــس کـــه از آب و گـــل نـــگـــاری داردروزی بـــــــــه وصــــــــال او قــــــــراری دارد
ای نــادره آنــکــه زاب و گــل بــیــرون شــدکــو چـــون تـــو غــریــب شـــهــریــاری دارد
***
آن کـــس کـــه ز چـــرخ نــیــم نــانــی داردوز بـــــهــــر مــــقــــام آشــــیــــانــــی دارد
نی طـالـب کـس بـود نـه مـطـلـوب کـسـیگــو شــاد بــزی کــه خــوش جــهـانـی دارد
***
آن کـــس کــه ز دل دم انــاالــحـــق مــیــزدامـــروز بـــر ایــن رســـن مــعـــلـــق مــیــزد
وانکـس کـه ز چـشـم سـحـر مـطـلـق میزدبــر خــود ز غــمــت هــزار گــون دق مــیــزد
***
آن کــس کــه مــرا بــه صــدق اقــرار کــنـدچــون لــعــبـــتــگــان مــرا بــه بـــازار کــنــد
بــــیــــزارم از آن کــــار و نــــیــــم بــــازاریمــن بـــنــده آن کــســم کــه انــکــار کــنــد
***
آن کــیـســت کــه بــیـرون درون مــیـنـگــرددر اهـل جــنـون بــه صـد فـســون مـیـنـگـرد
وز دیـده نــگــر کــه دیـده چــون مــیـنــگــردو آن کـیـســت کــه از دیـده بــرون مـیـنـگـرد
***
آن لـحــظــه کــه آن ســرو روانـم بــرســیـدتــن زد تــنـم از شـرم چــو جــانـم بــرسـیـد
او چــونـکــه چــنـان بــد چــنـانـم بــرســیـدمـن چـونـکـه چـنـیـن نـیـم بــدانـم بــرسـیـد
***
آن لـحــظــه کـه از پــیـرهـنـت بــوی رســدمن خـود چـه کسـم چـرخ و فـلک جـامه درد
آن پـیـرهـن یـوسـف خـوشـبـوی کـجـاسـتکـــامـــروز ز پـــیـــراهـــن تـــو بــــوی بــــرد
***
آن نــزدیــکــی کــه دلــســتــان را بـــاشــدمــن ظــن نـبــرم کــه نـیـز جــان را بــاشــد
والـــلـــه نـــکـــنـــم یــاد مـــر او را هــرگـــززانـــروی کـــه یـــاد غـــایــبـــان را بـــاشـــد
***
آن وســوســه ای کــه شــرمــهـا را بــبــردآن داهـــیـــه ای کـــه بـــنـــدهـــا را بــــدرد
چـون سـیـر بــرهـنـه گـردد از رسـم جـهـاندر عــشــق جــهــان را بــه پــیــازی نــخــرد
***
آنــهــا کــه بآتـــش خــزان ســوخــتــه انــدوز لـطـف بــهـار چــشـمـشـان دوخــتــه انـد
اکـنـون هـمـه را خــلـعـت تــو دوخــتــه انـدشــیــوه گــری و غــنــج درآمــوخـــتـــه انــد
***
آنــهــا کــه بـــه کــوی عــارفــان افــتــادنــدبـــا نــفــخــه صــور چــابـــک و دلــشــادنــد
قــومــی بــه فــدای نــفــس تــن در دادنــدقــومــی ز خــود و جـــهــان و جـــان آزادنــد
***
آنـهـا کــه چــو آب صــافــی و ســاده رونــدانــدر رگ و مــغــز خــلــق چــون بــاده رونـد
مـــن پــــای کـــشـــیـــدم و دراز افـــتـــادمانـــدر کــــشــــتــــی دراز افــــتــــاده رونـــد
***
آنــهـا کــه دل از الــســت مــســت آوردنــدجــانــرا ز عــدم عــشــق پـــرســت آوردنــد
از دل بـــنــهــادنــد قـــدم بـــر ســـر جـــانتــــا یـــک دل پــــر درد بــــدســــت آوردنـــد
***
آنــهــا کـــه شـــب و روز تـــرا بـــر اثـــرنـــدصــیــاد نــهــانــنــد ولــی مــخـــتـــصـــرنــد
بــا هـر کــه بــســازی تــو از آنــت بــبــرنـدگـر خــود نـروی کـشــان کـشـانـت بــبــرنـد
