ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت شانزدهم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/27 03:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مولوی
بـــا صــورت دیــن صــورت زردشـــت کــشـــیچـون خـر نخـوری نبـات و بـر پـشـت کشی
گـــر آیـــنـــه زشــــتــــی تــــرا بــــنـــمـــایـــددیـوانـه شــوی بــر آیـنـه مـشــت کــشــی
***
بــــا قـــلـــاشـــان چــــو رد نـــهـــادی پــــائیدر عـشـق چــو پــخـت جــان تــو سـودائی
رنــجــه مــشــو و بــه هــیـچ جــائی مــگــریـزمـیدان کـه از این سـپـس نـگـنـجـی جـائی
***
بـــالــا شــجـــری لــب شــکــر و دل حــجــریزنـجــیـر ســری، سـیـم بــری رشـک پــری
چــــون بــــرگـــذری درنـــگـــری دل بــــبــــریچــشـمـت مـرســاد سـخــت زیـبــا صـوری
***
تـــو مــی خــنــدی بـــهــانــه ای یــافــتــه ایدر خــانــه خــود دام و دغــل بـــاخــتــه ای
ای چـــشــم فــراز کــرده چــون مــظــلــومــاندر حــیـلـه و مـکـر مـوی بــشــکـافــتــه ای
***
جــانـم ز طــرب چــون شــکـر انـبــاشــتــه ایچــون بــرگ گـل انـدر شـکـرم داشـتــه ای
امــــروز مـــرا خــــنـــده فــــرو مـــی گــــیـــردتــا در دهـنـم چــه خـنـده هـا کـاشـتــه ای
***
خــوش خــوش صــنـمــا تــازه رخــان آمـده ایخــنــدان بــدو لــب لــعــل گــزان آمــده ای
آن روز دلــم ز ســیـنــه بــردی بــس نـیـســتکــامــروز دگــر بـــه قــصــد جــان آمــده ای
***
در بــــاغ درآب بــــا گــــل اگــــر خــــار نـــه ایپـــیــش آر مــوافــقــت گــر اغــیــار نــه ای
چــــون زهـــر مـــدار روی اگــــر مــــار نـــه ایایـن نـقـش بـخـوان چـو نـقـش دیوار نـه ای
***
گـــر آب دهــی نــهــال خـــود کـــاشـــتـــه ایور پــســت کــنـی مـرا تــو بــرداشــتــه ای
خـــاکــی بـــودم بـــه زیــر پـــاهــای خــســانهـمـچــون فـلـکـم مـهـا تــو افـراشــتــه ای
***
گـر بـا هـمـه ای چـو بـی مـنـی بـی همـه ایور بـی همـه ای چـو بـا مـنـی بـا همـه ای
در بــنـد هـمـه مـبــاش، تـو خـود هـمـه بــاشآن دم داری کــه ســخــره ای دمــدمــه ای
***
لــطــفــی کــه مــرا شــبــانـه انــدوخــتــه ایامـروز چــو زلـف خــود پــس انـداخــتــه ای
چشم توز می مست و من از چشم تو مستزان مـسـت بــدیـن مـسـت نـپـرداخـتـه ای
***
بــــا مــــن تــــرش اســــت روی یـــار قــــدریشـیـریـن تــر از ایـن تـرش نـدیـدم شـکـری
بــیـزار شــود شــکــر ز شــیــریـنــی خــویـشگــر زان شــکــر تــرش بـــیــابـــد خــبـــری
***
بـــا نــااهــلــان اگــر چـــو جـــانــی بـــاشـــیمــا را چــه زیــان تــو در زیــانــی بـــاشــی
گـیـرم کـه تــو مـعــشــوق جــهـانـی بــاشــیآری بـــاشـــی، ولــی زمــانــی بـــاشـــی
***
بــــا یـــار بــــه گـــلـــزار شــــدم رهـــگــــذریبــر گـل نـظــری فــکــنـدم از بــی خــبــری
دلــدار بـــه مــن گــفــت کــه شـــرمــت بـــادارخــسـار مـن ایـنـجــا و تــو بــر گـل نـگـری
***
بــد مــی کــنــی و نــیــک طــمــع مــی داریهـــم بـــد بـــاشـــد ســـزای بـــدکـــرداری
بــا ایـنـکـه خــداونـد کــریـم و اســت و رحــیـمگــنــدم نــدهــد بــار چــو جــو مــی کــاری
***
پــــران بــــاشــــی چــــو در صــــف یـــارانـــیپــری بــاشـی سـقـط چــو بــی ایـشـانـی
