ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت ششم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/27 03:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مولوی
خـون دل عـاشـقـان چــو جــیـحــون گـرددعـاشـق چــو کـفـی بــر سـر آن خـون گـردد
جـسم تـو چـو آسیا و آبـش عشق اسـتچـــون آب نــبـــاشــد آســـیــا چـــون گــردد
***
دامــان جـــلــال تـــو ز دســـتـــم نــشــودســودای تـــو از دمــاغ مــســـتـــم نــشــود
گـوئیکـه مـرا چـنـانـکـه هـسـتـی بـنـمـایگـر بــنـمـایـم چــنـانـکــه هـســتــم نـشــود
***
دانـی صـوفـی بــهـر چــه بــسـیـار خــوردزیـــرا کــــه بــــایـــام یـــکـــی بــــار خــــورد
بــگــذار کــه تــا ایـن گــل و گــلـزار خــوردتــا چــنـد چــو اشــتــران ز غــم خــار خــورد
***
در بــاغ آیـیـد و ســبــز پــوشــان نــگــریـدهـر گـوشــه دکــان گــل فــروشــان نـگــریـد
مـیـخــنـدد گــل بــه بــلـبــلـان مـی گـویـدخــامـوش شــویـد و در خــمـوشــان نـگـریـد
***
در بــــاغ هـــزار شـــاهـــد مـــهـــرو بـــودگـلـهـا و بــنـفـشـه هـای مـشـکـیـن بـو بـود
وان آب زره زره کـــــه انــــدر جـــــو بـــــودایـن جــمـلـه بــهـانـه بــود و او خــود او بــود
***
در بــنــدم از آن دو زلــف بــنــد انــدر بــنـددر نــالـــه ام از لـــبـــان قـــنــد انــدر قـــنــد
هــر وعــده دیـدار تــو هــیــچ انــدر هــیـچآخــر غــم هــجــران تــو چــنــد انــدر چــنــد
***
در حــضـرت حــق ســتــوده درویـشــانـنـددر صــدر بــزرگــی هـمــه بــیـخــویـشــانـنـد
خــواهــی کــه مــس وجــود تــو زر گــرددبــا ایــشــان بــاش کــیــمــیــا ایــشــانــنــد
***
در خـدمـتــت ای جـان چـو بــدن مـیـافـتـدزان سـجـده بـه بـخـت خـویشـتـن مـیـافـتـد
هــر بـــار کــه انــدر قــدمــت مــیــافــتـــمجــان در بــاطــن بــه پــای مــن مــیــافــتــد
***
درد و زخـــم ار زلــف تـــو در چـــنــگ آیــداز حـــال بـــهــشـــتـــیــان مـــرا نــنــگ آیــد
گـوئیـکـه بــه صـحـرای بـهـشـتـم بــبــرنـدصــحــرای بــهــشــت بـــر دلــم تــنــگ آیــد
***
در راه طـــلـــب رســـیــده ای مــیــبـــایــددامــان ز جــهــان کــشــیــده ای مــیــبــایـد
بـی چـشـمـی خـویش را دوا کـنی ور نیعـالـم هـمـه او اســت دیـده ای مـیـبــاشـد
***
در سـلسـله ات هر آنکـه پـا بـسـت شـودگـر فـانـی و گـر نـیسـت بـود هـسـت شـود
می فرمائی که بـی خـود و مسـت مشـونـاچــار هـر آنـکـه مـی خــورد مـسـت شـود
***
در ســیــنــه هــر کــه ذره ای دل بــاشــدبــی مـهـر تــو زنـدگـیـش مـشـکـل بــاشــد
بــا زلــف چــو زنــجــیـر گــره بــر گــرهــتدیـوانـه کــســی بــود کــه عــاقــل بــاشــد
***
در صـحـبــت حـق خـمـوش مـیـبــایـد بــودبــی چـشـم و زبــان و گـوش مـیـبــایـد بــود
خـواهـی کـه خـلـاص یـابـی از زنـده دلـیبــا زنــده دلــان بــه هــوش مــیــبــایـد بــود
***
در عـشـق اگـرچــه خــرده بــیـنـم کـردنـددر پـــیــشـــروی اگـــر گـــزیــنـــم کـــردنـــد
آمــد ســرمــا و پــوســتــیــنــیــم نــشــدگـرچــه هـمـه شــهـر پــوســتــیـنـم کـردنـد
***
در عشـق تـوام نصـیحـت و پـند چـه سـودزهـراب چــشــیـده ام مـرا قــنـد چــه ســود