***
آن یـــار کـــه از طـــبـــیـــب دل بـــربـــایـــداو را دارو طـــبـــیـــب چـــون فـــرمـــایـــنـــد
یـک ذره ز حــســن خــویـش اگـر بــنـمـایـدوالــلــه کــه طــبــیــب را طــبــیــبــی بــایـد
***
آن یـار کــه عــقــلــهـا شــکــارش مـیـشــدوان یــار کــه کــوه بـــیــقـــرارش مــیــشـــد
گــفــتــم کــه ســر زلــف بــریـدی گــفــتــابــســیـار ســر انـدر ســر کــارش مــیـشــد
***
ایـن واقــعــه را ســخــت بــگــیـری شــایـداز کـــوشـــش عـــاجـــزانـــه کـــاری نـــایــد
از رحـــمـــت ایـــزدی کـــلـــیـــدی بــــایـــدتــا قــفــل چــنــیـن واقــعــه را بــگــشــایــد
***
بــار دگــر ایــن خــســتــه جــگــر بــاز آمــدبــیـچــاره بــه پــا رفــت و بــه ســربــاز آمـد
از شـوق تــو بــر مـثــال جــانـهـای شـریـفســـوی مــلــک از کـــوی بـــشـــر بـــازآمــد
***
بــا روی تــو هـیـچــکــس ز بــاغ انــدیـشــدبــا عـشـق تــو از شـمـع و چــراغ انـدیـشـد
گــویــنــد کــه قــوت دمــاغ از خــوابــســتعــاشــق کـی شــد کـه از دمـاغ انـدیـشــد
***
بـــا ســـود وصـــال تـــو زیــانـــت نـــرســـدجــانـی تــو کـه زحـمـتــی بــجـانـت نـرسـد
مـی تــرســانـد تــرا کـه تــا هـر نـفــســیپــر دل شــوی و چــشــم بــدانــت نــرســد
***
بـا هـرکـه دمـی عـشـق تـو آمـیـخـتـه شـدگــوئی کــه بــلـا بــر ســر او ریـخــتــه شــد
مــنـصــور ز ســر عــشــق مــیـداد نـشــانحــلـقـش بــه طـنـاب غـیـرت آویـخـتــه شـد
***
بــخـشـای بــر آن بـنـده کـه خـوابـش نـبـودبــخـشـای بــر آن تــشـنـه کـه آبــش نـبــود
بــخـشـای کـه هـر کـو نـکـنـد بـخـشـایـشدر پـــیــش خـــدا هــیــچ ثـــوابـــش نــبـــود
***
بــر بــنــده بـــخــنــد تــا ثــوابـــت بـــاشــدوز بــنــده شــکــر خــنـده جــوابــت بــاشــد
مـــیـــگـــریــم زار تـــا شـــرابـــت بـــاشـــدمــیــســوزم دل کــه تــا کــبـــابــت بــاشــد
***
بــر خــاک نــظــر کــنــد چــو بــر مــا گــذردتــا چــهــره مــا بـــه خــاک ره رشــک بـــرد
بــه زان نـبــود کـه پــیـش او خــاک شـویـمتــا بــو کــه بـــدیــن طــریــق در مــا نــگــرد
***
پــرســیـدم از آن کـسـی کـه بــرهـان دانـدکـان کـیـسـت کـه او حــقـیـقـت جــان دانـد
خوش خوش بـه جـواب گفت کای سودائیایـن مـنـطـق طـیـر اســت ســلـیـمـان دانـد
***
پــرسـیـد مـهـم کـه چـشـم تــو مـه را دیـدگـفـتــم کـه بــدیـد و مـه ز مـه مـیـپــرسـیـد
گــفــتــا کــه ز مـاه عــیـد مـیـپــرســم مـنگـفـتـم کـه بـلـی عـیـد هـمـی پـرسـد عـید
***
بــرقــی کــه ز مـیـغ آن جــهـان روی نـمـودچـون سـوخـتـه ای نـیـسـت کـرا دارد سـود
از هـر دو جـهـان سـوخـتـه ای مـیـبـایسـتکــان بــرق کــه مـی جــهـد در او گـیـرد زود
***
بــر گــور مـن آن کــو گــذرد مـســت شــودور ایـســت کــنـد تــا بــابــد مـســت شــود
در بــحــر رود بــحــر بــه مـد مـســت شـوددر خــاک رود گــور و لــحــد مــســت شــود
***
بـــر یــار نــظــر کــنــم خــجـــل مــیــگــرددور نـــنـــگـــرمـــش آفــــت دل مـــیـــگـــردد
