ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قصیده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 22:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, وحشی بافقی
هـمـچـو گـل در زیر گـل بـاشـید ای گـلـهـا نـهـانزانــکــه آغــاز بــهـاری شــد بــتــر از ســد خــزان
آنـکـه در پـای شـکـوفـه مـی زد ایـن مـوسـم نـواپـیش پـیش نخـل تـابـوت است اکنون نوحـه خوان
نیستش در دست جز شمع سیه بـر اشک سرخآنـکـه در کـف بــودیـش ایـن فـصــل شــاخ ارغـوان
تـاکـند خـاکـسـتـرش بـر سـرزدسـت این نو بـهارنـخـلـهـای خـرم خـود سـوخـت یـک سـر بـاغـبـان
بــر زمـیـن بــاریـد آتـش (ز) آسـمـان بـر جـای آبدوزخـی گـردیـد بــاغ و گـلـخـنـی شـد بــوسـتـان
چـشـم دارد گـو بـرو آن نـرگـس از خـواب و بـبـینســبــزه هـا از تــف آن آتــش بــه رنـگ زعــفــران
ده زبان سهل است ، گو با سد زبان سوسن برآکـز بــرای نـوحــه در کـار اسـت بــسـیـارش زبــان
گو تـمامی غـنچـه شـو شـاخ گل و بـگـشـا دهنزانـکـه بـه هـرمـویـه بـایـد شـد سـراپـایـش دهـان
هسـت بـا این سـوزش ماتـم همان شـور عشورزانـکـه دود هـر دو بــر مـی خــیـزد از یـک دودمـان
هم بـه صـورت هم بـه معنی هر دو را قرب جـوارعـالـی از یـک شـهـر و جـا بـنـیـاد این دو خـانـدان
مـاتــم فـرزنـد پــیـغـمـبــر بــود بــر جـمـلـه فـرضگــر یـزیـدی ســیـرتــی ایـن را نــدانــد گــو بــدان
رفــتــه زهـرا عــصــمـتــی در خــلـوت آل رســولکـــامـــده آل عـــلـــی از فـــرقـــت او در فـــغـــان
مـانـده چــون شـبــیـر و شـبــر دو بــزرگ نـامـدارسر به زانو، دست بر سر، خسته دل ، آزرده جان
مریمی رفـتـه سـت و مانده زو مسـیحـای رضـیعشـسـتـه رخ ز آب مژه ، ناشـسـتـه لـبـها از لـبـان
از سـریر تـخـت بـلـقـیس آیـتـی بـربـسـتـه رخـتتــاج افــکــنـده ز ســر بــی او ســلــیـمــان زمـان
در جـوانی رفـت و دل زینسـان جـوانان بـرگـرفـتچـون نـسـوزد از چـنـیـن رفـتــن دل پــیـر و جــوان
پــای در ربـــع نــخــســت از چــار ربــع زنــدگــیرهــــزن ایــــام عــــمــــرش ره زده بــــر کــــاروان
ابـــتــدای فــصــل نــوروز و درخــتــان بـــرگ ریــزچـون شـکـوفـه بـر لب پـرخـنده رفـت از بـوسـتـان
همچو غنچه تـازه رو رفتن نه کار هر کسی ستخــار در کــف اول فــصــل بـــهــار از گــلــســتــان
کرده قسمت جـزو و کل بـر جـزو و کل خویشتـنرو نــهــاده بـــر کــران و پــا کــشــیــده از مــیــان
پـشـه ای را داده اسـبـابـی کـه فـیـل از بـردنـشنـالـه کـرده بـسـکـه حـمـلـش آمـده بــر وی گـران
یـک مـگـس را طـعـمـه سـیـمـرغ داده هـمـتــشبــس گـشــاده بــال وقــاف قــرب کــرده آشــیـان
کــــاروانـــهـــای ثــــواب و روزه و حــــج و زکـــاتکــرده پــیـش از خــود روان در دار مـلــک جــاودان
از جـــزای خـــیــر او را قـــافـــلـــه در قـــافـــلـــهپــیـش پــیـش و در پـیـش سـد کـاروان در کـاروان
زن بـود انکس که از عـالم نه زینسـان بـاربـسـتراه عـقـبـا هـر کـه زانـسـان رفـت او را مـرد خـوان
غــرق رحــمـت بــاد یـارب در مـحــیـط مـغــفــرتمـوج فـیـضــی شــامـل حــالـش زمـان انـدر زمـان
طـاقـتـی بـخـشـد شـه و شـهزاده ها را ذوالمننتــــا ابــــدشـــان دارد از کـــل نـــوایـــب در امـــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.