گــویـنــد مــرا کــه بــنــد بــر پــاش نـهـیـددیـوانـه دلــســت پــای در بــنـد چــه ســود
***
در عــشــق تــوام وفــا قــریـن مــیــبــایــدوصــل تــو گــمـانـســت و یـقــیـن مـیـبــایـد
کــار مــن و دل خــاصــه در حـــضــرت تـــوبــد نـیـســت و لـیـکـن بــه از ایـن مـیـبــایـد
***
در عـشـق تـو عـقـل ذوفـنـون مـیخـسـبـدمــشــتـــاق در آتــش درون مــیــخــســبـــد
بـی دیده و دل اگـر نـخـسـبـم چـه عـجـبخـون گـشـتـه مـرا دو دیده چـون میخـسـبـد
***
در عــشــق اگــر دمــی قــرارت بـــاشـــدانـدر صــف عــاشــقــان چــه کـارت بــاشــد
سـر تــیـز چــو خـار بــاش تــا یـار چـو گـلگـــه در بـــرو گـــاه بـــر کـــنـــارت بـــاشـــد
***
در عـشـق نه پـسـتـی نه بـلـنـدی بـاشـدنـی بــیـهـشــی نـه هـوشــمـنـدی بــاشــد
قــرائی و شــیــخـــی و مــریــدی نــبـــودقــلــاشـــی و کــم زنــی و رنــدی بـــاشـــد
***
در عـشــق هـزار جــان و دل بــس نـکـنـددل خـود چـه بـود حـدیـث جـان کـس نـکـنـد
ایـن راه کــســی رود کــه در هـر قــدمـیصــد جــان بــدهـد کــه روی واپــس نـکــنـد
***
در کـام دل آنـچـه بـود نـفـسـم همـه رانـدهـرگـز نـفـســی نـامـه شــرم نـه بــخــوانـد
نـفــس بــد مـن مــرا بــدیـن روز نـشــانـدمـن مـانـدم و فـضــل تــو دگـر هـیـچ نـمـانـد
***
پــیــران خــرابـــات غــمــت بـــســیــارنــدچـون چـشـم تـو هـم خـفـتـه و هم بـیدارنـد
بـــفــرســـت شــراب کــانــدلــشـــدگــاننـه مـسـت حــقـیـقـتــنـد و نـی هـشـیـارنـد
***
بـــی زارم از آن آب کـــه آتـــش نـــشـــوددر زلــف مــشـــوشــی مــشــوش نــشــود
معشوقه ما خـوش اسـت بـیخـوش نشودآن ســر دارد کــه هـیـچ ســرکــش نــشــود
***
بـــی زارم از آن لــعــل کــه پــیــروزه بـــودبــی زارم از آن عـشــق کـه ســه روزه بــود
بـــی زارم از آن مــلــک کــه دریــوزه بـــودبــــی زارم از آن عـــیـــد کـــه در روزه بــــود
***
بـی عـشـق نشـاط و طـرب افـزون نشـودبــی عـشـق وجــود خــوب و مـوزون نـشـود
صـــد قــطــره ز ابـــر اگــر بـــه دریــا بـــاردبــی جــنـبــش عـشــق در مـکـنـون نـشـود
***
بـــیــمـــارم و غـــم در امــتـــحـــانــم داردامــــــا غــــــم او تــــــر و جــــــوانــــــم دارد
ایـن طـرفـه نـگـر کـه هـرچـه در رنـجــوریبـــیـــرون ز غـــمـــش خـــورم زیـــانـــم دارد
***
بــی مـن بــه زبــان مـن سـخـن مـی آیـدمــن بــی خــبــرم از آنــکــه مــی فــرمــایـد
زهـــر و شــــکـــر آرزوی مـــن مـــی آیـــدز آیــنــده کــه دانــد چـــه کــرا مــیــشــایــد
***
پـیوسـتـه سـرت سـبـز و لبـت خـندان بـادجــان و دل عــاشــقــان ز تـــو شــادان بـــاد
آنـکــس کـه تــرا بــیـنـد و شــادی نـکــنـدســر زیـر و ســیـه گـلـیـم و ســرگـردان بــاد
***
بــی یــاری تــو دل بـــســوی یــار نــشــدتــا لـطــف غــمـت نـدیـده غـمـخــوار نـشــد
هـرچــیـز کـه بــســیـار شــود خــار شــودغــمـهـای تــو بــســیـار شــد و خــوار شــد
***
تــا بــا غــم عــشــق تــو مـرا کـار افــتــادبـــیــچــاره دلــم در غــم بـــســیــار افــتـــاد