در آب رخـــش ســـتـــارگـــان پـــیــدایــنـــدبـــی آب وی آبـــم هــمــه گــل مــیــگـــردد
***
بـــس درمـــانـــهــا کـــان مـــدد درد شـــودبـــس دولــتـــهــا کــه روی از آن زرد شـــود
خـــوف حـــق آن بـــود کــز آن گــرم شــویخــوف آن نـبــود کـه گـرم از آن ســرد شـود
***
بــســیــار تــرا خــســتــه روان بــایــد شــدو انــگــشــت نــمــای ایـن و آن بــایـد شــد
گــــر آدمــــیئی بــــســــاز بــــا آدمــــیـــانور خــود مـلــکــی بــر آســمـان بــایـد شــد
***
بــشــنــو اگــرت تــاب شــنــیــدن بـــاشــدپـــیــوســتـــن او ز خـــود بـــریــدن بـــاشــد
خـامـوش کـن آنـجـا کـه جـهان نـظـر اسـتچــون گـفـتــن ایـشـان هـمـه دیـدن بــاشـد
***
بـــعــضــی بـــه صــفــات حـــیــدر کــرارنــدبـــعــضــی دیــگــر ز زخــم تــو بـــیــمــارنــد
عــشــقــت گـویـد درســت خــواهـم در راهگـوئی تـو کـه نـی شـکـسـتـگـان بـسـیارنـد
***
بــــویـــت آمـــد گـــریـــز را روی نـــمـــانـــدپــرهـیـز و گــریـز جــز بــدانـســوی نـمــانــد
از بـــوی تــو رنــگ و بـــوی مــامــیــد زدنــدتــا کـار چــنـان شــد کـه ز مـا بــوی نـمـانـد
***
بـوی دم مـقـبــلـان چـو گـل خـوش بــاشـدبــدبــخـت چـو خـار تـیـز و سـرکـش بــاشـد
از صــحـــبـــت گــل خـــار ز آتـــش بـــرهــدوز صــحــبـــت خــار گــل در آتــش بـــاشــد
***
بــی بــحــر صــفــا گــوهـر مـا ســنـگ آمـدبــی جـان جـهـان جـان و جـهـان تــنـگ آمـد
چـون صحبـت دوست صیقل جـان و دلستدر جـــان گـــیــرش کـــه رافـــع زنـــگ آمـــد
***
بـــی تـــو جـــانـــا قـــرار نـــتـــوانـــم کـــرداحـــســـان تـــرا شـــمـــار نــتـــوانــم کـــرد
گــر بــر تــن مــن شــود زبــان هــر مــوئییــک شـــکـــر تـــو از هــزار نــتـــوانــم کــرد
آن را مـــنـــگـــر کـــه ذوفـــنــون آیــد مـــرددر عــهــد و وفــا نــگــر کــه چــون آیـد مــرد
از عـــهــده عـــهــد اگـــر بـــرون آیــد مـــرداز هـرچــه صــفــت کــنــی فــزون آیـد مــرد
***
آن رفت که بـودمی من از عـشـق تـو شـاداز عـشــق تــو مـی نـایـدم از عـشــقـم یـاد
اسـبـاب و عـلـل پـیـش مـن آمـد هـمـه بـادبــر بـــحــر کــجــا بــود ز کــهــگــل بــنــیــاد
***
آن روز کـه جــان خــرقــه قــالـب پــوشــیـددریــای عــنــایــت از کــرم مــیــجـــوشــیــد
سـرنـای دل از بــسـکـه مـی لـب نـوشـیـدهـم بـر لـب تـو مـسـت شـد و بــخـروشـیـد
***
آن روز کـــه جـــانـــم ره کـــیـــوان گـــیـــرداجـــزای تـــنــم خـــاک پـــریــشـــان گــیــرد
بـر خـاک بـانـگـشـت تـو بـنـویـس کـه خـیـزتــا بــرجــهـم از خــاک و تــنـم جــان گــیـرد
***
آن روز کــه چـــشـــم تـــو ز مــن بـــرگــرددوز بـــهــر تــو کــشــتــنــم مــیــســر گــردد
در غــصــه آنــم کــه چــه خــواهـم عــذرتگــر چــشــم تــو در مــاتــم مــن تـــر گــردد
***
آن روز کــــه روز ابــــر و بـــــاران بــــاشــــدشـرط اســت کـه جــمـعـیـت یـاران بــاشــد
