ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح منوچهربن قابوس

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 05:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, منوچهری دامغانی
بـــرآمـــد ز کـــوه ابـــر مـــازنــدرانچـو مـار شـکـنـجـی و مـاز اندر آن
بــســان یـکــی زنـگــی حــامـلــهشــکـم کــرده هـنـگـام زادن گـران
هـمـی زاد ایـن دخـتـر بـر سـپـیـدپـسـر همچـو فرتـوت پـنبـه سـران
جــز ایــن ابـــر و جــز مــادر زال زرنــزادنــد چــونـیـن پــســر مــادران
هـمـی آمـدنـد از هـوا خــرد خــردبــه نـور سـپـیـد انـدر، آن دخـتـران
نشـسـتـنـد زاغـان بـه بـالـینشـانچــنـان دایـگـان ســیـه مـعــجــران
تـو گـویی بـه بـاغ اندرون روز بـرفصــف نــاربـــون و صــف عــرعــران
بــســی خــواهــرانــنــد بــر راه رزسـیـه مـوزگـان و سـمـن چــادران
بــپــوشــیـده در زیـر چــادر هـمــهسـتـبـرق ز بــالـای سـر تـا بـه ران
ز زاغـان بـر نوژ گـویی کـه هسـتکــلـاه ســیـه بــر ســر خــواهـران
چـنـان کـارگـاه سـمـرقـند گـشـتزمــیــن از در بـــلـــخ تـــا خـــاوران
در و بــــام و دیـــوار آن کــــارگـــاهچـــنــان زنــگــیــان کــاغـــذگــران
مـر این زنـگـیان را چـه کـار اوفـتـادکـه کـاغـذ گـراننـد و کـاغـذ خـوران
نـخــوردنـد کـاغـذ ازیـن بــیـشـتــرنه کاغـذ فروشـان، نه کاغذ خـران
شـود کـاغـذ تــازه و تــر، خــشـکچـو خورشید لخـتـی بـتـابـد بـر آن
ولــیـکــن شــود تــری ایـن فــزونچـو تـابــنـد بــیـش انـدر آن نـیـران
شــده آبــگــیـران فــســرده ز یــخچــنـان کـوس رویـیـن اسـکـنـدران
چـو سـنـدان آهنگـران گـشـتـه یخچـــو آهــنــگــران ابـــر مــازنــدران
بــرآیـد بــه زیـر آن تــگــرگ از هـواچــنــان پــتــک پــولــاد آهـنـگــران
چـه بـهتـر ز خـرگـاه و طـارم کـنونبـــه خـــرگــاه و طــارم درون آذران
فرو بـرده مستـان سر از بـیهشیبـــــرآورده آواز خـــــنــــیــــاگــــران
بـه جـوش اندرون دیگ بـهمـنجـنهبـه گوش اندرون بـهمن و قـیصـران
ســر بـــابــزن در ســر و ران مــرغبـــن بـــابـــزن در کـــف دلـــبـــران
کــبـــاب از تـــنــوره در آویــخــتـــهچـو خـونـین ورقـهـای جـوشـنـوران
خـداوند ما گشتـه مست و خـرابگــرفــتـــه دو بـــازوی او چــاکــران
یـکــی نـامــداری کــه بــا نـام ویشــدســتــنــد بــیـنــام نــام آوران
بــه عـمـری چـنـان گـوهـر پـاک اونـیـایـد یـکــی گــوهـر از گــوهـران
بـداده سـت داد از تـن خـویشـتـنچـو نـیـکـو دلـان و نـکـو مـحـضـران
کـسـی کو دهد از تـن خـویش دادنـــبـــایـــدش رفـــتـــن بـــر داوران
مـرا بــا ثـنـاهـای او نـیـسـت تـابکــرایـی پــیــاده مــنــم بــا خــران
تــرا گـویـم ای ســیـد مـشـرقـیـنکــه مــردم مــرانـنـد و تــو نـامـران
در آمــد تـــرا روز بـــهــمــنــجــنــهبــه فــیـروزی ایـن روز را بــگــذران
مـی زعـفـری خـور ز دسـت بـتـیکه گویی قضیبـی ست از خـیزران
می زعـفـرانی که چـون خـوردیشرود سوی دل راست چـون زعفران
نـه بــا رنــگ او بــایـدت رنـگ گــلنـه بـا بـوی او نـرگـس و ضـیـمـران
ز رامشـگـران رامشـی کـن طـلـبکـه رامـش بــود نـزد رامـشــگـران
بــزی هـمـچــنـیـن ســالــیـان درازدنــان و دمــان و چــمــان و چــران
دو گوشت همیشه سوی گنجگاودو چشمت همیشه سوی دلبرانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.