ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 05:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, منوچهری دامغانی
بــسـاز چــنـگ و بــیـاور دوبــیـتــی و رجــزیکه بـانگ چنگ فرو داشت عندلیب رزی
رســـیـــد پـــیــشـــرو کـــاروان مـــاه خـــزانطـنـاب راحـلـه بــربــسـت روزگـار خـزی
جـهان مـا چـو یکـی زودسـیر پـیشـه ورسـتچـهار پـیشه کند، هر یکی بـه دیگر زی
بــه روزگـار زمـســتــان کــنـدت ســمـیـگـریبـه روزگـار حـزیران کـندت خـشـت پـزی
بــه روزگــار خــزان زرگـری کــنـد شــب و روزبــه روزگــار بــهـاران کــنــدت رنــگــرزی
کندت پیشه خویش اندرو همی کج و راستپـدید نـیسـت ورا هیچ راسـتـی و کـژی
تــو اوســتــادی و دانـاتــری بــه صــرف زمـانچرا که عاقل بـاشی چنانکه می نمزی
جـهـان مـا سـگ شـوخـسـت، مـر تـرا بـگـزدهـر آیـنـه تـو مـر او را نـگـیـری و نـگـزی
مـــدار دل مـــتـــفـــکـــر بـــه فـــتـــنــه ایــامچـرا کـه فـکـرت ایـام را هـمـی نـسـزی
مپـیچ زلفک معشـوق خـویش بـرتـن خـویشچـرا که منت گمانی بـرم که کـرم قـزی
بــیـار بــاده کــجــا بــهـتــرســت بــاده هـنـوزکه تـو بـه بـاده ز چـنگ زمانه محـتـرزی
بـه هر تنی که می اندر شود، غمش بـشودچــنـانـکـه بــاز نـیـایـد چـو قـارظ عـنـزی
بــه بـــاده ســرد تــوان کــرد آتــش حــدثــانکه آتـش حدثان همچو آتـشیست گزی
بـگـیـر بـاده نـوشـیـن و نـوش کـن بـه صـواببه بـانگ شیشم، با بانگ افسر سکزی
بــه لـفـظ پـارسـی و چـیـنـی و خـمـاخـسـروبــه لـحــن مـویـه زال و قـصـیـده لـغـزی
بـه شعر خبـز ارزی بـر، قدح بـخور سه چـهارکه دوست داری تو شعرهای خبز ارزی
قـدح بـه کـار نـیـایـد، بـه رطـل و بـاطـیه خـورچـنانکه گر بـخرامی، نمی نوی، بـخزی
بــه راه تــرکــی مـانـا کــه خــوبــتــر گــویـیتو شعر تـرکی بـرخوان مرا و شعر غزی
بـه هر لغت که تـو گویی سخـن تـوانی گفتکه اصـل هر لغتـی را تـو ابـجـد و هوزی
فــرات عــلــمـی هـر جــایـگــه کــجــا بــروینـسـیم جـودی هـر جـایگـه کـجـا بـوزی
بـه گاه جنبـش خشم و بـه گاه طیبـت نفسدرشـت تـر ز مـغـیلـان و نرمـتـر ز خـزی
نــگــاهــداشــتــن دوســت را ز کــیــد زمــانهـزار قـلـعـه سـنـگـین و صـدهـزار دزی
بـــزرگـــواران هــمــچـــون قـــلــاده خـــرزنــدتـو هـمـچـو یـاقـوت انـدر مـیـانـه خـرزی
جـز این دعـات نگویم که رودکی گفـتـه سـت«هزار سال بـزی، صدهزار سال بـزی »پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.