زانـــروی کــــه رویـــیـــار را تــــازه کــــنــــدچــون مـجــمـع گـل کـه در بــهـاران بــاشــد
***
آن روز کــه عــشــق بــا دلــم بــســتــیــزدجــان پــای بـــرهــنــه از مــیــان بـــگــریــزد
دیــوانــه کــســی کــه عــاقــلــم پـــنــداردعـــاقـــل مـــردی کـــه او ز مــن پـــرهــیــزد
***
آن روز کــــه کــــار وصــــل را ســـــاز آیــــدویــن مـــرغ از ایــن قـــفـــس بـــپـــرواز آیــد
از شــه چــو صــفــیـر ارجــعــی بــاز شــودپـــروازکـــنـــان بـــه دســـت شـــه بـــازآیــد
***
آن روز کـــه مـــهــرگـــان گـــردون زده انـــدمــهــر زر عـــاشـــقـــان دگــرگــون زده انــد
واقـف نشـوی بـه عـقـل کـان چـون زده انـدکــایـن زر ز ســرای عــقــل بــیـرون زده انــد
***
آن سـر کـه بـود بـی خـبــر از وی خـسـبــدآنـکـس کـه خـبـر یـافـت از او کـی خـسـبــد
می گوید عـشـق در دو گوشـم همه شـبای وای بـر آن کـسـی که بـی وی خـسـبـد
***
آن طـرفـه جـماعـتـی که جـانشـان بـکشـدویــن نــادره آب حـــیــوانــشـــان بـــکــشــد
گـر فـاش کـنـنـد مـردمـانـشــان بــکـشــنـدور عــشــق نـهـان کــنـنـد آنـان بــکــشــنـد
***
آن عـشـق که بـرق و بـوش تـا فـرق رسـیدمـالـم هـمـه خــورد و کــار بــا دلـق رســیـد
آبـــی کــه از آن دامــن خــود مــیــچـــیــدماکـنـون جـوشـیـده اسـت و تـا حـلـق رسـید
***
آهــو بـــدود چــو در پــیــش ســگ بــیــنــدبــر اســب دونــده حــمــلــه و تــک بــیــنــد
چــنــدان بــدود کــه در تــنــش رگ بــیـنــدزیـرا کــه صــلــاح خــود را دریـن یـک بــیـنــد
***
اجــــری ده ارواحـــی و ســـلـــطـــان ابــــدگــرچــه بـــه قــلــب بـــهــاء دیــنــی و ولــد
بـــگــذار کــه ســـاغـــر وفـــا در شـــکــنــدچـون شیشه شکست پـای مستـان بـخـلد
***
از آب حـــیــات دوســت بـــیــمــار نــمــانــددر گـلـبــن وصــل دوســت یـک خــار نـمـانـد
گــویـنــد درچــه ایــســت از دل ســوی دلچــه جــای دریـچــه ای کــه دیـوار نــمــانــد
***
از آتــــش ســـودای تـــوام تــــابــــی بــــوددر جــوی دل از صــحــبـــت تـــو آبـــی بـــود
آن آب ســــراب بـــــود و آن آتــــش بـــــرفبــگـذشـت کـنـون قـصـه مـگـر خـوابـی بــود
***
از آتـــش عــشـــق تـــو جـــوانــی خـــیــزددر ســیـنــه جــمــالــهــای جــانــی خــیــزد
گـر مـی کـشـیـم بــکـش حــلـالـسـت تــراکــز کــشــتــه دوســت زنــدگــانــی خــیـزد
***
از آتــش عــشــق دوســت تــفــهـا بــزنـیـدوان آتـــش را در ایــن عـــلــفــهــا بـــزنــیــد
آن چـنگ غـمش چـو پـای مـا بـگـرفـتـسـتمــا را بــه مــثــل بــر هـمــه دفــهـا بــزنـیـد
***
از آتـــش عــشـــق ســـردهــا گــرم شــودوز تــابــش عــشــق ســنـگــهـا نـرم شــود
ای دوسـت گـناه عـاشـقـان سـخـت مـگـیرکــز بــاده عــشــق مــرد بــی شــرم شــود
***
از آدمــــــیئی دمــــــی بـــــــجــــــائی ارزدیـــک مـــوی کـــز اوفـــتـــد بـــکـــانـــی ارزد
هــم آدمــیئی بـــود کــه از صـــحـــبـــت اونــــادیـــدن او مــــلــــک جــــهــــانــــی ارزد
