ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش میرمیران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 22:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, وحشی بافقی
بـــاد فــرخــنــده عــیــد و فــصــل بــهــاربــر تــو و شــاهـزاده هــای کــبــار
مــیــر مــیــران کــه روی خــرم تـــســتعـــیـــد احـــرار و قـــبـــلـــه ابـــرار
بـــر یــمــیــن و یــســـار تـــو چـــو رونــدآن دو شـــهــزاده فـــلــک مــقــدار
الــه الــه چـــه رشـــکـــهــا کـــه بـــرنــدبـر هـم وقـدر هـم یـمـیـن و یـسـار
ای تـــرا آســـمـــان جـــنــیــبـــت کـــشوی تـــرا آفــتـــاب غـــاشـــیــه دار
کــوه را هــمــچـــو بـــرق ســـرعــت دادهـر کــجــا عــزم تــو نــمــود گــذار
بــرق را هـمـچــو کـوه سـاکـن سـاخــتهـر کـجــا حــلـم تــو گـرفــت قـرار
مــــور بــــا حــــفــــظ تــــو بــــرون آیــــداز تــــه پــــای پــــیــــل بـــــی آزار
خــصــم بـــیــهــوده گــردگــو مــی کــردگـــرد بــــازار نـــکـــبــــت و ادبــــار
نــه مــتـــاعــی ســت دولــت و اقــبـــالکــه فــروشـــنــد بـــر ســـر بـــازار
بــــاز بــــر نـــســــر طــــایـــر انـــدازنـــدبـــازداران تـــو ، بـــه روز شـــکـــار
بــر فـلـک نـســر طــایـر ایـمـن نـیـســتکبک خود چیست و بر سر کهسار
گــر بـــه دیــوار بـــر کــشــد بـــه مــثــلنقـش خـصـم تـو کـلک نقـش نگـار
تـــن رود ســرنــگــون کــه کــوتـــه چــاهسـر رود مـضـطـرب کـه کـو سـردار
بــد سـگـالـت کـه مـرد وخــاکـش خــوردبــلـکــه از خــاک او نـمـانـد غــبــار
لــحــدش دیـدمــی بــه خــواب کــه بــودهـمـچــو ســوراخ مـار تــیـره و تــار
پــــیـــکـــری انـــدر او ز دود جــــحـــیـــمپـای تـا سـر سـیاه گشتـه چـو قار
دل پــــر زنـــگ کــــیـــنـــه گـــر ســــودهمـانـده یـک کـف ســیـاهـی زنـگـار
چــشـم در چــشـمـخــانـه خــاک شــدهمانده یک مشـت نشتـر و مسـمار
قـــدرتــــت چــــون زبــــون نـــواز شـــدهصـولـتـت چـون رود بـه دفـع مـضـار
عـــجـــز بـــگـــریــزد از جـــبـــلـــت مــورزهــر بــگــریـزد از طــبــیـعــت مــار
در کـــــف اســـــتـــــقـــــامــــت رایــــتجــز خــط راســت نـایـد از پــر گــار
آب حـــزمـــت گـــرش بــــه روی زنـــنـــدجـــهـــد از خـــواب صـــورت دیـــوار
داورا دادگــــــســــــتــــــرا شــــــاهــــــاای جـهـان را بـه ذاتـت اسـتـظـهـار
واجــب الــعــرض خــود بــه خــدمـت تــوگــر اجـــازت بـــود کــنــم اظـــهــار
بــه خــدایــی کــه لــطــف او بـــخــشــدسـد گـنـه را بــه نـیـم اسـتــغـفـار
از خــطــایــی چــو کــفــر ســجــده بــتبـــگــذرد عــفــو او بــه یــک اقــرار
رقــــمـــی پــــیـــش طــــاق وحــــدت اولــیــس فـــی الــدار غـــیــره دیــار
