ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 19:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, ناصر خسرو
ســوار ســخــن را ضـمـیـر اســت مـیـدانسوارش چـه چـیز اسـت؟ جـان سـخـن دان
خــرد را عــنـان ســاز و انـدیـشــه را زیـنبــراســپ زبــان انــدر ایــن پــهــن مــیــدان
بـه مـیـدان خـویش انـدر اسـپ سـخـن رااگــر خـــوب و چـــابـــک ســواری بـــگــردان
بــه مــیــدان تــنــگ انــدرون اســپ کــرهنــگـــر تـــا نــتـــازی بـــه پـــیــش ســـواران
ســـواران تـــازنـــده را نـــیـــک بـــنـــگـــردر ایـن پــهــن مــیــدان ز تــازی و دهــقــان
عــــرب بــــر ره شــــعــــر دارد ســــواریپـــزشـــکـــی گـــزیــدنـــد مـــردان یــونـــان
ره هـنــدوان ســوی نـیـرنــگ و افــســونره رومـیـان زی حــســاب اســت و الــحــان
مـســخــر نـگــار اســت مــر چــیـنـیـان راچـــو بـــغـــدادیـــان را صـــنـــاعـــات الـــوان
یــکــی بـــاز جــویــد نــهــفــتــه ز پـــیــدایـــــکـــــی بـــــاز دانـــــد گـــــران را ز ارزان
طــلـب کـردن جــای و تــدبــیـر مـســکـنطــــرازیـــدن آب و تــــقــــدیـــر بــــنــــیـــان
در ایـن هـر طـریـقـی کـه بـر تـو شـمـردمســــواران جــــلــــدنـــد و مـــردان فــــراوان
کـه دانسـت از اول، چـه گـوئی کـه ایدونزمــان را بــپــیـمــود شــایـد بــه پــنــگــان؟
کــه دانـســت کــز نـور خــورشــیـد گـیـردهـمـی روشـنـی مـاه و بـرجـیـس و کـیوان؟
کـه دانـسـت کـانـدر هـوا بــی سـتــونـیســتــاده اســت دریــا و کــوه و بــیــابـــان؟
کـه دانـسـت چـنـدین زمـین را مـسـاحـتصد و شصت چـند اوسـت خـورشید تـابـان؟
کـه کـرد اول آهنگری؟ چـون نبـوده اسـتاز اول نـه انــبــر نـه خــایـســک و ســنــدان
کـه دانسـت کـاین تـلـخ و ناخـوش هلیلـهحـــرارت بـــرانـــد ز تـــرکـــیــب انـــســـان؟
کــه فـــرمــود از اول کــه درد شـــکـــم راپــــرز بــــایـــد از چــــیـــن و از روم والــــان؟
کـه بـود آنکـه او سـاخـت شـنگـرف رومیز گــوگــرد خـــشــک و ز ســیــمــاب لــرزان
کـه دانـســت کـافـزون شــود روشــنـائیبــه چـشـم انـدر از سـنـگ کـوه سـپـاهـان؟
که بـود آنکه بـر سیم فضل او نهاده استمــر ایـن زر کــان را چــنـیـن گــرد گــیـهـان؟
کـه بــود آنـکـه کـمـتـر بــه گـفـتـار او شـدعــقــیــق یـمــانــی ز لــعــل بــدخــشــان؟
اگــر جــانــور کــان عــزیــز اســت بــر مــاکــه بــســیـار نـفــع اســت مـا را ز حــیـوان
هـمـی خـویـشـتــن را نـبــیـنـیـم نـفـعـینــه در ســیــم و زر و نــه در در و مــرجـــان
در ایـنـهـا بــه چــشــم دلـت ژرف بــنـگــرکـه ایـن را بــه چــشـم ســرت دیـد نـتــوان