***
از تـــاب تـــو نــی یــار و عـــدو مــیــمــانــددر بـــزم تــو نــی رطــل ســبــو مــیــمــانــد
جـــانــا گــیــرم کــه خـــونــم آشــامــیــدیآخــر بــه لــب شــهــد تــو بـــو مــیــمــانــد
***
از خـــاک کــف پـــات ســـران حـــیــرانــنــدکـوران هـمـه مـســتــنـد و کـران حــیـرانـنـد
زان پــاکــانـیـکــه در صــفــا مــحــو شــدنـدهــم ایــشـــان نــیــز انــدر آن حـــیــرانــنــد
***
از درد چـــو جـــان تــــو بــــه فـــریـــاد آیـــدآنـــگـــه ز خــــدای عــــالـــمـــت یـــاد آیـــد
والـــلـــه کــــه اگـــر داد کــــنـــی داد آیـــدور عـــشـــوه دهــی یــاد تـــو بـــر یــاد آیــد
***
از دیــــدن روئیــــکــــه تـــــرا دیــــده بـــــودمــــا را بــــه خــــدا نـــور دل و دیـــده بــــود
خــــاصــــه روئیـــکــــه از ازل تــــا بــــابــــداز دیـــدن روی تـــو نـــه بــــبــــریـــده بــــود
***
از شــبــنـم عــشــق خــاک آدم گــل شــدصـد فـتــنـه و شـور در جــهـان حـاصـل شـد
صــد نــشــتــر عــشــق بـــر رگ روح زدنــدیـک قـطـره از آن چــکـیـد و نـامـش دل شـد
***
از شـربــت سـودای تـو هـر جـان کـه مـزیـدزآن آب حـــیــات در مـــزیــد اســـت مـــزیــد
مــرگ آمــد و بــو کــرد مــرا بــوی تــو دیــدزانـــروی اجـــل امـــیـــد از مـــن بـــبـــریـــد
***
از عــشــق تــو دریـا هـمــه شــور انـگــیـزددر پــــای تــــو ابــــرهــــا درر مــــیــــریــــزد
از عـشـق تـو بــرقـی بــزمـیـن افـتــادسـتایــن دود بـــه آســـمــان از آن مــیــخـــیــزد
***
از عـشـق خـدا نـه بــر زیـان خـواهـی شـدبـی جـان ز کجـا شوی که جان خواهی شد
اول بــــه زمـــیـــن از آســـمـــان آمـــده ایآخــر ز زمـیـن بــر آســمــان خــواهـی شــد
***
از لـشــکـر صـبــرم عـلـمـی بــیـش نـمـانـدوز هـرچــه مـرا بــود غــمـی بــیـش نـمـانـد
وین طـرفـه تـر اسـت کز سـر عـشـوه هنوزدم مــیـدمــد و مــرا دمــی بــیـش نــمــانــد
***
از لــطــف تــو هـیـچ بــنـده نـومــیـد نـشــدمــقــبــول تــو جــز قــبــول جــاویــد نــشــد
لــطــفــت بــه کــدام ذره پــیـوســت دمـیکــان ذره بـــه از هــزار خــورشــیــد نــشــد
***
از مـــا بــــت عـــیـــار گـــریـــزان بــــاشـــدوز یــــاری مــــا یــــار گــــریـــزان بــــاشــــد
او عـقـل مـنـور اســت و مـا مـســت ویـیـمعــقــل از ســـر خـــمــار گــریــزان بـــاشــد
***
از نـیـکــی تــو طــبــع بــدانــدیـش نـمــانـدنی غـصـه و نی غـم نه کـم و بـیش نـمـانـد
از خــیـل، جــلــالــت تــو عــالـم بــگــرفــتتــا جـمـلـه مـلـک شـدنـد و درویـش نـمـانـد
***
از یـــاد خـــدای مـــرد مـــطـــلـــق خـــیــزدبــنــگــر کــه ز نـور حــق چــه رونــق خــیـزد
این بـاطـن مـردان کـه عـجـایـب بـحـریسـتچـــون مــوج زنــد از آن انــاالــحـــق خــیــزد
***
افــســوس کــه طــبــع دلــفــروزیـت نـبــودجــز دلـشـکـنـی و سـیـنـه ســوزیـت نـبــود
دادم بــه تــو مـن هـمـه دل و دیـده و جــانبـــردی تـــو هــمــه ولــیــک روزیــت نــبـــود