تـــا پـــرانـــی تـــو حـــاکـــمـــی بـــر ســـر آنچــون پــر گــشــتــی ز بــاد ســرگــردانـی
***
بــــرخـــیـــز و بــــه نـــزد آن نـــکـــونـــام درآیدر صـــــحـــــبـــــت آن یــــار دلــــارام درآی
زیــــــن دام بـــــــرون جــــــه و در آن دام درآیاز در اگــــــرت بــــــرانــــــد از بـــــــام درآی
***
بــر ظــلــمــت شــب خــیـمــه مــهـتــاب زدیمـــی خــــفـــت خــــرد بــــر رخ او آب زدی
دادی هـمـه را بــه وعـده خــواب خــرگـوشــیوز تـــــیــــغ فــــراق گــــردن خـــــواب زدی
***
بــر کـار گـذشـتـه بــیـن کـه حـسـرت نـخـوریصــوفــی بــاشــی و نــام مــاضــی نـبــری
ابـــن الـــوقـــتـــی، جـــوانـــی و وقـــت بـــریتـــا فــوت نــگــردد ایــن دم مــا حـــضـــری
***
بـــر گـــلــشـــن یــارم گـــذرت بـــایــســـتـــیبــر چــهــره او یــک نــظــرت بـــایــســتــی
در بـــی خـــبــــری گـــوی ز مـــیـــدان بـــردیاز بــی خــبــریــهــا خــبــرت بـــایــســتــی
***
بـــنــمــای بـــه مــن رخـــت بـــکــن مــردمئیتــــا لـــاف زنـــم کـــه دیـــده ام خــــرمئی
ای جــان جــهــان از تــو چــه بــاشــد کــمئیکــــز دیــــدن تـــــو شـــــاد شــــود آدمئی
***
بــــوئی ز تــــو و گـــل مـــعـــطــــر نـــی نـــیبـــا دیــدنــت آفــتـــاب و اخــتـــر نــی نــی
گـوئی کــه شــب اســت ســوی روزن بــنـگــرگـر تــو بــروی شـب اسـت دیـگـر نـی نـی
***
بـــی آتــش عــشــق تــو تــو نــخــوردم آبـــیبـــی نــقــش خـــیــال تـــو نــدیــدم آبـــی
در آب تـــو کــوســـت چـــون شـــراب نــابـــیمــی نـالــم و مــی گــردم چــون دولــابــی
***
بــــیـــچــــاره دلـــا کــــه آیـــنـــه هـــر اثــــریگـر ســر کـشــی از صــفـات بــا دردســری
ای آیــنـــه ای کـــه قـــابـــل خـــیـــر وشـــریزان عـکـس تـرا چـه غـم کـه تـو بـیـخـبــری
***
بــی جــهــد بـــه عــالــم مــعــانــی نــرســیزنــده بـــه حـــیــات جـــاودانــی نــرســـی
تـــا هــمــچــو خــلــیــل آتــش انــدر نــشــویچــون خــضــر بــه آب زنــدگــانـی نـرســی
***
بـــیــخــود بـــاشــی هــزار رحــمــت بــیــنــیبــا خــود بــاشــی هـزار زحــمــت بــیـنــی
هــمــچــون فــرعــون ریـش را شــانــه مــکــنگـر شـانـه کـنـی سـزای سـبــلـت بــیـنـی
***
بـــیــرون نــگــری صــورت انــســـان بـــیــنــیخـلـقـی عـجـب از روم و خـراسـان بــیـنـی
فـــرمــود کــه ارجـــعـــی رجـــوع آن بـــاشـــدبــنـگـر بــه درون کـه بــجـز انـسـان بـیـنـی
***
پــــیـــش آی خــــیـــال او کـــه شـــوری داریبــر دیــده مــن نــشــیــن کــه نــوری داری
در طــــالــــع خـــــود ز زهــــره ســــوری داریدر ســــیــــنــــه چــــو داود زبـــــوری داری
***
بــی نـام و نـشــان چــون دل و جــانـم کــردیبــی کــیــف طــرب دســت زنــانــم کــردی
گـفـتــم بــه کـجـا روم کـه جـان را جـانـیـسـتبـــی جـــا و روان هــمــچــو روانــم کــردی
***
پـــیــوســتـــه مــهــا عــزم ســفــر مــی داریچـــون چـــرخ مـــرا زیــر و زبـــر مـــی داری
شـــیــری و مــنــم شـــکــار در پـــنــجـــه تـــودل خـــوردئی و قــصــد جـــگــر مــی داری
