ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان مسعود غزنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 05:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, منوچهری دامغانی
بـوسـتـانـبــانـا! حـال و خـبـر بـسـتـان چـیـسـتوندرین بـستـان چـندین طرب مستـان چیست
گل سر پـستـان بـنموده، در آن پـستـان چیستوین نواها بـه گل از بـلبـل پـردسـتـان چـیست
در سروستـان بـازست، بـه سروستـان چـیستاور مزدسـت، خـجـسـتـه سـر سـال و سـرماه
بــاز در زلــف بــنـفــشــه حــرکــات افــکــنــدنــددهـن زرد خــجــســتــه بــه عــبــیـر آگــنــدنـد
در زنـخـدان سـمـن، سـیـمـیـن چـاهـی کـنـدنـدبــر ســر نـرگــس مـخــمـور طــلـی پــیـونـدنـد
ســرو را ســبــزقــبــایـی بــه مــیـان در بــنـدنـدبـــر ســر نــرگــس تـــر ســـازنــد از زر کــلــاه
ســـنــدس رومــی در نــارونــان پـــوشـــانــدنــدخــرمــن مــیـنـا بــر بــیـد بــنـان افــشــانـدنـد
زنـــدوافـــان بـــهــی زنـــد زبـــر بـــرخـــوانــدنــدبــلـبــلـان وقـت سـحـر زیـروسـتـا جـنـبــانـدنـد
قــمــریــان راه گــل و نــوش لــبـــیــنــا رانــدنــدصـلـصـلـان بــاغ سـیـاووشـان بــا سـرو سـتـاه
دیـــلـــمـــی وار کـــنـــد هـــزمـــان دراج غـــویبــر ســر هـر پــرش از مـشــک نـگـاریـده ووی
ورشــان نــوحــه کــنــد بـــر ســر هــر راهــرویبــلـبــل از دور هـمـی گــویـد بــر مـن بــجــوی
خـــول طــنــبـــوره کــویــی زنــد و لــاســـکــویاز درخــتــی بــه درخــتــی شــود و گــویـد: آه
فـاخــتــه وقـت ســحــرگـاه کـنـد مـشــغـلـه ایگــویـی از یـارک بــدمـهـرســت او را گــلـه ای
کـــرده پـــنــداری گـــرد تـــلـــه ای هــرولـــه ایتـا در افـتـاده بـه حـلقـش در مشـکین تـله ای
هــر چــکــاوک را رســتــه ز بـــر ســر کــلــه ایزاغ بــا داغ گــرفــتــه بــه یـکــی کــنـج پــنــاه
کبک چون طالب علمست و درین نیست شکیمـسـالـه خـواند تـا بـگـذرد از شـب سـه یکـی
بــســتــه زیـر گـلـو از غـایـه تــحــت الـحــنـکـیســاخــتــه پــایــکــهــا را ز لــکــا مــوزگــکــی
پــیـرهــن دارد زیـن طــالــب عــلــمــانــه یـکــیدر دو تــیــریـز بــبــرده قــلــم و کــرده ســیــاه
هــدهـدک پــیـک بــریـدســت کــه در ابــر تــنــدچــون بــریـدانـه مـرقــع بــه تــن انـدر فــکــنـد
راسـت چـون پــیـکـان نـامـه بــه سـرانـدر بــزنـدنـامـه گـه بـاز کـنـد، گـه بـه هـم انـدر شـکـنـد
بــه دو مـنـقـار زمـیـن چــون بــنـشــیـنـد بــکـنـدگـویی از سـهـم کـنـد نـامـه نـهـان بـر سـر راه
بــه ســمـنـزار درون لــالــه نـعــمـان بــه شــنـارچــون دواتــی بــسـدیـنـسـت خــراسـانـی وار
وان دوات بــسـدیـن را نـه سـرســت و نـه نـگـاردر بــنـش تــازه مــداد طــبــری بــرده بــه کــار
چـون ده انـگـشـت دبـیری کـه کـنـد فـصـل بـهاربــه دوات بــســدیـن انــدر، شــبــگــیـر پــگــاه
بــاد خــوشــبــوی دهـد نـرگـس را مـژده هـمـیکــه گــل ســرخ بــه در آمــد از پــرده هــمــی
بــا تــو در بــاغ بــه دیـدار کــنــد وعــده هــمــینرگس از شـادی آن وعده، کند سـجـده همی
بــه تــکــاپــوی ســحــاب آیــد از جــده هــمــیبــه لــب بـــاغ، کــنــد در ســلــب بــاغ نــگــاه
بــاغ مـعـشـوقـه بـد و عـاشـق او بـوده سـحـابخفته معشوق و عاشق شده مهجور و مصاب
عـاشـق از غـربــت بــاز آمـده بــا چــشـم پــرآبدوسـتـگان را بـا سـرشک مژه بـرکرد از خـواب
دوســتــگــان دســت بـــرآورده بـــدریــد نــقــاباز پــس پـــرده بـــرون آمــد بـــا روی چــو مــاه
عـاشـق از دور بــه مـعـشـوق خـود انـدر نـگـریـدبـخـروشید و خـروشـش همه گوشی بـشـنید
آتـشـی داشـت بــه دل، دسـت زد و دل بــدریـدتــا بــه دیـده بــت او آتــش پــنـهـانــش بــدیـد