بــســیـار فـتــاده بــود انـدر غــم عــشــقامــا نــه چــنــیــن زار کــه ایــن بـــار افــتــاد
***
تــا بــنـده ز خــود فـانـی مـطـلـق نـشــودتـــوحـــیــد بـــه نــزد او مــحـــقــق نــشــود
تـوحـیـد حـلـول نـیـسـت نـابــودن تــسـتورنــه بــه گــزاف بـــاطــلــی حــق نــشــود
***
تــا تــو بــخــودی تــرا بــه خــود ره نـدهـدچـون مـسـت شـدی ز دیده بـیرون نـجـهـنـد
چـون پـاک آئی ز هـر دو عـالـم بـه یـقـیـنآنـگــه بــنـشــان نـفــرت انـگــشــت نـهـنــد
***
تــا در دل مـن عـشـق تــو انـدوخـتـه شـدجـز عشق تـو هر چـه داشتـم سوختـه شد
عـقـل و ســبــق و کـتــاب بــر طـاق نـهـادشــعــر و غــزل دوبــیـتــی آمــوخــتــه شــد
***
تـــا در طـــلــب مــات هــمــی کــام بـــودهـــر دم کـــه بـــرون ز مـــا زنـــی دام بـــود
آن دل کـــه در او عـــشـــق دلـــارام بـــودگــر زنــدگــی از جــان طــلــبـــد خــام بـــود
***
تـــا رهــبـــر تـــو طـــبـــع بـــدآمـــوز بـــودبـــخـــت تـــو مــپـــنــدار کـــه پـــیــروز بـــود
تـو خـفتـه بـه صـبـح و شـب عـمرت کوتـاهتــرســم کــه چــو بـــیــدار شــوی روز بـــود
***
تـا سـر نشـود یقـین کـه سـرکـش نشـودوان دلــبـــر بـــرگــزیــده ســرکــش نــشــود
آن چــشـمـه آبــسـت چــه آن آب حــیـاتآب حــــیـــوان نـــگــــردد آتــــش نــــشــــود
***
تــا گــوهـر جــان در ایـن طــبــایـع افــتــادهـمـسـایـه شـدنـد بــا وی ایـن چـار فـسـاد
زان گــور بـــدان گــور از آن رنــگ گــرفـــتهــمــســایــه بـــدخــدای کــس را نــدهــاد
***
تـــا مــدرســـه و مــنــاره ویــران نــشـــوداســبـــاب قــلــنــدری بـــســامــان نــشــود
تــا ایـمــان کــفــر و کــفــر ایـمـان نـشــودیـک بـنـده حـق بـه حـق مـسـلـمـان نـشـود
***
نــایــی بــبــریــد از نــیــســتــان اســتــادبــــا نـــه ســــوراخ و آدمـــش نـــام نـــهـــاد
ای نــی تــو از ایـن لــب آمــدی در فــریـادآن لــب را بــیــن کــه ایــن لــبـــت را دم داد
***
بــانــگ مــســتــی ز آســمــان مــی آیــدمــســتــی ز فــلــک نــعــره زنــان مــی آیـد
از نــعــره او جـــان جـــهــان مــی شـــوردکــان جــان جــهــان از آن جــهــان مــی آیـد
***
تــنـهـا بــمــرو کــه رهـزنــان بــســیـارنــدیـک جــان داری و خــصـم جــان بــسـیـارنـد
خـصـم جـان را جـان و جـهـان مـیـخـوانـیگـولـان چــو تــو در ایـن جــهـان بــســیـارنـد
***
تــو جـانـی و هـر زنـده غـم جـان بــکـشـدهــــر کــــان دارد مؤنــــت آن بـــــکــــشــــد
هرجـان که چو کارد بـا تـو در بـند زر استگــر تـــیــغ زنــی از بـــن دنــدان بـــکــشـــد
***
تــو هـیـچ نــه ای و هـیـچ تــوبــه ز وجــودتــو غــرق زیــانــی و زیـانــت هــمــه ســود
گـوئیکـه مـرا نـیسـت بـجـز خـاک بـدسـتای بـر سـر خـاک جـمـلـه افـلـاک چـه سـود
***
تــیـری ز کــمــانــچــه ربــابــی بــجــهــیـداز چــنـبــر تــن گـذشـت و بــر قـلـب رسـیـد
آن پــوسـت نـگـر کـه مـغـزهـا را بــخـلـیـدو آن پـــرده نــگــر کــه پــرده هــا را بـــدریــد
***
جــامــی کــه بــگــیـرم مــیـش انـوار بــودبــیـنــی کــه بــگــویــم هــمــه اســرار بــود
در هـر طــرفــی کــه بــنــگــرد دیـده مــنبــــی پــــرده مــــرا ضــــیـــاء دلــــدار بــــود