***
اکــنـون کـه رخــت جــان جــهـانـی بــربــوددر خــانـه نـشــســتــنــت کــجــا دارد ســو
آن روز کــه مــه شــدی نــمــیـدانــســتــیکـانـگـشـت نـمـای عـالـمـی خــواهـی بــود
***
امـروز خــوش اســت هـر کــه او جــان داردرو بــــر کـــف پــــای مـــیـــر خـــوبــــان دارد
چــون بــلــبــل مــســت داغ هــجــران داردمـســکــن شــب و روز در گــلـســتــان دارد
***
امـــروز مـــا یـــار جـــنـــون مـــیــخـــواهـــدمــا مــجـــنــون و او افـــزون مــی خـــواهــد
گــر نــیـســت چــنـیـن پــرده چــرا مــیـدردرســوا شــده او پــرده بـــرون مــیــخــواهــد
***
امـشــب چــه لـطـیـف و بــا نـوا مـی گـرددلـطــفــی دارد کــه کــس بــدان پــی نـبــرد
انــدر گــل و ســنــبـــلــی کــه ارواح چـــردخــیــره شــده خــواب و روبـــرو مــیــنــگــرد
***
امشـب سـاقـی بـه مشـک می گردان کرددل یــغــمــا بــر دو دســت در ایــمــان کــرد
چـنـدان مـی لـعـل ریـخـت تــا طـوفـان کـردچــنــدانــکــه وثـــاق عــقــل را ویــران کــرد
***
امـشـب شـب آن نیسـت کـه از خـانه رونداز یــار یــگـــانــه ســـوی بـــیــگـــانــه رونــد
امـشـب شـب آنـسـت کـه جـانـهـای عـزیزدر آتـــش اشــتـــیــاق مــســـتـــانــه رونــد
***
انـــدر دل بـــی وفـــا غـــم و مـــاتـــم بـــادآن را کــه وفــا نـیـســت ز عــالــم کــم بــاد
دیـدی کــه مــرا هـیـچ کــســی یـاد نـکــردجــز غــم کــه هــزار آفــریــن بــر غــم بـــاد
***
انــدر رمـــضـــان خـــاک تـــو زر مــیــگـــرددچــون ســنـگ کـه ســرمـه بــصــر مـیـگـردد
آن لــقــمـه کــه خــورده ای قــذر مـیـگــرددوان صــبــر کــه کــرده ای نــظــر مــیــگــردد
***
انـــدر ره فـــقـــر دیــده نـــادیــده کـــنــنـــدهرچـه آن نه حـدیث تـسـت نـشـنیده کـننـد
خــاک در آن بــاش کــه شــاهــان جــهــانخــاک قـدمـش چــو سـرمـه در دیـده کـنـنـد
***
انـدر طــلـب آن قـوم کـه بــشــتــافـتــه انـداز هـرچــه جــز اوسـت روی بــرتــافـتــه انـد
خــاک در او بــاش کـه ســلـطــان و فــقـیـرایـن ســلــطــنـت و فــقــر از او یـافــتــه انـد
***
انـدیـشــه هـشــیـار تــو هـشــیـار کــشــدزارش کــــشـــــد و بـــــزاری زار کــــشـــــد
شـاهان همه خـصـم خـویش بـر دار کشـندزان دولـــت بـــیـــدار تـــو بـــیـــدار کـــشـــد
***
انــوار صــلــاح دیــن بـــرانــگــیــخــتــه بـــادبــر دیـده و جــان عــاشــقـان ریـخــتــه بــاد
هر جـان که لطیف گشت و از لطف گذشتبـــا خــاک صــلــاح دیــن درآمــیــخــتــه بــاد
***
اول کــه رخـــم زرد و دلــم پـــرخـــون بـــودهـم خــرقــه و هـمـراه دلــم مــجــنـون بــود
آن صــورت و آن قــاعــده تـــا اکــنــون بـــودکـــاری آمـــد کـــه آن هــمــه مـــادون بـــود
***
ای آنـکــه ز تــو مــشــکــلــم آســان گــرددسـرو و گـل و بــاغ مـسـت احــســان گـردد
گـل سـرمـسـت و خـار بـد مسـت و خـمـارجــامـی در ده کـه جــمـلـه یـکـســان گـردد
***
ای آنکـه نـخـسـت بـر سـحـر چـشـم تـو زدوز بـــا نــمــکــی راه نــظــر چــشــم تــو زد