آب حـیـوان ز دو چــشـمـش بــدویـد و بــچـکـیـدتــا بــرســت از دل و از دیـده مـعـشـوق گـیـاه
هـمـچـنـیـن مـاه دو، سـر از بـر بـالـینـش یـافـتگـه و نـاگـاه چـنـیـن دل بــدریـد و بــشـکـافـت
عــاشــق از دور بــدیـد و بــدویـد و بــشــتــافـتتــا دل و دیـده و تــا تــنـش ازو گــرم بــیـافــت
تـا کـه خـورشـید فـراز آمد و بـر دوسـت بـتـافـتبــشـدش کـالـبــد از تـابــش خـورشـیـد تـبــاه
ایـنـهـمــه زاری عــاشــق بــنــمــود و نـنـهـفــتهـیـچ مـعـشـوقـه او را دل و دیـده نـشــکـفـت
سـاعـتـی بـا او ننشـسـت و نیاسـود و نـخـفـتنـشــدش کــالــبــد از زاری و ز فــرقــت زفــت
اینچـنین سنگدلی، بـی حـق و بـیحـرمت جـفتشــاه مـســعـود مـبــیـنـاد و مـیـفـتــاد بــه راه
مـلـکـی کـش مـلـکـان بـوسـه بـه اکـلـیـل زنـنـدمــیـخ دیـوار ســراپــرده بــه صــد مــیـل زنـنــد
چــون بــه لــشــکــرگــه او آیــنــه پــیــل زنــنــدشــاه افــریـقــیـه را جــامــه فــرونــیـل زنــنــد
چــون رســولـانـش ده گـام بــه تــعـجــیـل زنـنـدقـیـصــر از تــخــت فـرو گـردد و خــاقـان از گـاه
مـلــکــی کــو مـلــکــان را ســر مـایـه شــکــنـدلـشـکـر چـیـن و چـگـل را بـه طـلـایـه شـکـنـد
گـرز او مـغــفـر چــون ســنـگ صــلـایـه شــکـنـددر سـرش مغز، چـوخـایسـک که خـایه شـکند
همـچـو خـورشـید کـجـا لـشـکـر سـایه شـکـنـدلـشـکـر دشـمـن بـه زین شـکـنـد شـاهنشـاه
پـادشـاهـی کـه بـه رومـش در صـاحـب خـبــرانپــیـش او صـف ســمـاطـیـن زده زریـن کـمـران
رای کـرده سـت کـه شـمـشـیر زند چـون پـدرانکه شود سـهل بـه شمشیر گران شـغل گران
بــامـدادی کـه زمـیـن بـوسـه دهـنـدش پـسـرانچـهـل و انـد مـلـک بــیـنـی بــا خـیـل و سـپـاه
چـون مـلـک بـا مـلـکـان مـجـلـس می کـرده بـودپــیـش او بــیـسـت هـزاران بــت نـوبــرده بــود
چـون سـپـه را بـه سـوی دشت بـرون بـرده بـودگـرد لـشـکـر صـد و شـش میل سـراپـرده بـود
چــون ســواران ســپـــه را بـــه هــم آورده بـــودبـیسـت فـرسـنگ زمین بـیش بـود لشـکـرگـاه
گــر هـمـی فــرعــون قــوم ســحــره پــیـش آردرســن و رشــتــه جــنـبــیـده بــه مـار انـگــارد
بــالــلـه و بــالـلـه و بــالـلـه کــه غــلــط پــنـداردمـار مـوسـی هـمـه سـحــر و سـحــره اوبــارد
میر موسـی اسـت که شمشیر چـو ثـعبـان دارددسـت ابـلـیـس و جـنـودش کـنـد از مـا کـوتـاه
قـــوم فـــرعـــون هــمـــه را در بـــن دریــا رانـــدآنـگـهـی غــرقــه کــنـدشــان و نـگـون گـردانـد
گــر بـــتــرســنــدی و فــرعــون خــدا را خــوانــدجــبــرئیـل آیـد و خــاکـش بــه دهـن افـشـانـد
انـــــدر آن دریــــا وان آب و وحـــــل درمـــــانـــــدکــه بــرون آمـد از آنـجــا، نـتــوانـد بــه شــنـاه
مــلــکــا در مــلــکــی فـــر هــمــایــســـت تـــراتـا بـه جـایسـت جـهان، ملک بـه جـایست تـرا
بــســتــان مـلـک هـر اقـلـیـم کـه رایـســت تــراکــه خــداونــد جــهــان راهــنــمــایـســت تــرا
ایـن ولــایـت ســتــدن حــکــم خــدایـســت تــرانــبــود چــون و چــرا کــس را بـــا حــکــم الــه
ایـــزد امـــروز هـــمـــه کـــار بـــرای تـــو کـــنـــدهـمـه عــالـم بــه مـراد و بــه هـوای تــو کــنـد
از لـطـف هـر چــه کـنـد بــا تــو سـزای تــو کـنـدزانـکـه ضـایع نـکـنـد هر چـه بـه جـای تـو کـنـد
هـمــه شــاهـان را خــاک کــف پــای تــو کــنــداز بـــلـــاد خـــتـــن و بـــادیـــه زنـــگ و هـــراه
تــا جــهـان بــاشــد جــبــار نــگــهـبــان تــو بــادبــخـت مـطـواع تـو و چـرخ بــه فـرمـان تـو بــاد
بــرکــت عــمــر تــو و مــال تــو و جــان تــو بـــادامـر امـر تـو و سـلـطـان همه سـلـطـان تـو بـاد
قـاف تــا قـاف هـمـه مـلـک جــهـان زان تــو بــادخـود همین دان کـه بـود «ارجـو» ان شـاء الـلهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.