***
جـانـا تـبــش عـشـق بـه غـایـت بــرسـیـداز شـوق تــو کـارم بــه شــکـایـت بــرســیـد
ارزانـکـه نـخــواهـی کـه بــنـالـم سـحــریدریــاب کــه هــنــگــام عــنــایــت بــرســیـد
***
جـان بـاز کـه وصـل او بـه دسـتـان نـدهنـدشـیـر از قـدح شـرع بــه مـســتــان نـدهـنـد
آنـجــا کـه مـجــردان بــهـم مـی نـوشــنـدیک جـرعـه بـه خـویشـتـن پـرسـتـان نـدهند
***
جـــان چـــو ســـمـــنـــدرم نـــگـــاری دارددر آتـــــش او چـــــه خـــــوش قــــراری دارد
زان بـــاده لــبــهــاش بـــگــردان ســاقــیکــز وی ســر مــن عــجـــب خـــمــاری دارد
***
جــان را جــســتــم بــبــحــر مـرجــان آمـددر زیـــر کـــفـــی قـــلـــزم پـــنـــهـــان آمـــد
انــــدر دل تــــاریــــک بــــه راه بــــاریــــکرفـــتـــم رفـــتـــم یــکـــی بـــیـــابـــان آمـــد
***
جـــان روی بـــه عـــالـــم هــمــایــون آوردوز چــون و چــگــونــه دل بــه بــیـچــون آورد
آن راز کــه تــاکــنــون هـمــی بــود نــهـاناز زیـــــر هــــــزار پــــــرده بــــــیـــــرون آورد
***
جـان کـیـسـت کـه او بـدیـده کـار تـو کـنـدیــا دیــده و دل کــه او شـــکـــار تـــو کـــنــد
گـــر از ســـر گـــور مـــن بـــرآیـــد خـــاریآن خــار بـــه عــشــق خــار خــار تــو کــنــد
***
جــان مــحــرم درگــاه هــمــی بــایـد بــرددل پـــر غــم و پـــر آه هــمــی بـــایــد بـــرد
از خــویــش بــه مــا راه نــیــابــی هــرگــزاز مــا ســـوی مــا راه هــمــی بـــایــد بـــرد
***
جــــانــــم ز هـــواهـــای تــــو یـــادی داردبــــــیـــــرون ز مــــــرادهـــــا مــــــرادی دارد
بـر بـاد دهـم خـویـش در این بـاده عـشـقکـــایـــن بـــاده ز ســـودای تـــو بـــادی دارد
***
جــانــیـکــه در او از تــو خــیـالــی بــاشــدکــی آن جـــان را نــقــل و زوالــی بـــاشـــد
مـه در نـقـصــان گـرچــه هـلـالـی بــاشــدنــقـــصـــان وی آغـــاز کـــمــالــی بـــاشـــد
***
جـــائیــکــه در او چــون نــگــاری بـــاشــدکــفــر اســت کــه آنــجــای قــراری بــاشــد
عــقــلــی کــه تــرا بــیـنـد و از ســر نـرودســر کـوفـتــه بــه کـه زشـت مـاری بــاشـد
***
جـز دمـدمـه عـشـق تــو در گـوش نـمـانـدجـــان را ز حـــلـــاوت ازل هــوش نــمـــانـــد
بــی رنـگـی عـشــق رنـگـهـا را آمـیـخــتوز قــالــب بـــی رنــگ فـــرامــوش نــمــانــد
***
جـز صحـبـت عاشقان و مسـتـان مپـسـنددل در هــوس قـــوم فـــرومـــایــه مـــبـــنـــد
هـر طـایـفـه ات بـجـانـب خـویـش کـشـنـدزاغـت سـوی ویرانـه و طـوطـی سـوی قـنـد
***
چــشــمـت صــنـمــا هـزار دلــدار کــشــدآن نــــالــــه زیـــر او هـــمــــه زار کــــشــــد
شــاهـان زمــانــه خــصــم بــردار کــنــنــدآن نــرگـــس بـــیــدار تـــو بـــیــدار کـــشـــد
***
چــشــم تــو هـزار ســحــر مـطــلــق داردهــر گـــوشـــه هــزار جـــان مــعـــلــق دارد
زلفت کفر اسـت و دین رخ چـون قمرسـتاز کـــفـــر نــگــر کــه دیــن چـــه رونــق دارد
***
چـشـمـی کـه نظـر بـدان گـل و لـالـه کـندایــن گــنــبـــد چـــرخ را پـــر از نــالــه کــنــد