***
تــا چــنــد ز جــان مــســتــمــنــد انــدیـشــیتــا کــی ز جــهــان پــرگــزنــد انــدیــشــی
آنـچــه از تــو ســتــد هـمـیـن کــالــبــد اســتیـک مـزبــلـه گـو مـبــاش چــنـد انـدیـشـی
***
تــــا خـــاک قـــدوم هـــر مـــقـــدم نـــشـــویســـالــار ســپـــاه نــفــس و آدم نــشــوی
تـــا از مــن و مــای خــود مــســلــم نــشــویبـا ایـن مـلـکـان مـحـروم و هـمـدم نـشـوی
***
تـــا درد نــیــابـــی تـــو بـــه درمــان نــرســـیتـا جـان نـدهـی بــه وصـل جـانـان نـرسـی
تـــا هــمــچـــو خـــلـــیــل انــدر آتـــش نــرویچـون خـضر بـه سـرچـشمه حـیوان نرسـی
***
تــــا در طــــلـــب گـــوهـــر کـــانـــی کـــانـــیتـــا در هــوس لـــقـــمـــه نـــانــی نـــانــی
ایـــن نـــکـــتـــه رمـــز اگـــر بـــدانـــی دانـــیهـر چــیـزی کــه در جــســتــن آنــی آنــی
***
تـــــا عــــشــــق آن روی پـــــریــــزاد شــــویوانــگــه هــردم چــو خــاک بــربـــاد شــوی
دانــم کــه در آتـــشـــی و بـــگــذاشـــتـــمــتبــاشـد کـه در ایـن واقـعـه اســتــاد شـوی
***
تــا هـشـیـاری بــه طـعـم مـســتــی نـرســیتـا تـن نـدهـی بـه جـان پـرسـتـی نـرسـی
تــا در غـم عـشـق دوســت چــون آتــش و آباز خـود نشوی نیسـت بـه هستـی نرسی
***
تـــقـــصـــیــر نــکـــرد عـــشـــق در خـــمــاریتــقــصــیـر مـکــن تــو ســاقــی از دلــداری
از خــــود گـــلـــه کـــن اگـــر خــــمـــاری داریتــا خــشــت بــه آســیــا بـــری خــاک آری
***
تـــــــو آب نئی خــــــاک نئی تـــــــو دگــــــریبـــیــرون ز جــهــان آب و گــل در ســفــری
قــالــب جــویــســت و جــان در او آب حــیــاتآنـجـا کـه تـوئی از ایـن دو هـم بـی خـبـری
***
تــوبــه کــردم ز شــور و بــی خــویـشــتــنــیعـشـقـت بـشـنید از من بـه این ممتـحـنی
از هــیــزم تـــوبـــه مـــن آتـــش بـــفـــروخـــتمـی سـوخـت مـرا کـه تـوبـه دیـگـر نـکـنـی
***
تـــو دوش چـــه خــواب دیــده ای مــی دانــینــی دانــش آن نــیـســت بــدیـن آســانـی
در دسـت و تـن تـو کـالـه پــنـهـان کـرده اسـتای شــحــنـه چــراش زو نـمــی رنـجــانـی
***
تــو سـیـر شـدی مـن نـشـدم زیـن مـســتــیمن نیست شدم تـو آنچه هستـی هستی
تــــــا آب ز نـــــا و آســــــیـــــا مـــــی ریـــــزدمـی گـردد سـنـگ و مـی زخـد در پـسـتـی
***
جـــانـــا ز تـــو بـــیــزار شـــوم نـــی نــی نــیبــا جــز تــو دگــر یـار شــوم نــی نــی نـی
در بـــاغ وصــالــت چـــو هــمــه گــل بـــیــنــمسـرگـشـتـه بـهـر خـار شـوم نـی نـی نـی
***
جـــان بـــگـــریـــزد اگـــر ز جـــان بـــگـــریـــزیوز دل بــــگــــریــــزم ار از آن بــــگــــریـــزی
تــو تــیـری و مــا هـمــچــو کــمــانــیـم هـنــوزتــیـری چـه عـجــب گـر ز کـمـان بــگـریـزی
***
جــــان در ره مـــا بــــبــــاز اگــــر مـــرد دلـــیورنـی ســر خــویـش گـیـر کـز مـا بــحــلـی
ایـن مــلــک کــســی نـیـافــت از تــنـگ دلــیحـق مـی طـلـبــی و مـانـده در آب و گـلـی
***
جـــــان دیــــد ز جــــانــــان ازل دمــــســــازیمــی خــواهــد کــز مــن بــبــرد هـنــبــازی
ایــن بـــازیــهــا کــه جــان بـــرون آورده اســتمـــا را بـــه خـــود تـــمـــام بــــازی بــــازی
***
جـان روز چـو مـار اسـت بـه شـب چـون ماهیبــنـگـر کـه تــو بــا کــدام جــان هـمـراهـی
