ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان مسعود غزنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 05:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, منوچهری دامغانی
دلـم ای دوسـت تـو دانی کـه هوای تـوکـندلـب مـن خـدمـت خـاک کـف پــای تـو کـنـد
تـا زیم، جـهد کـنـم مـن کـه هوای تـو کـنـمبـخـورد بـر ز تـو آنـکـس کـه هـوای تـو کـنـد
شـیفـتـه کـرد مرا عـشـق و ولای تـو چـنینشایدم هر چه به من عشق و ولای تو کند
نـکـنـم بـا تـو جـفـا، ور تـو جـفـا قـصـد کـنینگـذارم کـه کـسـی قـصـد جـفـای تـو کـنـد
تـن مـن جـمـلـه پـس دل رود و دل پـس تـوتـن هـوای دل و دل جـمـلـه هوای تـو کـنـد
زهـره شـاگـردی آن شـانـه و زلـف تــو کـنـدمـشـتــری بــنـدگـی بــنـد قـبــای تـو کـنـد
رایگـان مـشـکـفـروشـی نکـند هیچ کـسـیور کـنـد هیچ کـسـی، زلـف دوتـای تـو کـند
بــابــلــی کــرد نـتــانـد بــه دل مــرده دلــانآن کـه آن زلـف خـم غـالـیه سـای تـو کـنـد
چـه دعا کردی جـانا، که چـنین خوب شدیتــا چـو تــو، چـاکـر تــو نـیـز دعـای تـو کـنـد
از لطـیفـی کـه تـویی ای بـت و از شـیرینیمـلـک مـشـرق بـیمـسـت کـه رای تـو کـند
مـیرمـسـعـود کـه هـرچ آن تـو ازو یـاد کـنـیطـالـع سـعـد، همه سـعـد عـطـای تـو کـند
بـه هـمـه کـار تـویی راهنـمـای تـن خـویشخــسـروی تــو دل تــو راهـنـمـای تــو کـنـد
بـا شـرف مـلـکـت را سـیـرت خـوب تـو کـنـدبــا بــهــا دولــت را فــر و بــهـای تــو کــنــد
بـه یکی زخـم شکسـتـه سـر هفتـاد سـوارگـرز هشـتـاد مـن قـلـعـه گـشـای تـو کـنـد
جـگـر بــیـسـت مـبــارز سـتـدن روز مـصـافنـیـزه بــیـســت رش دسـتــگـرای تــو کـنـد
کــاروان ظـــفــر و قــافــلــه فـــتـــح و مــرادکــاروانـگـاه بــه صــحــرای رجــای تــو کـنـد
نـرود هـیـچ خــطــا بــر دل و انــدیـشــه تــوکـز خــطــا دور تــرا ذهـن و ذکـای تــو کـنـد
آن خـدایی که کند حـکـم قـضـای بـد و نیکجـز بـه نیکی نکند، هر چـه قـضـای تـو کند
ســنـگ بــاران عـنـا بــارد بــر فـرق کـسـیکـه دل او نـیـت و قــصــد عــنـای تــو کــنـد
ملـک روم بـه مصـر آمـد و خـواهد کـه کـنونخـدمـت وشـغـل غـلـامـان سـرای تـو کـنـد
ایـن جـهـان کـرد بــرای تــو خـداونـد جـهـانوان جـهان، من بـه یقـینم که بـرای تـو کـند
همه عدلست و همه حکمت و انصاف تمامهر چـه از فضل و کرم، بـا تـو خدای تـو کند
بـیش ازین نیز بـه جـای تـو لطف خواهد کرداز لـطـف آنـچـه کـنـد بـا تـو سـزای تـو کـنـد
نعـمـت عـاجـل و آجـل بـه تـو داد از ملـکـانزانکه ضایع نشود، هر چـه بـه جـای تـو کند
نـتـوانـد کـه جـزای تـو کـنـد خـلـق بـه خـیـرمـلـک الـعـرش تــوانـد کـه جــزای تــو کـنـد
مـن رهی، تـا بـزیم، مـدح و ثـنـای تـو کـنـمشــرف آن را بــفــزایـد کـه ثــنـای تــو کـنـد
شـادمـانه بـزی ای مـیر، کـه گـردنـده فـلـکایـن جــهـان زیـر نـگـیـن خـلـفـای تــو کـنـد
مـلـک الـعـرش، چـوبـرخـیزی هر روز، ثـنـایهمه بـرجـان و تـن و عـمر و بـقـای تـو کـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.