مــیـهـای هـزارســالــه هـرگــز نــکــنــنــددیـوانـگئیـی کـه عــشــق یـکــســالـه کــنـد
***
جــودت هـمــه آن کــنــد کــه دریـا نـکــنـدایــن دم کــرمــت وعــده بـــه فــردا نــکــنــد
حــاجــت نــبـــود از تـــو تـــقــاضــا کــردنکــز شــمـس کـســی نـور تــقــاضــا نـکـنـد
***
جـوزی کـه درونـش مـغـز شـیـریـن بـاشـددرجــی کــه در او در خــوش آیـیــن بــاشــد
چـنـدین ز حـسـد شـکـسـتـن آن مـطـلـبگــر بــشــکــنـیـش هـزار چــنــدیـن بــاشــد
***
چـــون بـــدنــامـــی بـــروزگـــاری افـــتـــدمـــرد آن نـــبــــود کـــه نـــامـــداری افـــتـــد
گــر در خــواهــی ز قــعــر دریــا بــطــلــبکــان کــف بــاشــد کــه بــر کــنـاری افــتــد
***
چــون خــمـر تــو در ســاغــر مـا در ریـزنـدپــنـهـان شــدگــان ایـن جــهـان بــرخــیـزنـد
هــم امــت پـــرهــیــز ز مــا پـــرهــیــزنــدهــم اهــل خـــرابـــات ز مـــا بـــگـــریــزنـــد
***
چـون دیده بـر آن عارض چـون سـیم افتـادجــان در لــب تــو چــو دیــده مــیــم افــتــاد
نــمــرود صـــفــت ز دیــدگــان رفــت دلــمدر آتــــش ســـودای بــــراهـــیـــم افـــتــــاد
***
چـون دیـده بــرفـت تـوتـیـای تـو چـه سـودچون دل همه گشت خون وفای تو چه سود
چـون جـان و جـگر سوخت تـمام از غم تـوآنـگـاه ســخــنـان جــانـفـزای تــو چــه سـود
***
چــون روز وصــال یـار مــا نـیـســت پــدیـدانــدک انــدک ز عــشـــق بـــایــد بـــبـــریــد
میگـفـت دلـم کـه این مـحـالـسـت مـحـالســر پــیـش فــکــنـده زیـر لـب مـیـخــنـدیـد
***
چـــون زیــر افـــکـــنــد در عـــراق آمــیــزددل عـــقـــل کـــنــد رهــا ز تـــن بـــگـــریــزد
مــن آتــشــم و چــو درد مــی بــرخــیــزمهـــر آتـــش را کـــه درد مـــی بــــرخـــیـــزد
***
چــون شــاهـد پــوشـیـده خــرامـان گـرددهــر پـــوشــیــده ز جـــامــه عــریــان گــردد
بــس رخـت بــه خـیـل کـاو گـروگـان گـرددگـر ســنـگ بــود چــو کـان زرافـشــان گـردد
***
چــون صــبــح ولــای حــق دمـیـدن گــیـردجـــان در تـــن زنـــدگـــان پـــریـــدن گـــیــرد
حــایـی بــرسـد مـرد کـه در هـر نـفـسـیبــی زحــمـت چــشـم دوسـت دیـدن گـیـرد
***
چـــون صـــورت تــــو در دل مـــا بــــازآیـــدمـســکــیـن دل گـمـگـشــتــه بــجــا بــازآیـد
گر عـمر گـذشـت و یک نفـس بـیش نماندچــون او بـــرســد گــذشــتـــه هــا بـــازآیــد
***
چــون نـیـســتــی تــو مـحــض اقــرار بــودهــســـتـــی تـــو ســـرمــایــه انــکــار بـــود
هـرکــس کــه ز نـیـســتــی نــدارد بــوئیکـــافـــر مـــیـــرد اگـــرچـــه دیـــنـــدار بـــود
***
حــاشـا کـه دل از عـشـق جــهـانـرا نـگـردخـود چـیـسـت بـجـز عـشـق کـه آنـرا نـگـرد
بـــیـــزار شـــوم ز چـــشـــم در روز اجـــلگــر عــشــق رهـا کــنــد کــه جــانـرا نـگــرد
***
خـــاک تـــوام و خـــدای حـــق مـــیــدانــدواجــب نــبـــود کــه از مــنــت بـــســتـــانــد
ور بــســتــانـد دعــا گـری پــیـشــه کــنـمتــا رحــم کــنــد پــیـش مــنــت بــنـشــانــد
***
خــامـوش مـراز گـفــت و گـفـتــار تــو کـردبــــیـــکـــار مـــرا حـــلـــاوت کـــار تـــو کـــرد
بـــگــریــخــتـــم از دام تـــو در خـــانــه دلدل دام شـــد و مـــرا گـــرفـــتـــار تـــو کـــرد