گـــه بـــا هـــاروت ســـاحـــر انـــدر چـــاهـــیگـــه در دل زهـــره پـــاســـبـــان مـــاهــی
***
جــــانــــم دارد ز عــــشــــق جــــان افــــزائیاز ســـوداهـــا لـــطـــیـــفـــتــــر ســـودائی
وز شــهــر تـــنــم چـــو لــولــیــان آواره اســتهـر روز بــه مــنــزلــی و هـر شــب جــائی
***
چـــشــمــان خـــمــار و روی رخـــشـــان داریکــان گــوهــر و لــعــل بـــدخـــشــان داری
گـیـرم کـه چــو غـنـچــه خــنـده پــنـهـان داریگــل را ز جــمــال خــود تـــو خــنــدان داری
***
چــشـم تــو بــهـر غـمـزه بــســوزد مـســتــیگــر دلــبـــنــدی هــزار خــون کــردســتــی
از پــــای درآمــــد دل و دل پــــای نـــداشــــتاز دســت کــســی کــه او نـدارد رســتــی
***
چــــشـــم مـــســـتــــت ز عـــادت خـــمـــاریافــغــان کــه نــهـاد رســم تــنــهـا خــواری
چـون مـی مـددیسـت ای بـخـیلـیـت چـراسـتمـی مـی نـخـوری و شـیره مـی افـشـاری
***
چــنـدان گـفــتــی کــه از بــیـان بــگـذشــتــیچـنـدان گـشـتــی بــگـرد آن کـان گـشـتـی
کــشــتـــی ســخـــن در آب چـــنــدان رانــدینـی تـخـتـه بـمـانـد نـی تـو و نی کـشـتـی
***
چـون جـمـلـه خـطـا کـنـم صـوابــم تـو بــسـیمـقـصـود از ایـن عـمـر خـرابــم تــو بــسـی
مــن مــیـدانــم کــه چــون بــخــواهـم رفــتــنپـرسـنـد چـه کـرده ای جـوابــم تـو بــسـی
***
چـــون خـــار بـــکـــاری رخ گـــل مــی خـــاریتـــا گـــل نـــاری بـــر نــدهــد گـــلـــنـــاری
فعـل تـو چـو تـخـم و این جـهان طـاهون اسـتتــا خــشــت بـــر آســیــا بــری خــاک آری
***
چـــون ســـاز کـــنــد عـــدم حـــیــات افـــزائیگـیـری ز عـدم لـقـمـه و خـوش مـی خـائی
در مــی رســدت طــبـــق طــبـــق حـــلــواهــاآنــجـــا نــه دکــان پـــدیــد و نــه حــلــوائی
***
چـــونـــســـت بـــه درد دیـــگـــران درمـــانـــیچـــون نــوبـــت درد مـــا رســـد درمـــانــی
مـــن صـــبـــر کـــنــم تـــا ز هــمــه وامـــانــیآئی بـــر مــا چـــو حــلــقــه بـــر درمــانــی
***
چـــون شـــب بـــر مـــن زنــان و گـــویــان آئیدر نـیـم شــبــی صــبــح طــرب بــنــمــائی
زلـــف شــــب را گــــره گــــره بــــگـــشــــائیچـشـمت مرسـا که سـخـت بـی همتـائی
***
چــــون کـــار مـــســــافـــران دیـــنـــم کـــردیحــــمـــال امـــانـــت یـــقـــیـــنـــم کـــردی
گـفـتــم کـه ضــعــیـفـم و گـرانـســت ایـن بــارزورم دادی و آهـــــنـــــیـــــنـــــم کــــــردی
***
چــون مـســت شــوی قــرابــه بــر پــای زنـیبــا دشــمـن جــان خــویـشــتــن رای زنـی
هــم بـــاده خـــوری مـــهــا هــم نـــای زنـــیاین طـمـع مـکـن کـه هر دو یک جـای زنـی
***
چـون ممکـن آن نیسـت اینکـه از بـر مـا بـرهییـا حــیـلــه کــنـی ز حــیـلــه مـا بــجــهـی
یـا بــازخــری تــو خــویـش و مــالــی بــدهــیآن بـه کـه دگـر سـر نـکـشـی سـر بـنـهـی
***
چــــونـــی ای آنـــکــــه از جــــمــــال فــــردیصــــدبـــــار ز چــــو نــــیــــم بــــرون آوردی
چـــون دانـــســـتـــم تــــرا و چـــونـــت دیـــدمبـی دانش و بـینشـم بـه کـلی ویران بـردی
***
چــون نــیـشــکــر اســت ایـن نـیـت ای نــائیشــیـریـن نـشــود خــســرو مــا گــر نــائی