آنــکــس کــه چــو تـــوتــیــاش عــزت داریآمــد بـــه طــریــق شــکــرم چــشــم تــوزد
***
ای از قــدمــت خــاک زمـیـن خــرم و شــادشـد حـامـلـه از شـادی و صـد غـنـچـه بــزاد
زیـن غــلـغــلـه ای فـتــاد در انـجــم و چــرخدر غــلـغــلـه چــشــم مـاه بــر نـجــم فـتــاد
***
ای اطـــلــس دعــوی تـــرا مــعـــنــی بـــردفـردا بــه قـیـامـت ایـن عـمـل خـواهـی بــرد
شـرمـت بـادا اگـر چـنـین خـواهـی زیـسـتنــنــگــت بــادا اگــر چــنــان خــواهـی مــرد
***
ایـــام وصــــال یـــار گــــوئی کــــه نـــبــــودوان دولــت بــیــشــمــار گــوئی کــه نــبــود
از یــار بـــجـــز فـــراق بـــر جـــای نــمــانــدرفــت آن هـمــه روزگــار گــوئی کــه نــبــود
***
ای اهـل صــفــا کــه در جــهــان گــردانــیـداز بــهــر بــتــی چــرا چــنــیــن حــیــرانــیــد
آنـرا کــه شــمــا در ایـن جــهـان جــویـانـیـددر خــود چــو جـــوئیــد شــمــا خــود آنــیــد
***
ای اهــل مــنــاجــات کــه در مــحــرابـــیــدمــنـزل دور اســت یـک زمــان بــشــتــابــیـد
وی اهــل خـــرابـــات کــه در غـــرقــابـــیــدصـد قـافـلـه بــگـذشـت و شـمـا در خـوابـیـد
***
ای دل اثـــر صـــبـــح گــه شـــام کــه دیــدیــک عــاشــق صــادق نــکــونــام کــه دیــد
فـریـاد هـمـی زنـی کـه مـن ســوخــتــه امفــریـاد مـکـن ســوخــتــه ای خــام کـه دیـد
***
ای دل اگــــرت رضــــای دلــــبــــر بــــایــــدآن بـــایــد کـــرد و گـــفـــت کـــو فـــرمــایــد
گـر گـوید خـون گـری مـگـوی از چـه سـبـبور گــویــد جـــان بـــده مــگــو کــی شــایــد
***
ای دل ایـن ره بــه قــیـل و قــالـت نـدهـنـدجــز بــر در نــیـســتــی وصــالــت نــدهـنــد
وانــگـــاه در آن هــوا کـــه مــرغـــان ویــنــدتــا بــا پــر و بــالــی پــر و بــالــت نــدهـنــد
***
ای دل ســـر آرزو بــــه پـــای انـــدر بــــنـــدامــیـد بــه فــضــل راهــنــمــای انــدر بــنــد
چــون حـاجــت تــو کـسـی روا مـی نـکـنـدنـومــیـد مــشــو دل بــه خــدای انــدر بــنـد
***
ای دوســت مــگــو تـــو بـــنــده ای یــا آزادبــنـده کـه خــرد بــرای زشــتــی و فــســاد
ای دســـت بـــرآورده تـــرا دســـت کــه دادبـــگــزار مــراد خـــویــش کــاوراســت مــراد
***
ای روز بـــرآ کـــه ذره هــا رقـــص کـــنــنـــدآن کـس کـه از او چــرخ و هـوا رقــص کـنـنـد
جـانها ز خـوشـی بـی سـر و پـا رقـص کننددر گـوش تــو گـویـم کـه کـجــا رقـص کـنـنـد
***
ای ســـر روان بــــاد خــــزانـــت مـــرســـادای چـشـم جـهـان چـشـم بــدانـت مـرسـاد
ای آنــکــه تــو جــان آســمــانــی و زمــیـنجــز رحـمـت و جــز راحــت جــانـت مـرسـاد
***
ای عــشــق تــرا پـــری و انــســان دانــنــدمــعــروف تــر از مــهـر ســلــیـمــان دانــنــد
در کـــالـــبـــد جـــهــان تـــرا جـــان دانــنــدبـــا تــو چــنــان زیــم کــه مــرغــان دانــنــد
***
ای عــشــق تــوم ان عــذابـــی لــشــدیــدای عـاشـق تــو بــه زخـم تـیـغ تــو شـهـیـد
شـب آمـد و جـمـلـه خـلـق را خـواب بــبـردکـو خـواب مـن ای جـان مـگـرش گـرگ دریـد