***
خــوابــم ز خــیـال روی تــو پــشــت بــدادوز تـــو ز خــیــال تـــو هــمــی خــواهــم داد
خــوابــم بــشــد ودســت بــدامـان تــو زدخــوابــم خــود مــرد چــون خــیـال تــو بــزاد
***
خــواهــم گــردی کــه از هـوای تــو رســدبــاشـد کـه بــه دیـده خــاک پــای تــو رسـد
جــانـم ز جــفــا خــرم و خــنــدان بــاشــدزیـــرا ز جــــفـــا بــــوی وفـــای تــــو رســـد
***
خـواهـم کـه دلـم بــا غـم هـم خـو بـاشـدگـر دسـت دهـد غـمـش چـه نـیـکـو بــاشـد
هــان ای دل بــی دل غــم او دربــر گــیــرتــا چــشــم زنــی خــود غــم او او بـــاشــد
***
خـورشـیـد کـه بـاشـد کـه بـروی تـو رسـدیـا بــاد سـبــک سـر کـه بــه مـوی تـو رسـد
عـقلی که کند خـواجـه گهی شـهر وجـوددیـوانــه شــود چــون ســر کــوی تــو رســد
***
خـورشـیـد کـه در خـانـه بــقـا مـی نـکـنـدمــی گــردد جــابـــجــا و جــا مــی نــکــنــد
آن نــرو بــجــز قــصــد هــوا مــی نــکــنــدمـی گـویـد کــاصــل مـا خــطــا مـی نـکــنـد
***
خـورشـید مـگـر بـسـتـه بـه پـیشـت مـیردوان مـاه جـگـر خـسـتـه بــه پــیـشـت مـیـرد
وان سـرو و گـل رسـتـه بـه پـیشـت مـیردویـن دلـشـده پـیـوسـتـه بـه پـیـشـت مـیـرد
***
خـوش عـادت خـوش خـو کـه مـحـمد داردمـــا را شـــب تـــیـــره بـــیـــنـــوا نـــگـــذارد
بــــنـــوازد آن ربــــاب را تـــا بـــه ســـحـــرور خــــواب آیـــد گـــلـــوش را بــــفـــشـــارد
***
در گـریـه خــون مـرا شـکـر خــنـد تــو کـردبــی بــنـد مـرا از ایـن جــهـان بــنـد تــو کـرد
مـی فـرمـائی کـه عـهد و سـوگـند تـو کـوبـی عـهـد مـرا نـه عـهـد و سـوگـنـد تـو کـرد
***
در کــوی خـــرابـــات تـــکـــبـــر نــخـــرنــدمـــردی ز ســـر کـــوی خـــرابــــات بــــرنـــد
آنـجــا چــو رســی مـقــامـری بــایـد کــردیــا مــات شــوی یــا بـــبـــری یــا بـــبـــرنــد
***
در لـشـکـر عـشـق چـونکـه خـونریز کـننـدشــمــشــیـر ز پــاره هـای مــا تــیـز کــنـنـد
مــن غــرقــه آن ســیـنــه دریــا صــفــتــمیــاران مــرا بـــگــو کـــه پـــرهــیــز کـــنــنــد
***
در مــدرســـه عـــشـــق اگـــر قـــال بـــودکـــی فـــرق مـــیــان قـــال بـــا حـــال بـــود
در عــشــق نـداد هـیـچ مـفــتــی فـتــویدر عـــشـــق زبـــان مــفــتـــیــان لــال بـــود
***
در مـی طـلـبــی ز چــشــمـه در بــر نـایـدجـــویـــنـــده در بــــه قـــعـــر دریـــا بــــایـــد
ایـن گـوهـر قــیـمـتــی کـســی را شــایـدکـــز آب حـــیـــات تـــشـــنـــه بـــیــرون آیــد
***
در معنی هست و در عیان نیست که دیددر دل پــیــدا و در زبــان نــیـســت کــه دیــد
هستـی جـهان و در جـهان نیست که دیددر هسـتـی و نیستـی چـنان نیست که دید
***
در مـغـز فـلـک چـو عـشـق تــو جــا گـیـردتــا عــرش هـمــه فــتــنــه و غــوغــا گــیـرد
چـون روح شـود جـهـان نـه بــالـا و نـه زیـرچـــون عــشـــق تـــو روح را ز بـــالــا گــیــرد
***
ای دل، اثــر صــبــح، گــه شــام کــه دیـدیــک عــاشــق صــادق نــکــونــام کــه دیــد
فـریـاد هـمـی زنـی کـه مـن سـوخـتــه امفــریــاد مــکــن، ســوخــتــه خــام کــه دیـد