هــر صــبـــحــدم آدم کــه هــر صــبـــحــدمــیاز عــــالــــم پــــیـــر بــــردمـــد بــــرنـــائی
***
حــاشــا کــه بــه مــاه گــویـمــت مــیـمــانــییـا چــون قــد تــو ســرو بــود بــســتــانــی
مـه را لـب لـعـل شــکـرافـشــان ز کـجــاســتدر ســرو کــجــاســت جــنـبــش روحــانـی
***
حــیـف اســت کـه پــیـش کـر زنـی طـنـبــورییـا یـوســف هـمــخــانــه کــنـی بــا کــوری
یـــا قــــنـــد نـــهـــی در دو لــــب رنـــجــــورییــا جــفــت شــود مــخــنــثــی بــا حــوری
***
خـــواهــی کــه حـــیــات جـــاودانــه بـــیــنــیوز فـــقــر نــشـــانــه عـــیــانــی بـــیــنــی
انــــدر ره فـــــقـــــر بـــــد مـــــرو تـــــا نــــرودمـــردانــه درآ کـــه زنـــدگـــانــی بـــیــنــی
***
خــواهــی کــه در ایـن زمــانــه فــردی گــردییـــا در ره دیـــن صــــاحــــب دردی گـــردی
ایــن را بــجــز از صــحــبــت مــردان مــطــلــبمــردی گـــردی چـــو گـــرد مــردی گـــردی
***
خـــود را چـــو دمـــی ز یــار مـــحـــرم یــابـــیدر عــمــر نــصــیـب خــویـش آن دم یـابــی
زنـــهـــار کــــه ضــــایـــع نـــکــــنـــی آن دم رازیــرا کــه دگــر چــنــان دمــی کــم یــابــی
***
خــود هـیـچ بــســوی مــا نــگــاهـی نــکــنـیگـیـرم کــه گـنـاهـســت گـنـاهـی نـکــنـی
دل در گـــل رخـــســـار تــــو مـــی نـــالـــد زاربــــر آیـــنـــه دلـــم تـــو آهـــی نـــکـــنـــی
***
خـوش بــاش کـه خـوش نـهـاد بـاشـد صـوفـیاز بــاطـن خــویـش شــاد بــاشــد صــوفـی
صــوفـی صــاف اســت غــم بــر او نـنـشــیـنـدکـیـخــســرو و کـیـقـبــاد بــاشــد صــوفــی
***
خـوش مـی سـازی مـرا و خـوش مـی سـوزیخـوش پـرده همی دری و خوش می دوزی
آمــــوخــــتــــیـــم جــــوانـــی انـــدر پــــیـــریاز بـــخـــت جـــوان صـــلـــای پـــیــرآمــوزی
***
خـــیـــری بـــنـــمـــودی و ولـــیــکـــن شـــرینــرمــی و خــبـــیــث هــمــچــو مــار نــری
صـــدری و بـــزرگــی و زرت هــســـت ولــیــکانــصــاف بـــده کــه ســخـــت مــادر غــری
***
در بـــادیـــه عـــشـــق تـــو کـــردم ســـفـــریتــا بـــو کــه بــیــایــم ز وصــالــت خــبـــری
در هــر مـــنــزل کـــه مــی نــهــادم قـــدمــیافــکــنــده تــنــی دیــدم و افــتــاده ســری
***
در بــی خــبـــری خــبـــر نــبــودی چــه بـــدیو انـدیـشـه خـیـر و شـر نـبـودی چـه بــدی
ای هــوش تـــو و گـــوش مــن و حـــلــقـــه درگـر حـلـقـه سـیـم و زر نـبــودی چــه بــدی
***
در چــشــم مـنـســت ایـن زمـان نـاز کــســیدر گــوش مــنــســت ایـن دم آواز کــســی
در ســیـنــه مــنــم حــریـف و انــبــاز کــســیسـرمـسـتــم کـی نـهـان کـنـم راز کـسـی
***
در چــشــم مــنــی و گــرنــه بــیـنــا کــیـمــیدر مــغــز مــنـی و گــرنـه شــیـدا کــیـمـی
آنــجــا کــه نـمــی دانـم آنـجــای کــجــاســتگـر عـشـق تـو نیسـتـی مـن آنـجـا کـیمـی
***
در خــــاک اگـــر رفــــت تــــن بــــیـــجــــانـــیجـــان بـــر فـــلــک افـــرازد و شـــاذروانــی
در خــاک بــنـفــشــه ای بــپــایـیـد و بــرســتچــون بــرنـدهـد سـرو چــنـان بــســتــانـی
***
در دســـت اجـــل چـــو درنـــهــم مـــن پـــائیدر کــتـــم عـــدم در افــکــنــم غـــوغـــائی