***
ای عــشــق کـه جــانـهـا اثــر جــان تــوانـدای عـشــق کـه نـمـکـهـا ز نـمـکـدان تــوانـد
ای عـشــق کـه زرهـا هـمـه از کـان تــوانـدپــوشــیـده تــوئی و جــمـلـه عـریـان تــوانـد
***
ای قــوم کــه بــرتــر از مــه و مــهــتــابــیـداز هــســتــی آب و گــل چــرا مــیــتــابــیــد
ای اهــل خـــرابـــات کــه در غـــرقـــابـــیــدخــیـزیـد کــه روز و شــب چــرا در خــوابــیـد
***
ای لـشـکـر عـشـق اگـرچـه بـس جـبــاریـدآن یــار بـــه خـــشـــم رفــتـــه را بـــاز آریــد
یـک جــان نــبــریـد دل اگــر ســخــت کــنـدیـک ســر نــبــریــد پــای اگــر بــفــشــاریــد
***
ای مـرغ عـجــب کـه صــیـد تــو شــیـرانـنـدگـمـگـشـتــه ســودای تــو جــان سـیـرانـنـد
خــرم زی و آســوده کــه ایـن شــهـر از تــوزیــــران ز بـــــران و زبـــــران زیــــرانــــنـــــد
***
ایـــن پــــرده دل دگـــر مـــکـــن تــــا نـــرودجـــز جـــانــب او نــظـــر مـــکـــن تـــا نــرود
این مجلس بیخودی که چون فردوس استاز مــســتــی خــود ســفــر مـکــن تــا نـرود
***
ایــن تـــنــهــائی هــزار جـــان بـــیــش ارزدایــن آزادی مـــلـــک جـــهـــان بـــیـــش ارزد
در خــلــوت یــک زمــانــه بـــا حـــق بـــودناز جــان و جــهــان و ایــن و آن بـــیــش ارزد
***
ای نـــرم دلـــانــیــکـــه وفـــا مـــیــکـــاریــدبـــر خـــاک ســـیــه در صــفــا مــیــبـــاریــد
در هـــر جـــائی خـــبـــر ز حـــالـــم داریـــددر دســت چــنــیـن هــجــر مــرا مــگــذاریـد
***
ایـن ســر کـه در ایـن ســیـنـه مـا مـیـگـردداز گــــردش او چــــرخ دو تــــا مــــیـــگــــردد
نـی ســر دانــد ز پــای و نـی پــای از ســرانــدر ســر و پــا بــی ســر و پــا مــیــگــردد
***
ایـن صــورت آدمــی کــه درهـم بــســتــنـدنقـشـی اسـت کـه در تـویلـه غـم بـسـتـنـد
گـه دیـو گـهـی فـرشـتــه گـاهـی وحـشـیاین خود چه طلسم است که محکم بستند
***
ایــن طـــرفــه کــه یــار در دامــن گــنــجـــدجـــان دو هــزار تـــن در ایــن تـــن گــنــجــد
در یــک گـــنــدم هــزار خـــرمــن گــنــجـــدصـد عـالـم و در چــشــمـه ســوزن گـنـجــد
***
ایـن عــشــق بــه جــانــب دلــیــران گــرددآهــو اســت کــه او بــابــت شــیــران گــردد
ایـن خــانـه عـشـق از امـل مـعـمـور اســتمــی پـــنــداری کــه بـــیــتـــو ویــران گــردد
***
ایـن مـســت بــه بــاده ای دگــر مـی گـرددقـرابــه تــهـی گـشــت و بــســر مـی گـردد
ای مـحــتــسـب ایـن مـسـت مـرا دره مـزنهـرچــنـد ز پــیـش مــســت تــر مـی گــردد
***
بـــیــت و غــزل و شـــعــر مــرا آب بـــبـــردرخــتــی کـه نـداشــتــیـم ســیـلـاب بــبــرد
نــــیــــک و بــــد زهــــد و پــــارســــائیــــرامــهــتـــاب بـــداد و بـــاز مــهــتــاب بـــبـــرد
***
بــیـدار شــو ای دل کـه جــهـان مـی گـذردویــن مـــایــه عـــمــر رایــگـــان مــیــگـــذرد
در مـنـزل تـن مـخـسـب و غـافـل مـنـشـینکـــز مـــنــزل عـــمـــر کـــاروان مـــیــگـــذردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.