ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح شهریار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 05:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, منوچهری دامغانی
رسـم بــهـمـن گـیـر و از نـو تـازه کـن بـهـمـنـجـنـهای درخـت مـلـک! بـارت عـز و بـیداری تـنه
اورمــزد و بــهــمــن و بــهــمــنــجــنــه فــرخ بـــودفـرخـت بـاد اورمـزد و بـهمـن و بـهمـنـجـنه
بــر سـرانـگـشـت مـعـشـوقـان نـگـر سـبـزی حـنـابر سر انگشت سبزی بر سر و سبزش نه
راســت پــنـداری بــلــوریـن جــامــهـای چــیـنـیـانبــر ســر تــصــویـر زنــگــاری و بــنــد آیـنـه
یـا بــه مــنـقــار زجــاجــی بــرکــنــد طــاووس نــرپـرهـای طـوطـیـان از طـوطـیان وقـت چـنـه
ای خــداونـدی کـه روز خــشـم تــو از خــشـم تــودر جـهد آتـش بـه سـنگ آتـش و آتـشـزنه
خــشــم تــو چــون مــاهـی فــرزنــد داوود نــبــیکو بـیوبـارد جهان، گوید که هستم گرسنه
در دعـای مؤمـنـیـن و مؤمـنـاتــی، زانـکـه هـسـتزیـر بــارت گــردن هـر مؤمـن و هـر مؤمـنـه
تـــا تـــوانــی شـــهــریــارا روز امـــروزیــن مــکـــنجز بـه گرد خم خرامش جز بـه گرد دن دنه
بــامـدادان حــرب غـم را لـشــکـری کـن تــعـبــیـهاخـتـیـارش بـر طـلـایه، افـتـخـارش بـر بـنـه
تـو بـه قـلـب لشـکـر اندر خـون انگـوران بـه دسـتسـاقـیان بـر میسـره، خـنیاگـران بـر میمنه
ســـاقــیــان تـــو فــکــنــده بـــاده انــدر بـــاطــیــهخـادمـان تـو فـکـنـده عـنـبـر انـدر مـدخـنـه
مـطـربــان سـاعـت بـه سـاعـت بـر نـوای زیـر وبـمگاه سروسـتـان زنند امروز و گاهی اشکنه
گــاه زیــر قـــیــصـــران و گــاه تـــخـــت اردشـــیــرگــاه نـوروز بــزرگ و گـه بــهـار بــشــکــنـه
گــه نـوای هـفــت گــنــج و گــه نـوای گــنـج گــاوگـه نـوای دیـف رخـش و گـه نـوای ارجـنـه
نــوبــتــی پــالــیـزبــان و نـوبــتــی ســرو ســهـینـوبـتـی روشـن چـراغ و نـوبـتـی کـاویـزنـه
ســاعـتــی سـیـوارتــیـر و سـاعـتــی کـبــک دریسـاعتـی سروسـتـاه و سـاعتـی بـا روزنه
بـامدادان بـر چـکک، چـون چـاشتـگاهان بـر شخجنـیمـروزان بـر لـبـینـا، شـامـگـاهان بـر دنـه
مـاه فـروردیـن بـه گـل چـم، مـاه دی بـر بــاد رنـگمهرگان بـر نرگس و فصل دگر بـر سوسـنه
سال سیصد سرخ می خور، سال سیصد زرد میلعل می الفین شـهر و العصیر الفی سـنهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.