حـــیــران گـــردد عـــدم کـــه هــرگـــز جـــائیدر هـر دو جـهـان نـیسـت چـنـین شـیدائی
***
در دل نـــگــــذشــــت کــــز دلـــم بــــگـــذارییــا رخـــت فـــتـــاده در گـــلـــم بـــگـــذاری
بــســیـار زدم لـاف تــو بــا دشـمـن و دوســتای وای بــه مــن گــر خــجــلــم بـــگــذاری
***
در دل نـــگـــذارمـــت کــــه افــــگـــار شــــویدر دیــده نــدارمــت کــه بــس خــار شــوی
در جـــان کـــنــمــت جـــای نــه در دیــده و دلتـــا در نــفــس بـــازپـــســیــن یــار شــوی
***
در روزه چـــو از طـــبـــع دمـــی پـــاک شـــویانــدر پــی پــاکــان تــو بــر افــلــاک شــوی
از ســـوزش روزه نــور گـــردی چـــون شـــمــعوز ظــلـمـت لـقــمـه لـقــمـه خــاک شــوی
***
در زهــــد اگـــــر مــــوســـــی و هــــارون آئیوانـــگـــاه چـــو جـــبـــرئیـــل بـــیـــرون آئی
از صـــورت زهــد خـــود چـــه مــقـــصـــود تـــرادر ســــیـــرت اگـــر یـــزیـــد و قــــارون آئی
***
در زیـــــر غـــــزل هـــــا و نـــــفـــــیــــر و زاریدردیــســـت مـــرا ز چـــهــره هــای نـــاری
هـرچــنـد کـه رسـم دلـبــریـهـاش خـوشـسـتکــو آن خــوشــی ئیـکــه او کــنــد دلــداری
***
در عـالـم حــسـن ایـنـت ســلـطـان کـه تــوئیدر خـطـه لـطـف شـهـره بــرهـان کـه تـوئی
در قــالــب عــاشــقــان بـــی جــان گــشــتــهانــصــاف بــدادیـم زهــی جــان کــه تــوئی
***
در عــشــق تــو خــون دیــده بـــاریــد بــســیجــان در تــن مـن ز غــم بــنـالـیـد بــســی
آگــــاه نئی ز حــــالــــم ای جــــان جــــهــــانچــرخــم بــه بــهـانـه تــو مـالــیـد بــســی
***
در عــشــق تــو خــون دیــده بـــاریــد بــســیجــان در تــن مـن ز غــم بــنـالـیـد بــســی
آگــــاه نئی ز حــــالــــم ای جــــان جــــهــــانچــرخــم بــه بــهـانـه تــو مـالــیـد بــســی
***
در عــشــق مــوافــقــت بـــود چــون جـــانــیدر مــذهــب هــر ظــریـف مــعــنــی دانــی
از ســی و دو دنـدان چــو یـکــی گــشــت درازبـــی دنـــدان شـــد از چـــنـــان دنـــدانــی
***
در عــشــق هــر آن کــه بــرگــزیــنــد چــیــزیاز نـفــس هـوس بــر او نـشــیـنــد چــیـزی
عــشــق آیـنــه اســت هــرکــه در وی بــیـنــدجــز ذات و صــفــات خــود نـبــیـنـد چــیـزی
***
درویــشـــان را عـــار بـــود مـــحـــتـــشـــمــیوانـدر دلــشــان بــار بــود مــحــتــشــمــی
انــدر ره دوســت فــقــر مــطــلــق خــوشــتــرکــانــدر ره او خــوار بـــود مــحــتــشــمــی
***
در هــر دو جــهــان دلــبــر و یـارم تــو بــســیزیـرا کــه بــه هــر غــمــیـم فــریـاد رســی
کـس نـیـسـت بــجـز تــو ایـمـه انـدر دو جـهـانجـز آن کـه بــبــخـشـیـش بــاکـرام کـسـی
***
دســـتـــار نــهــاده ای بـــه مــطــرب نــدهــیدســـتـــار بـــده تـــا ز تـــکـــبـــر بـــرهـــی
خــود را بــرهــان از ایــنــکــه دســتــار نــهــیدســتــار بــده عـوض سـتــان تــاج شـهـی
***
دل از مــی عــشــق مــســت مــی پــنــداریجــان شــیـفــتــه الــســت مــی پــنــداری
تـــو نـــیـــســـتـــی و بــــلـــای تـــو در ره تـــوآنـسـت کـه خـویش هـسـت مـی پـنـداری
***
دلـــدار بـــه زیـــر لـــب بـــخـــوانـــد چـــیـــزیدیــوانــه شــوی عــقــل نــمــانــد چــیــزی