***
در نـفــی تــو عــقــل را امـان نـتــوان دیـدجـــز در ره اثـــبـــات تـــو جـــان نــتـــوان داد
بـا اینـکـه ز تـو هیچ مـکـان خـالـی نیسـتدر هــیــچ مــکــان تــرا نــشــان نــتــوان داد
***
درویـش کـه اســرار جــهـان مـیـبــخــشـدهـردم مـلــکــی بــه رایـگــان مـیـبــخــشــد
درویش کـسـی نیسـت کـه نان مـیطـلـبـددرویـش کـسـی بـود کـه جـان مـیـبــخـشـد
***
در عــشــق تــوم وفــا قــریـن مــی بــایـدوصــل تــو گـمـانـســت، یـقــیـن مـی بــایـد
کــار مـن دل خــواســتــه در خــدمــت تــوبــد نـیـســت ولـیـکــن بــه ازیـن مـی بــایـد
***
دریـا نـکــنــد ســیـر مــرا جــو چــه کــنــدگـلـشـن چــو نـبــاشــدم مـرا بــو چــه کـنـد
گــر یــار کــرانــه کــرد او مــعــذور اســـتمــن مــانـدم و صــبــر نـیـز تــا او چــه کــنـد
***
دردی داری کـــــه بــــــحـــــر را پـــــر دارددردی کـــــه هــــزار بـــــحـــــر پـــــر در دارد
خــواهـی کـه بــیـا پــیـش فـرود آی ز خــرزانــــروی کــــه روی خــــر بـــــه آخــــر دارد
***
دسـت تــو بــه جـود طـعـنـه بــر مـیـغ زنـددر مـــعـــرکـــه تـــیــغ گـــوهــر آمــیــغ زنــد
از کـــار تـــو آفـــتـــاب را شـــرمـــی بــــادکــو تــیــغ تــو دیــده صــبــحــدم تــیــغ زنــد
***
دشــنـام کــه از لـب تــو مـهـوش بــاشــدچــون لـعـل بــود کـه اصـلـش آتــش بــاشـد
بــر گـوی کـه دشـنـام تـو دلـکـش بــاشـدهـر بــاد کــه بــر گـل گـذرد خــوش بــاشــد
***
دل بـــــا هــــوس تــــو زاد و بـــــودی داردبـــا ســـایــه تـــو گــفــت و شـــنــودی دارد
لــاحــول هـمـی کــنـم ولــیـکــن لــاحــولدر عــشــق گـمـان مـکــن کـه ســودی دارد
***
دلــتــنـگ مـشــو کــه دلــگــشــائی آمــددل نـــــیـــــک نـــــواز بـــــا نـــــوائی آمـــــد
غم را چـو مگس شکست اکنون پـر و بـالکـــز جـــانــب قـــاف جـــان هــمـــائی آمــد
***
دل جــمـلــه حــکــایـت از بــهـار تــو کــنـدجــان جــمـلــه حــدیـث لــالــه زار تــو کــنـد
مـسـتـی ز دو چـشـم پــرخـمـار تــو کـنـدتــــا خـــدمـــت لـــعـــل آبــــدار تـــو کـــنـــد
***
دل داد مـــرا کـــه دلـــســـتـــان را بـــزدمآن را کـــه نـــواخـــتـــم هـــمـــان را بــــزدم
جــانــیــکــه بـــر آن زنــده ام و خــنــدانــمدیــوانــه شــدم چــنــانــکــه جــان را بـــزدم
***
دلــــدار ابــــد گــــرد دلــــم مــــیـــگــــرددگـــرد دل و جـــان خـــجـــلـــم مـــیـــگـــردد
زیـن گـل چــو درخــت سـر بــرآرم خـنـدانکـــاب حـــیــوان گـــرد گـــلـــم مـــیـــگـــردد
***
دل در پــی دلـدار بــسـی تـاخـت و نـشـدهر خشک و تری که داشت دربـاخت و نشد
بـیچـاره بـه کنج سـینه بـنشـسـت بـمکـرهر حـیله و فن که داشـت پـرداخـت و نشـد
***
دل دوش در ایـن عـشـق حــریـف مـا بــودشـب تــا بــه سـحــرگـاه نـخـفـت و نـاسـود
چــون صــبــح دمـیـد ســوی تــو آمــد زودبـــــا چــــهــــره زرد و دیــــده خــــون آلــــود
***
دل را بـــدهــم پـــنــد کـــه عـــمــدا نــرودپـــیــش بـــت شــنــگ مــن از آنــجــا نــرود
لـب مـی گـزد آن بــت کـه کـجــا افـتــادیاو کــیـســت کــه بــاشــد کــه رود یـا نــرود
