ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش علی «ع »

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 22:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, وحشی بافقی
زلـف پـیش پـای او بـر خـاک مـی سـاید جـبـینهمـچـو هندویی کـه پـیش بـت نهد سـر بـر زمـین
زین خـطـایش بـر سـر بـازار بـایـد کـنـد پـوسـتگـر کــنـد دعــوی بــه زلـفــت نـافــه آهـوی چــیـن
ای شب خـورشید پـوشت سنبـل بـاغ بـهشتوی لـب شــکـر فـروشــت چــشــمـه مـاء مـعـیـن
عــاجــز از مـوی مـیـانـت مـردمـان مـوشــکــافمــضــطــر از درک دهـانـت مــردمــان خــرده بــیـن
گـرمـی مـهـر تـو هـردم مـی شـود در دل ز یـادتــا ز مــاه عــارضــت بـــنــمــود خــط عــنــبـــریــن
بـهر دلـگـرمـی طـلـسـمی مـاند بـر آتـش مـگـرغـمـزه افـسـونـگـرت چــون غـمـزه سـحــر آفـریـن
مـردمــان دیـده از مـوج ســرشــکــم بــد بــرنـدآب چـون در کشـتـی افتـد بـد بـرد کشـتـی نشین
شد بهار اما چه خوشحالی مرا چون بی قدششــاخ گـل در دیـده مـی آیـد چــو مـیـل آتــشـیـن
بـگـذر از بـیت الـحـزن اکـنون کـه در اطـراف بـاغمـی کــنـد بــلـبــل غــزلـخــوانـی بــه آواز حــزیـن
بـلبـل از گل در شکایت غنچـه خـندان از نشـاطگل پـریشـان زین حـکـایت بـر جـبـین افـکنده چـین
تـاکـنـد در کـار بــلـبـل چـون رسـد هـنـگـام کـارشــاهـد گــل زهـر پــنـهـان کــرده در زیـر نــگــیـن
غـنچـه و گل اشـک بـلبـل گـر نمی کـردند پـاکآســتــیــن آن چــرا خــونــیــن شــد و دامــان ایـن
آب جـو بـهر چـه رو در هم کشد چـون در چـمنکـرده هـمـیـان پـر درم از عـکـس بـرگ یـاسـمـیـن
غنچـه گو دلتـنگ شو کو خـرده ای دارد بـه کفکز نسیمش کیسـه پـردازیسـت هر سـو در کمین
روح در تــن مـی دمـد بــاد بــهـاری غــنـچــه رامــی رســد گــویــا ز طــرف روضــه خــلــدبـــریــن
یـعــنـی از خــاک حــریـم روضــه شــاه نــجــفگـلـبــن بــاغ حــقـیـقــت ســرو بــســتــان یـقـیـن
حـیدر صـفـدر، شـه عـنـتـرکـش خـیبـر گـشـایســرور غــالــب، ســر مــردان امــیـر الــمؤمــنـیـن
تـا چـرا خـود را نـمـی بـینـد ز نـامـش سـر فـرازرخنه ها در سینه کرد از رشک عینش حرف سین
کیسـت کو سـر کرده سـر بـاشـد بـدور عدل اوکش ز سـر نگذشـت حـرف ناامیدی همچـو شـین
گــر نــیـارد ســر فــرو بــا پــاســبــان درگــهـتهـنـدوی گـردنـکـش کـیوان دریـن حـصـن حـصـیـن
از طــنـاب کـهـکــشــان جــلـاد خــونـریـز فــلـکبـرکـشـد او را بـه حـلـق از پـیش طـاق هفـتـمـین
چـرخ چـوگانی که گوی خـاک در چـوگان اوسترخـش قـدر عـالیش را چـیسـت داغـی بـر سـرین
ذات پــاکــش گـر نـبــودی بــانـی مـلـک وجــودحــاش لـلـه گــر بــدی الـفــت مـیـان مـاه وطــیـن
شــرح احــوال حــجــیـم و صـورت حــال جــنـانسـر بـه سـر گـوید، اشـارت گـر کـند سـوی جـنین
ای حــریـم بــوســتــان مـرقــدت دارالــســلــاموی ز خــیــل خــاک بـــوســان درت روح الــامــیــن
درگـــه قـــدر تـــرا ارواح عـــلــوی پـــاســـبـــانخـرمـن فـضـل تـرا مـرغـان قـدسـی خـوشـه چـین
ســرکـشـان بــردنـد ســرهـا در گـریـبــان عـدمهــر کــجــا تــیـغــت بــرون آورد ســر از آســتــیـن
وقـت خــونـریـزی کـه سـوی پــیـشـه نـاوردگـاهپــر دلــان از هـر طــرف آیـنـد چــون شــیـر عــریـن
از نـفــیـر جــنـگ گـردد قـصــر گـردون پــر صــداوز غـریـو کـوس بــاشــد گـوش گـردون پــر طـنـیـن
جـنـگـجـویـان نـیـزه بـازنـد از یـمـیـن و از یـسـارتــنـدخــویـان رخــش تــازنـد از یـســار و از یـمـیـن
گـردد از بـرق سـنـان هر سـو تـنـور کـینـه گـرمبـاشـد از خـون سـران خـاک سـم اسـبـان عجـین
بـر سـمـنـد کـوه پـیکـر تـنـد خـویان گـرم جـنـگهـمـچـو آتـش گـشـتـه پـنـهـان در لـبـاس آهـنـیـن
بـر کشـی تـیغ درخـشـان روبـروی خـیل خـصـمو ز پـی آهـنـگ مـیـدان جـاکـنـی بــر پــشـت زیـن
آن زمـان مـشــکـل کـه گـردد در حــریـم کــارزارآن نفـس حـاشـا کـه مـاند در فـضـای دشـت کـین
نـیـزه داری غـیـر مـهـر آن نـیـز لـرزان بــر سـپــرتــیـغ داری جــز جــبــل افـتــاده او هـم بــر زمـیـن
در دهـن تـیـغ و کـفـن در گـردن از دیـبـای چـرخمــوکــشــان آرنــد زیــرش از حـــصــار چـــارمــیــن
طـبـع مـعـنـی آفـرینـت در فـشـانـی مـی کـنـدآفـریـن وحــشــی بــه طـبــع در فـشــانـت آفـریـن
تــا بــرون آرد ز تأثــیـر بــهـاران شـخــص خــاکلــعــل و یـاقــوتــی کــه در زیـرزمــیـن دارد دفــیـن
بـسـکـه بــر روی ز مـی بـر قـهـر بــارد آسـمـانبـــاد هــمــچــون مــار بــدخــواه تــودر زیــرزمــیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.