یـارب چــه فــســونـســت کـه او مـی خــوانـدکــانـدر دل ســنـگ مــی نـشــانـد چــیـزی
***
دلـــــدار مـــــرا گـــــفـــــت ز هـــــر دلـــــداریگـر بــوسـه خـری بــوسـه ز مـن خـر بــاری
گـفــتــم کــه بــه زر گـفــت کـه زر را چــکــنـمگـفــتــم کـه بــه جــان گـفـت کـه آری آری
***
دل گـــفـــت مـــرا بـــگـــو کـــرا مــی جـــوئیبــر گــرد جــهـان خــیـره چــرا مــی پــوئی
گـفـتــم کـه بــرو مـرا هـمـیـن خـواهـی گـفـتســرگـشـتــه مـن از تــوام مـرا مـی گـوئی
***
دل کــیـســت هـمــه کــار و گــیـائیـش تــوئینـیـک و بــد و کـفــر و پــارســائیـش تــوئی
گـفـتــم کـه بــرو مـرا هـمـیـن خـواهـی گـفـتســرگـشـتــه مـن از تــوام مـرا مـی گـوئی
***
دوش آمــــد آن خــــیــــال تـــــو رهــــگــــذریگــفــتــم بــر مـا بــاش ز صــاحــب نـظــری
تــا صـبــح دو چـشـم مـن بــگـفـتــش بــتــریمـهـمـان مـنـی بــه آب چــنـدانـکـه خــوری
***
دوش از ســر عــاشــقــی و از مــشــتـــاقــیمــی کــردم الــتـــمــاس مــی از ســاقــی
چـون جـاه و جـمـال خـویـش بــنـمـود بــه مـنمن نیسـت شـدم بـمـاند سـاقـی سـاقـی
***
دوشــیـنـه مـرا گـذاشــتــی خــوش خــفـتــیامـشـب بــه دغـل بــهـر سـوئی مـیـافـتـی
گــفــتــم کــه مـرا تــا بــه قــیـامـت جــفــتــیگو آن سـخـنی کـه وقـت مسـتـی گـفـتـی
***
دی بــلـبــلـکــی لـطــیـفــکــی خــوش گــوئیمــی گـــفـــت تـــرانــه ای کـــنــار جـــوئی
کــــز لــــعـــــل و زمــــرد و زر و زیــــره تـــــوانبـــرســاخـــت گــلــی ولــی نــدارد بـــوئی
***
دی بــــود چـــنـــان دولـــت و جــــان افـــروزیو امــروز چـــنــیــن آتـــش عــالــم ســوزی
افــســوس کــه در دفــتـــر مــا دســـت خـــداآن را روزی نـــــبـــــشـــــت ایـــــن را روزی
***
دیــروز فــســون ســـرد بـــرخـــوانــد کــســیاو ســردتــر از فـســون خــود بــود بــسـی
بــر مـایـده عــشــق مـگــس بــســیـار اســتای کــم ز مـگــس کــو بــرمـد از مـگـســی
***
دی عـــاقـــل و هـــشـــیــار شـــدم در کـــاریبــــرهـــم زدم دوش مــــر مـــرا عــــیـــاری
دیـــدم کـــه دل آن اوســـت مـــن اغـــیـــارشبـــیــرون رفــتـــم از آن مــیــان مــن بـــاری
***
دی مـســت بــدی دلـا و چــســت و ســفـریامــروز چــه خــورده ای کــه از دی بـــتــری
رقـصـان شــده ســر ســبــز مـثــال شــجــرییـا حــاجــب خــورشـیـد بــســان سـحــری
***
رفـــتــــم بــــر یـــار از ســـر ســـر دســـتــــیگــفــتــا ز درم بــرو کــه ایـن دم مـســتــی
گـفــتــم بــگـشــای در کـه مـن مـســت نـیـمگـفـتـا کـه بـرو چـنانکـه هسـتـی هسـتـی
***
رفــتــم بــه طــبــیــب گــفــتــم ای بــیــنــائیافــتــاده عــشــق را چــه مــی فــرمــایـی
تـــرک صـــفـــت و مـــحـــو وجـــودم فـــرمـــودیـعـنـی کـه ز هـر چـه هـسـت بــیـرون آئی
***
رقــص آن نــبـــود کــه هــر زمــان بـــرخــیــزیبـــی درد چــو گــرد از مــیــان بـــرخــیــزی
رقــص آن بــاشــد کــز دو جــهــان بــرخــیــزیدل پــاره کــنــی ور ســر جــان بــرخــیــزی
***
رو ای غــم و انــدیــشــه خـــطــا مــی گــوئیاز کـــان وفـــا چـــرا جــــفـــا مـــی گـــوئی
هــر کـــودک را گـــر از جـــفـــا تـــرســـانــنـــدمــن پــیـر شــدم در ایـن مــرا مـی گــوئی