***
دل هــا بــه ســمــاع بــیـقــرار افــتــادنــدچـــون ابـــر بـــهــار پـــر شـــرار افـــتـــادنــد
ای زهـره عـیـش کـف رحــمـت بــگـشـایکـایـن مـطــرب و کـف و دف ز کـار افــتــادنـد
***
دل هـرچــه در آشــکــار و پــنــهـان گــویـدزانـمـوی چــو مـشـک عـنـبــرافـشـان گـویـد
ایـن آشـفـتــه اسـت و او پــریـشـان دانـمکـاشــفـتــه ســخــنـهـای پــریـشــان گـویـد
***
دوش آن بـت مـن همـچـو مـه گـردون بـودنی نی کـه بـه حـسـن از آفـتـاب افـزون بـود
از دایـــره خــــیـــال مــــا بــــیـــرون بــــوددانــم کـــه نــکـــو بـــود نــدانــم چـــه بـــود
***
دوش از قــمـر تــو آســمــان مـیـنـوشــیـدوز آب حــیــات تـــو جـــهــان مــیــنــوشــیــد
زان آب حــیـاتــی کـه حــیـاتــســت مـزیـددر هــرچــه حــیــات بــود آن مــیـنــوشــیــد
***
دو کــون خــیـال خــانـه ای بــیـش نــبــودوامــد شــد مــا بــهــانــه ای بــیـش نــبــود
عـمریسـت که قصـه ای ز جـان میشـنویقـصــه چــکـنـم فــســانـه ای بــیـش نـبــود
***
دی بــاغ ز وی شــکــر ســلـامـت مـیـکـردبــر روی شــکــوفــه هـا عــلــامـت مـیـکــرد
آن ســرو چــمـن دعــوی قــامـت مـیـکــردگــل خــنـده زنـان بــر او قــیـامــت مــیـکــرد
***
دی بـــنــده بـــر آن قــمــر جـــانــی شــدیـک نـکـتـه بــگـفـت و بــحـث را بــانـی شـد
مـیـخــواسـت کـه مـدعـاش ثــابــت گـرددثــابــت نــشــد آن و مــدعــی فــانـی شــد
***
دی چـشـم تـو رای سـحـر مـطـلـق مـیـزدروی تـــــو ره گـــــنــــبـــــد از رق مـــــیــــزد
تـــا داشــتـــی آفــتـــاب در ســایــه زلــفجـــان بـــر صـــفـــت ذره مــعـــلـــق مــیــزد
***
دیـدم رخــت از غــم ســر مـوئیـم نـمــانـدجـــز بـــنــدگـــی روی تـــو روئیــم نــمــانــد
بـــا دل گـــفـــتـــم کـــه آرزوئی در خـــواهدل گـــفـــت کـــه هــیــچ آرزوئیــم نــمــانــد
***
دی می رفـتـی بـر تـو تـو نظـر می کـردندآنــانــکــه بــه مــذهــب تــنــاســخ فــردنــد
سـوگـنـد بــه اعـتـقـاد خـود مـی خـوردنـدکـایـن یـوســف ثــانـیـســت کـه بــاز آوردنـد
***
دیــوانــه مــیــان خـــلــق پـــیــدا بـــاشــدزیــرا کـــه ســـوار اســـب ســـودا بـــاشـــد
دیـوانـه کـسـی بــود کـه او را نـشـنـاخـتدیــوانــه بـــه نــزد مــا شــنــاســـا بـــاشــد
***
رفــتـــم بـــدر خــانــه آنــخــوش پـــیــونــدبـــیــرون آمـــد بـــنــزد مـــن خـــنــداخـــنــد
انـدر بــر خـود کـشـیـد نـیـکـم چــون قـنـدکـای عـاشـق و ای عـارف و ای دانـشـمـنـد
***
رو دیـــده بـــدوز تـــا دلـــت دیـــده شـــودزانـــدیـــده جـــهـــان دگـــرت دیـــده شـــود
گــر تــو ز پــســنــد خــویـش بــیـرون آئیکـارت هـمـه ســر بــسـر پــسـنـدیـده شـود
***
روز آمــــد و غــــوغــــای تــــو در بـــــرداردشـــب آمــد و ســـودای تـــو بـــر ســـر دارد
کـار شـب و روز نیسـت این کـار مـنـسـتکـــی دو خــــر لـــنـــگ بــــار مـــن بــــردارد
***
روز شــادیـســت غــم چــرا بــایــد خــوردامـــروز مـــی از جـــام وفـــا بــــایـــد خـــورد
چــنـد از کـف خــبــاز و سـفـا رزق خـوریـمیــکــچــنــد هــم از کــف خــدا بــایــد خــوردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.