آنــکــه نــســبـــت بـــه بـــی نــیــازی اوهست یکسان چـه یار و چـه اغیار
وانکـه مـحـتـاج اوسـت هر کـس هسـتخــواه بــدکــار و خــواه نـیـکــوکــار
آن کـــس اول ز چـــشـــم تـــو فـــکــنــدهر کـرا پـیش خـلـق خـواهـد خـوار
وانـــکـــه آخـــر کـــنـــد غـــلـــام تـــواشهـــر کــــرا آفــــریـــد دولـــتــــیـــار
کـــه بـــه دارالـــعـــبــــاده تـــکـــلـــیـــفمـدتـی قـبــل از آن کـه یـابــم بــار
دم ازیـــن خــــانـــدان زدم چــــون کــــرداقـتــضــای طــبــیـعــتــم مـخــتــار
ایـن کـشـش ذاتــی اســت و هـر ذاتــیهــســت تــا هـســت ذات را آثــار
در مـــیـــان عــــقـــیـــده مـــن و غـــیـــرهـســت شـاهـا تــفـاوت بــسـیـار
مــن نــمــی خــواهـم از تــو غــیـر از تــواو نـمـی خـواهـد از تــو جــز دیـنـار
هـمـت هـر کـس از تـو چـیـزی خـواسـتغــیـر دیـنـار جــســت و مــا دیـدار
مــــن ســــگ ایــــن درم اگــــر دگــــرانخـــادم ایــن درنــد وخــدمــتـــکــار
بـــه خــدا کــز پــی گــدایــی نــیــســتایـنـکـه مـدح تـو مـی کـنـم تــکـرار
از در مـــــــدح و زیـــــــور نـــــــامــــــــتمــی دهـم زیـب و زیـنـت اشــعــار
چــون بــگــویــم گــدا نــیـم ، هــســتــمشـاعـران را گـدایـی اسـت شـعـار
هـــنـــر مـــن گـــدایـــی اســــت و مـــرااز گــدایـی چــگـونـه بــاشــد عــار
خــاصــه زیـنــســان گــدایـیـی کــه گــدازان شـود صـاحــب ضـیـاع و عـقـار
از چــه کـس از کـسـی کـه گـویـد چــرخکـه مـرا هم گـدای خـویش شـمـار
آنــقــدر گــویــم ای کــه دســت و دلــتمایه بـخـش معـادن اسـت و بـحـار
کـــه گــدای تـــوام نــه از هــمــه کـــسهـمـه کـس دانـد از صـغـار و کـبــار
فــرقــه خــود پــســنـد کـس مـپــســنـدهمـگـی عـجـب و جـملـگـی پـندار
از پــــی جــــر و اخـــذ ســـر تــــا پــــایهمه دست و زبـان چو بـید و چـنار
آنـــچــــنـــان فــــرقـــه زیـــاده طــــلـــبکـه طـلـب مـی کـننـد پـنـج از چـار
چــه عـجــب گـر ز بــیـم طـامـعـه شــانکـور بــنـهـد عـصــا و کـل دســتــار
گـــر ز ابــــرامـــشـــان ســـخــــن رانـــدقـــابـــض روح بـــر ســـر بـــیــمــار
خــوش بــمــیـرنـد خــســتــگــان آســاننـدهـد هیچ خـسـتـه جـان دشـوار
شـــکـــرلـــلـــه کـــزیـــن گـــروه نـــیـــممـن و شــکــر و زبــان شــکـر گـزار
شـــکـــر کــز نــقـــد کــنــز لــایــفـــنــیهـمـتــم پــر نـمـود جــیـب و کـنـار
وحشی این شکر و این شکایت چیستتـا کی و چـند طـی کـن این تـومار
در دعــــــــای دوام دولــــــــت شــــــــاهدســت عــجــز و کــف نــیــاز بــرآر
تــا جــهــان را بــهـار و عــیـدی هـســتدر جـهـان بـاشـی ای جـهـان وقـار
کـه جــهـان از رخ خــجــســتــه تــســتخـرم و خوش چـو عید و فصل بـهارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.