***
روزی بــــه خــــرابــــات گــــذر مــــی کــــردیکـژ کـژ بــه کـرشـمـه ای نـظـر مـی کـردی
آنــهــا کــه جــهــان زیــر و زبـــر مــی کــردنــدچــون کــار جــهـان زیـر و زبــر مــی کــردی
***
زان مـــاه چــــهـــارده کـــه بــــود اشـــراقـــیگــشـــتـــم زر ده دهــی مــن از بـــراقـــی
آن نـــیــز بـــبـــرد از مـــن تـــا هـــیــچ شـــدمار ده بــــبــــرد چـــهـــار مـــانـــد بــــاقـــی
***
زاهــــد بـــــودم تـــــرانــــه گــــویــــم کــــردیســر فــتــنــه بــزم و بــاده جــویــم کــردی
ســــجــــاده نـــشـــیـــن بــــا وقـــارم دیـــدیبــــازیـــچــــه کـــودکـــان کـــویـــم کـــردی
***
زاهــد کــه نــبــرد هــیــچ ســود ای ســاقــیآن زهــد نــبــود مــی نــمــود ای ســاقــی
مــــردانـــه درآ مــــرو تــــو زود ای ســــاقــــیکـانـدر ازل آنـچـه هـسـت بــود ای سـاقـی
***
ســرســبــزتــر از تــو مــن نــدیــدم شــجــریپـــرنــورتـــر از تـــو مــن نــدیــدم قـــمـــری
شــبــخــیــزتــر از تــو مــن نــدیــدم ســحــریپـــرذوق تــر از تــو مــن نــدیــدم شــکــری
***
ســرســبــزی بــاغ و گـلـشـن و شـمـشــادیرقــــاص کــــن دلــــی و اصـــــل شـــــادی
ای آنــــکـــــه هــــزار مـــــرده را جـــــان دادیشـاگـرد تـو مـی شـوم کـه بــس اسـتـادی
***
سـرمسـتـم و سرمسـتـم و سرمسـت کسیمی خوردم و می خوردم و از دست کسی
هـمـچــون قـدحــم شـکـســت وانـگـه پــرکـردآخــر ز گـزاف نـیـسـت اشـکـسـت کـسـی
***
ســوگــنــد هــمــی خــورد پــریـر آن ســاقــیمـی گـفـت بـه حـق صـحـبــت مـشـتـاقـی
گـــر بـــاده دهــم بـــه شـــهـــری و آفـــاقـــیعــقــلـی نـگـذارم بــه جــهـان مـن بــاقـی
***
شـــادی شـــادی و ای حـــریـــفـــان شـــادیزان ســــــــوســــــــن آزاد هــــــــزار آزادی
مـی گــفــت کــه دادی عــاشــقــی مـن دادمآری دادی مــــــــــــهــــــــــــا و دادی دادی
***
شـب رفـت و دلـت نـگـشـت سـیر، ای ایـچـیدســت تــو اگــر نـگــیـرد آن مــه هـیـچــی
خـفـتــنـد حــریـفـان هـمـه چــاره ات ایـنـسـتکـانـدر مـی لـعـل و در سـر خــود پــیـچــی
***
شـــمــشــیــر اگــر گــردن جـــان بـــبـــریــدیبـــل احـــیــاء بـــربـــهــم کــه شـــنــیــدی
روح یـــحــــیـــی اگـــر نـــه بــــاقــــی بــــودیدر خــون ســر او ســه مـاه کــی گـردیـدی
***
شــمــعــی اســـت دل مــراد افــروخـــتـــنــیچـاکـیـسـت ز هـجـر دوسـت بــردوخـتـنـی
ای بــی خــبــر از ســاخــتــن و ســوخــتــنـیعــشــق آمــدنــی بــود نــه آمــوخــتــنــی
***
صــــد روز دراز گــــر بــــه هـــم پــــیـــونــــدیجــان را نـشـود از ایـن فـغـان خــرســنـدی
ای آن کــه بــه ایـن حــدیـث مــا مـی خــنـدیمــجــنـون نـشــدی هـنـوز دانـشــمــنــدی
***
عــاشــق شــوی ای دل و ز جــان انـدیـشــیدزدی کــنــی و ز پــاســبـــان انــدیــشــی
دعــوی مــحــبـــت کــنــی ای بــی مــعــنــیوانـــگـــه ز زبـــان ایــن و آن انـــدیـــشـــی
***
عـالـم ســبــز اســت و هـر طـرف بــسـتــانـیاز عــکــس جــمـال گــل رخــی خــنـدانـی
هـر ســو گــهـریـســت مـشــتــعــل از کــانـیهـر سـو جــانـیـســت مـتــصـل بــا جــانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.