بــه درمـان چــشــم ســر انـدر بــمـانـدیبــکــن چــشــم دل را یــکــی نــیــز درمــان
ز چـشـم سـرت گـر نـهـان اسـت چـیـزینــمــانــد ز چــشــم دل آن چــیــز پــنــهــان
نـهـان نـیسـت چـیزی زچـشـم سـر و دلمــگــر کــردگــار جــهـان فــرد و ســبــحــان
خـــرد هــدیــه اوســت مــا را کــه در مــابــه فـرمـان او شــد خــرد جــفـت بــا جــان
خرد گوهر است و دل و جانش کان استبــلــی، مـر خــرد را دل و جــان ســزد کــان
خــرد کـیـمـیـای صــلـاح اســت و نـعـمـتخـرد مـعـدن خـیـر و عـدل اسـت و احـسـان
بـه فـرمـان کـسـی را شـود نـیک بـخـتـیبـه دو جـهان کـه بـاشـد خـرد را بـه فـرمـان
نـگـه بــان تــن جــان پــاک اسـت لـیـکـندلــت را خــرد کــرد بـــر جــان نــگــهــبـــان
بـــه زنــدان دنــیــا درون اســـت جـــانــتخـــرد خـــواهــدش کــرد بـــیــرون ز زنــدان
خـرد سـوی هـر کـس رسـولـی نـهـفـتــهکــه در دل نـشــســتــه بــه فــرمـان یـزدان
هـمـی گـویـد انـدر نـهـان هـر کــســی راکه چون آن چنین است و این نیست چونان
از آغـــاز چـــون بـــود تـــرکــیــب عـــالــمچـه چـیز اسـت بـیـرون از این چـرخ گـردان؟
اگــر گــرد ایــن چــرخ گــردان تـــو گــوئیتـهـی جـایـگـاهـی اسـت بـی حـد سـامـان
چــه گـوئی در آن جــای گــردنـده گــردونروان اسـت یـا ایسـتـاده اسـت ازین سـان؟
خـــدای جـــهــان آنــکـــه نـــابـــوده دانــدخــــداونـــد ایـــن عــــالـــم آبــــاد و ویـــران
چــرا آفـریـد ایـن جــهـان را چــو دانـسـتکـه کـم بــود خــواهـد ز کـافـر مـســلـمـان؟
خــرد کــو رســول خــدای اســت زی تـــوچه خوانده است بـر تو از این بـاب؟ بـرخوان
از این در بـه بـرهـان سـخـن گـوی بـا مـننـخـواهـم کـه گـوئی فـلـان گـفـت و بـهمـان
گــر ایـن عــلــمــهـا را بــدانــنــد قــومــیتـو نـیـز ای پـسـر مـردمـی هـمـچـو ایشـان
بـــیـــامـــوز اگـــر چـــنـــد دشـــوارت آیــدکــه دشـــوار از آمــوخـــتـــن گــردد آســـان
بــیـامــوز از آن کــه ش بــیـامـوخــت ایـزدسـر از گـرد غـفـلـت بــه دانـش بــیـفـشـان
بــیـامـوز تـا هـمـچـو سـلـمـان بــبــاشـیکـه سـلـمـان از آموخـتـن گـشـت سـلـمـان
ز بـرهـان و حـجـت سـپـر سـاز و جـوشـنبـــه مــیــدان مــردان بـــرون مــای عــریــان
بـه مـیـدان حـکـمـت بــر اسـپ فـصـاحـتمــکــن جــز بــه تــنـزیـل و تــاویـل جــولــان
مـدد یـابــی از نـفـس کـلـی بــه حــجــتچــو جــوئی بــه دل نــصــرت اهــل ایـمــان
نــبــیــنــی کــه پــولــاد را چــون بـــبــرد،چــو صــنـعــت پــذیـرد ز حــداد، ســوهـان؟
تـو را نفـس کـلـی، چـو بـشـناسـی او را،نـگـه دارد از جــهـل و عــصــیـان و نـســیـان
بـر آن سـان کـه رنگـین گـل و یاسـمین رانشـانده اسـت دهقانش بـر طـرف بـسـتـان
