ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه ابوسهل زوزنی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 05:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, منوچهری دامغانی
نــوروز روزگــار نــشــاطــســـت و ایــمــنــیپـوشـیـده ابـر دشـت بـه دیـبــای ارمـنـی
بــر یـاســمـیـن عـصــابــه در مـنـضـد اســتبــر ارغــوان طــویـلــه یـاقــوت مــعــدنـی
خــیـل بــهـار خـیـمـه بــه صـحــرا بــرون زنـدواجـب کند که خیمه بـه صحـرا بـرون زنی
از بــامـداد تــا بــه شــبــانـگـاه مـی خــوریوز شـامـگـاه تـا بـه سـحـرگـاه گـل چـنی
بـــر ارغــوان قــلــاده یــاقــوت بـــگــســلــیبــر مـشـک بــیـد نـایـژه عـود بــشـکـنـی
بـر گل همی نشینی و بـر گل همی خـوریبـر خم همی خرامی و بـر دن همی دنی
درســت نـاخــریـده و مـشــکـســت رایـگـانهر چـنـد بـرفـشـانی و هر چـنـد بـرچـنی
نـرگــس هـمــی رکــوع کــنـد در مـیـان بــاغزیـرا کـه کـرد فـاخــتــه بــر ســرو مؤذنـی
دارد خـجـسـتــه غـالـیـه دانـی ز سـنـدروسچـون نـیمـه ای بـه عـنـبـر سـارا بـیاکـنی
نـرگـس بـسـان کـفـه سـیمـین تـرازوییسـتچـون زر جـعـفـری بـه مـیانـش درافـکـنی
مـانـد بــه ســیـنـه و دم طـاووس شــاخ گـلچـون مـشـک و در دانـه بــدو در پـراکـنـی
دو رویه گـل چـو دایـره از سـرخ دیـبـه اسـتچـون پـشـت او بـه رشـتـه زرین بـیـاژنـی
بـاطـنش هسـت دیگر و ظـاهرش دیگرسـتگویی شده سـت این گل دور وی بـاطنی
نـرگـس بــسـان چـرخ بــه شـش پـره آسـیـاآن چـرخ آسـیا کـه سـتـون زمـردین کـنی
چـــرخـــش ز زر زرد کــنــی وانــگــهــی درودنــدانــه بــلــوریــن گــردش فــرو کــنــی
شــاخ بــنـفـشـه بــر ســر زانـو نـهـاده ســرمــانــنــده مــخــالــف بــوســهـل زوزنــی
شـیخ العـمید سـید صـاحـب کـه ذوالـجـلـالنـعـمـتـش داد و صـحـت تـن داد و ایمـنی
هـرگـز مـنـی نـکــرد و رعــونـت ز بــهـر آنـکرســوا کـنـد رعـونـت و رسـوا کـنـد مـنـی
از هـمــت بــلــنـد بــدیـن مـرتــبــت رســیـدهـرگـز بــه مـرتــبــت نـرســد مـردم دنـی
او را ز ریــمــنــی گــهــر پـــاک بـــاز داشــتمـمـکـن نـبــاشــد از گـهـر پــاک ریـمـنـی
آیـد بــه سـوی او ز هـمـه خـلـق مـحــمـدتچـون بـا نـشـیـمـن آیـد مـرغ نـشـیمـنـی
از جــام انـگــبــیـن نــتــرابــد جــز انـگــبــیـناز نــفــس او نــیــایـد الــا لــطــف کــنــی
هست او شریف و همت او همچو او شریفهست اوسنی و همت او همچو اوسنی
رای مـــوافــــق و نـــیـــت و اعــــتــــقـــاد اواز روزگـار تــوســن بــرداشـت تــوســنـی
هـســتــنـد شــاه را خــلــفــای دگــر جــز اولـیکـن بـه کـام اوسـت دل شـاه مـعـتـنی
خـورشید را سـتـاره بـسـی هسـت بـر فلکلـیـکـن بـه مـاه بــاز دهـد نـور و روشـنـی
احـسـان شـهـریـار بـه تـعـلـیم نـیک اوسـتچــون قــوت بــهـار بــه بــاران بــهـمــنـی
ای ذونسـب بـه اصل خـود و ذوفنون بـه علمکـامـل تـو در فـنـون زمـانـه چـو یک فـنـی
بــا عــز مــشــک ویـژه و بــا قــدر گــوهــریبـــا جــاه زرســاوی و بـــا نــفــع آهــنــی
نــامـــردمــی نــورزی و ورزی تـــو مــردمــینـاگـفـتـنـی نـگـویـی و گـویی تـو گـفـتـی
خـرمـن ز مـرغ گـرسـنـه خــالـی کـجــا بــودمـا مـرغـکـان گـرسـنـه تــو بــار خـرمـنـی
تــا حــرف بــی نـقـط بــود و حــرف بــا نـقـطتــا خـط مـسـتـوی بــود و خـط مـنـحـنـی
عـــمـــر و تـــن تـــو بـــاد فـــزایــنـــده و درازعـیـش خـوش تــو بــاد گـوارنـده و هـنـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.