ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در هجو کیدی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 22:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, وحشی بافقی
هــلــه کــیــدی غـــلــام نــاقــابـــلفـکـر خـود کن که کـار شـد مشـکل
تـــا نــمـــیــری نــمــیــشـــوی آزادایـن غــل هــجــو تــو مــبــارک بــاد
***
الـســلــام ای ســیـاه ســاز و نـیـازبــه اجــازت کـه هـجــو کـردم ســاز
خـامـه کـردم بـه فـکـر هجـو تـو تـیزای ســـیـــاه گـــریــز پـــا بـــگـــریــز
هــلــه کــیــدی غـــلــام نــاقــابـــلفـکـر خـود کن که کـار شـد مشـکل
قــلــمــم بــاز در ســیــاهــی شــدتـو دگـر چـون سـفـید خـواهی شـد
هــجـــوت ای دزد پـــربـــهــا کــردمدیـــگـــرت بــــر چـــراغ پــــا کـــردم
خــویـش را زنــده مــی گــذاری تــورگ مــــردی مــــگــــر نـــداری تــــو
ای ســکـنـدر بــســی بــدانـدامـیخـــرک لـــولـــه ســـیـــه کـــامـــی
فــچــه مــوش خــســتـــه ای، آقــاگــربـــه پـــا شــکــســتـــه ای آقــا
گه سـگ چـیسـت، جـسم ناپـاکتپـــشـــم آن مــوی روی نــاپـــاکــت
ریــش بــز بــســتــه ای، بـــرو آقــابـــد اگـــر گــفـــتـــه ام بـــگــو آقـــا
چــون گـه گـربــه اسـت پــیـکـر تــوای گــه گــربــه خــاک بــر ســر تــو
گــوز کــون پـــلــیــد شـــیــطــانــیجــــعــــل مـــبــــرز جــــهـــودانـــی
پـخ سـقل، بـد عمل، جـعـل سـیمازشــت گــو، یـاوه گــو، کــریـه لـقــا
کـون دهـن، خـایه سـر،ذکـر قـامـتبـی حـیا، بـد لـقـا، نـجـس خـلـقـت
کـیـسـه بــر، دزد کـاسـه هـر جـابـرمــهــره خـــر فــروش، بـــد گــوهــر
روبـــه حــیــلــه ســاز پـــر تـــزویــرگـــربـــه اســـود کـــبـــوتـــر گـــیـــر
کــیـک گــهـنــاک دلــق کــنـاســانکــــنـــه کـــون گـــاو خــــر آســــان
هـیـچ دنــدان نـمــانــده در دهـنــتکـه کـسـی بـشـکـند گـه سـخـنـت
آنـکــه پــرورده ای بــه نــعــمــت اومـی کـنی صـبـح و شـام غـیبـت او
وانــکــه آدم شـــدی ز اقـــبـــالــشچـون سـگ افـتـاده ای بـه دنبـالش
از تـو بـد بـینـد آنکـه بـاتـو نکـوسـتایـنـهـمـه جــرم آن رگ هـنـدوســت
زیـن تــرا عــیـب چــون تــوان کـردنهــســت کــار کــلــاغ گــه خــوردن
انــتـــقـــام فـــلـــک نــمــی دانــیحــق نــان و نــمــک نــمــی دانــی
تـف بـه روی تـو بـی حـقیقـت، تـفتـف بـر آن طـبـع و آن طـبـیـعـت تـف
تــف بــر آن طــبــع بــی تــمـیـزانـهتــف بــر آن روی و ریـش هــیــزانــه
کشـتـنت راکه کام مرد و زن اسـتکـار مـوقـوف نـیـم گـز رسـن اســت
ایـنـک از بـافـق مـی رسـد اسـبـابدو سـه گـز ریسـمـان ولـی پـر تـاب
روزهـــا گـــرد بــــافـــق گـــردیـــدمتــحــفــه لــایـقــت هــمــیـن دیــدم
تحفه من که یک دو گز رسن استگر پسندی به جای خویشتن است
زود از ایـن سـر فـراز خـواهـی شـدو ز سـر خــلـق بــاز خــواهـی شـد
تـــا نــمــیــری نــمــی شـــوی آزادایــن غــل هــجــو تــومــبـــارک بــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.