ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش عبدالله خان اعتمادالدوله

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 22:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, وحشی بافقی
سد زبان خواهم که سازم یک به یک گوهر نثاردر ثـــنــای مــیــرزای کـــام بـــخـــش کـــامـــکـــار
مــجــلــس آرای وزارت انـجــمـن پــیـرای عــدلگــوهــر دریــا کــفـــایــت اخـــتـــر مــهــر اقــتـــدار
بــازده گـو پــشــت دولـت از وجــود او بــه کــوهاعـــتـــمــادالــدولــه آن پـــشـــت و پـــنــاه روزگــار
هر پسر را کان پـدر بـاشد بـه استصواب اوستهـر چــه گــیـتــی پــرورد در تــحــت امــر اخــتــیـار
از پــســر گــلــزار عــز کــشــوری را آب و رنــگو ز پـــدر نــخــل وقــار لــشــکــری را بـــرگ و بـــار
بــیـخ کـش دولـت نـشــانـد بــار آرد عــزوشــانتـخـم کـش حـشـمـت فـشـانـد بـر دهد عـز و وقـار
گو پـسـر بـر دهر فـرمان ده کـه بـاز انسـان پـدراز صلاحـش نیسـت بـیرون شیخ و شـاب و شهریار
گـوهـری کـز صـلـب آن دریاسـت مـی زیبـد اگـرزیــنــت افــســر کــنــنــدش خــســروان تـــاجــدار
آصـف جـمـجـاه عـبـدالـلـه دریـا دل کـه هـسـتکـان ز طـبــع او خـجــل بــحـر از کـف او شـرمـسـار
کـشـتـی انـدیـشـه گـر در قـلـزم قـهـرش فـتــدبـشـکـنـد جـایی کـه نـایـد تـخـتـه ای زان بـر کـنـار
بــر ضـمـیـر او کـه مـرآت تــصــاویـر قـضــاســتآنـچـه در اوهـام بــالـقـوه اسـت بــالـفـعـل آشـکـار
حــرف خــوانــان کــتــاب لــطــف او را در نــظــرنـسـخـه تـریـاق فـاروق اسـت نـقـش پــشـت مـار
لطـف و قـهرش سـبـزه پـرور سـازد و گوهر گدازقــطــره در قــعــر ســقــر ، ونــدر تــک دریـا شــرار
حـکـم او گـر سـایه بـر کـهسـار اندازد بـه فـرضچــاهــســاری آورد پــیــدا بـــه جــای کــوهــســار
مـانـد ار گـردون بـه خـارسـتـان قـهـرش بـگـذردپـــاره ای از اطــلــس او بـــر ســر هــر نــوک خـــار
در گشاد و بـست بـا دستـش تـشبـه می کنندگـرنـه ایـن مـی بــود جــزر و مـد نـبــودی در بــحـار
بـا خـطش کز خـطه شـادیسـت دارد نسـبـتـیصــبــح خــرم زانــجــهـت خــیـزد ز خــاک زنـگــبــار
بـاد اگـر رخـش سـلـیـمـان بـود زیـر ران اوسـتدیــو طـــبـــعـــی کـــافـــریــد از آذرش پـــروردگـــار
در طـلـوع مـهـرش ار بــا پــرتـو خـور سـردهـنـدپــیـش از او آیـد بــه غـرب از شـرق تــا پــای جـدار
نقـشـش از عـالم جـهد بـیرون اگر بـر پـشـت اومـقـرعـه در دسـت تــمـثـالـی کـشـد صـورت نـگـار
بـاد گویی اسـب شـتـرنج اسـت مانده در عـریدر بــــســـاط بــــازی آن عـــرصـــه گـــردد راهـــوار
بـر هوا پـویان تـوانـد گـشـت پـیش از نفـخ صـورکــوه بـــر فــتــراک او گــر دســت ســازد اســتــوار
از دو دســتــش درگـه بــازی دو ابــروی ســیـاهبـــر فـــراز دیـــده خـــورشـــیـــد گـــردد آشـــکـــار
قـرص مـهـر و مـاه چـون آرد بـه زیـر پـا و دسـتزان دو هـاون ســرمـه کـوبــد بــهـر چــشـم روزگـار
ور بــیـفــشــارد قــدم ســازد عــروس زهــره رازان یکـی خـلـخـال سـیمـین زین یکـی زرین سـوار
نشـکـنـد در زیر پـایش از سـبـک خـیزی حـبـابگــر کــنــد بـــا پـــیــکــر چــون کــوه در دریــا گــذار
آیـد از حــد مـکــان بــر لـامـکـان زان پــیـشــتــرکـز ســر زیـن ســایـه بــر خــاک ره افـتــد از سـوار
بــایـد الـحـق ایـنـچـنـیـن عـالـم نـوردی تــا بــودلــــایــــق ران و رکــــاب داور گــــیــــتـــــی مــــدار
مــایـه اکــســیـر از او گــیـرنــد اهــل کــیـمــیــاگـر بــه خــاک رهـگـذر بــیـنـی بــه عـیـن اعـتــبــار
ای کـه خـاک پـای یکـران فـلـک مـیـدان تـسـتخـــســـرو ســـیــارگــان را زیــت تـــاج افـــتـــخـــار
بـهر حـمل محـملـت بـسـتـن حـلـال از زر جـهازاین جهان پیما که هستش کهکشان سیمین مهار
وه چه گفتـم چـون شود محمل کش اجـلال تـونــاقـــه دیــریــنــه ســـال بـــاز مــانــده از قـــطـــار
دسـت مظـلـومان چـنان کـردی قـوی کـاهو بـرهبـــا بــروت شــیــر بـــازی مــی کــنــد در مــرغــزار
مــرغـــزاری را کـــه از آب حـــمـــایــت پـــروریهـر غـزالـی کـانـدراو گـردد شــود ضــیـغـم شــکـار
بـا سـر سـد جـا شـکسـتـه صرصر آید بـاز پـسپـیش راهـش گـر کـشـد حـفـظ تـو سـدی از غـبـار
خـواهد از اجـرای حـکـمت سـبـزی بـاغ سـپـهراز زمـیـن بــر آسـمـان جــاری شـود سـد جــویـبــار
کـار فــرمـای طــبــیـعــت را اگـر گـویـی بــبــنـدرخــنـه هـای فــتــنـه ایـن قــلـعــه نـیـلـی حــصــار
از پـــی اجــزای گــل بـــر آســمــان آرنــد گــرمجـــزو خـــاکــی را دخــان و جـــزو آبـــی را بـــخــار
در خـور اوصاف آصف نیسـت وحـشی این مقالشـو بـه عـجـز خـویـش قـائل بـر دعـا کـن اخـتـصـار
تــا تـوان تــعـریـف کـردن رأی نـیـکـان را بــه نـورتــا تــوان تــشـبــیـه کـردن روی خـوبــان را بــه نـار
بـــاد از روی تـــو نــار شـــمــع خـــاور عــاریــتبــــاد از روی تـــو نـــور مـــاه انـــور مـــســـتـــعـــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.