گـل از نفـس کـل یافـتـه اسـت آن عـنایتکه تـو خوش منش گشتـه ای زان و شادان
زر و ســیـم و گــوهـر شــد ارکــان عــالـمچـو پـیـوسـتـه شـد نـفـس کـلـی بـه ارکـان
اگــر جــان نــبــودی بــه ســیـم و زر انـدربــه صــد مـن درم کــس نـدادی یـکــی نـان
وگــر جــان نـبــودی بــه ســیـم و زر انـدربـدو جـان تـو چـون شـادی شـاد و خـنـدان؟
بـه نـرمـی ظـفـر جـوی بـر خـصـم جـاهـلکـه کـه را بــه نـرمـی کــنـد پــســت بــاران
سـخـن چـون حـکـیمان نکـوگـوی و کـوتـهکه سحبـان بـه کوته سخن گشت سحبـان
نــبــیــنــی کــه بـــدریــد صــد مــن زره رابــدان کـوتــهـی یـک درم ســنـگ پــیـکـان؟
خــرد را بــه ایـمــان و حــکــمــت بــپــرورکـه فـرزنـد خــود را چــنـیـن گـفــت لـقـمـان
چـو جـانت قـوی شـد بـه ایمان و حـکمتبـــیــامــوزی آنــگــه زبـــان هــای مــرغـــان
بــگــویـنـد بــا تــو هـمــان مـور و مـرغــانکـه گـفـتـنـد ازیـن پــیـشـتــر بــا سـلـیـمـان
در ایـــن قــــبــــه گـــوهـــر نـــامـــرکــــبز بــهـر چـه کـرده اسـت یـزدانـت مـهـمـان؟
تـــو را بـــر دگـــر زنـــدگـــان زمـــیـــنـــیچـه گوئی، ز بـهر چـه داده اسـت سـلطان؟
حــکــیـمــا، ز بــهـر تــو شــد در طــبــایـعجــواهــر، نــه از بــهـر ایـشــان، پــریـشــان
ز بـهـر تـو شـد مـشـک و کـافـور و عـنـبــرســـیـــه خـــاک در زیـــر زنـــگـــاری ایـــوان
تــو را بــر جـهـانـی جـزیـن، ایـن عـجـایـبکـه پـیداسـت اینـجـا، دلـیل اسـت و بـرهان
جـهـانـی اسـت آن پـاک و پـرنـور و راحـتتــمــام و مــهـیـا و بــی عــیـب و نـقــصــان
اثــرهــای آن عــالــم اســت ایـن کــزوئیدر ایـن تــنـگ زنـدان تــو شــادان و خــنـدان
اگـر نـیـســتــی آن جــهـان، خــاک تــیـرهشـکـر کـی شـدی هـرگـز و عـنـبــر و بــان؟
بــه امــیــد آن عــالــم اســت، ای بــرادر،شــب و روز بــی خــواب و بــا روزه رهـبــان
مـکـان نـعــیـم اســت و جــای ســلـامـتچــنـیـن گـفــت یـزدان، فـروخــوان ز فـرقـان
گـر آن را نـبـینـی هـمـی، هـمـچـو عـامـهســــزای فــــســــار و نــــواری و پــــالــــان
نــگــر تــات نــفــریــبـــد ایــن دیــو دنــیــاحــذردار از ایـن دیـو، هــان ای پــســر هـان
از ایـن دیـو تــعــویـذ کــن خــویـشــتــن راسـخـن هـای صـاحـب جــزیـره ی خـراسـان
چـنـیـن چـنـد گـردی در این گـوی گـردان؟کـز این گـوی گـردان شـدت پـشـت چـوگـان
بــه چـنـگـال و دنـدان جـهـان را گـرفـتــیولــیـکــن شــدت کــنــد چــنـگــال و دنــدان
کـنـون زانـکـه کـردی و خـوردی، بـه تـوبـههمی کـن سـتـغـفـار و می خـور پـشـیمـان
از ایـن چــاه بــرشــو بــه ســولـان دانـشبـه یـک سـو شـو از جـوی و از جـر عـصـیـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.