ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مواعظ

RSS
تغییر یافته در 2011/08/29 07:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن, کتابها

غزلیات

الف، ب، ت

شماره ١: ثنا و حمد بی پایان خدا را
شماره ٢: ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را
شماره ٣: ای که انکار کنی عالم درویشان را
شماره ٤: غافلند از زندگی مستان خواب
شماره ٥: دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت
شماره ٦: ای یار ناگزیر که دل در هوای تست
شماره ٧: درد عشق از تندرسیت خوشترست
شماره ٨: آن را که جای نیست همه شهر جای اوست
شماره ٩: آن به که چون منی نرسد در وصال دوست
شماره ١٠: به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
شماره ١١: از جان برون نیامده جانانت آرزوست
شماره ١٢: هر که هر بامداد پیش کسیست
شماره ١٣: خوشتر از دوران عشق ایام نیست
شماره ١٤: چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست
شماره ١٥: صبحدمی که برکنم، دیده به روشناییت
شماره ١٦: تن آدمی شریفست به جان آدمیت

د

شماره ١٧: نادر از عالم توحید کسی برخیزد
شماره ١٨: ذوق شراب انست، وقتی اگر بباشد
شماره ١٩: دنیی آن قدر ندارد که برو رشک برند
شماره ٢٠: نه هر چه جانورند آدمیتی دارند
شماره ٢١: بیفکن خیمه تا محمل برانند
شماره ٢٢: اگر خدای نباشد ز بنده ای خشنود
شماره ٢٣: شرف نفس به جودست و کرامت به سجود
شماره ٢٤: بسیار سالها به سر خاک ما رود
شماره ٢٥: وقت آنست که ضعف آید و نیرو برود
شماره ٢٦: از صومعه رختم به خرابات برآرید

ر

شماره ٢٧: تا بدین غایت که رفت از من نیامد هیچ کار
شماره ٢٨: ره به خرابات برد، عابد پرهیزگار
شماره ٢٩: گناه کردن پنهان به از عبادت فاش
شماره ٣٠: گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش
شماره ٣١: هر که با یار آشنا شد گو ز خود بیگانه باش
شماره ٣٢: صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش
شماره ٣٣: ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش

غ، ل، م

شماره ٣٤: برخیز تا تفرج بستان کنیم و باغ
شماره ٣٥: عمرها در سینه پنهان داشتیم اسرار دل
شماره ٣٦: دوش در صحرای خلوت گوی تنهایی زدم
شماره ٣٧: بر سر آنم که پای صبر در دامن کشم
شماره ٣٨: در میان صومعه سالوس پر دعوی منم
شماره ٣٩: باد گلبوی سحر خوش می وزد خیز ای ندیم
شماره ٤٠: ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده ایم
شماره ٤١: ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم
شماره ٤٢: خرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم
شماره ٤٣: خداوندی چنین بخشنده داریم
شماره ٤٤: تو پس پرده و ما خون جگر می ریزیم
شماره ٤٥: برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
شماره ٤٦: برخیز تا طریق تکلف رها کنیم

ن، ه، ی

شماره ٤٧: خلاف راستی باشد، خلاف رای درویشان
شماره ٤٨: عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
شماره ٤٩: ای به باد هوس درافتاده
شماره ٥٠: آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای
شماره ٥١: شبی در خرقه رندآسا، گذر کردم به میخانه
شماره ٥٢: چو کسی درآمد از پای و تو دستگاه داری
شماره ٥٣: یارب از ما چه فلاح آید اگر تو نپذیری
شماره ٥٤: هر روز باد می برد از بوستان گلی
شماره ٥٥: ای صوفی سرگردان، در بند نکونامی
شماره ٥٦: پاکیزه روی را که بود پاکدامنی
شماره ٥٧: اگر لذت ترک لذت بدانی
شماره ٥٨: یاری آنست که زهر از قبلش نوش کنی
شماره ٥٩: مبارک ساعتی باشد که با منظور بنشینی
شماره ٦٠: مقصود عاشقان دو عالم لقای تست
شماره ٦١: منزل عشق از جهانی دیگرست
شماره ٦٢: فلک با بخت من دایم به کینست
شماره ٦٣: روی در مسجد و دل ساکن خمار چه سود؟
شماره ٦٤: هر کسی در حرم عشق تو محرم نشود
این غزل در تذکره مرآت الخیال امیر علیخان سودی به نام شیخ سعدی است:

قصاید فارسی

شماره ١
در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان
در ستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه
در وداع شاه جهان سعدبن ابی بکر
در وصف بهار
موعظه و نصیحت
موعظه و نصیحت
اندرز و نصیحت
در نصیحت و ستایش
در ستایش حضرت رسول (ص)
توحید
در ستایش اتابک محمد
وله فی مدح ابش بنت سعد
برگشت به شیراز
در ستایش حضرت رسول (ص)
در ستایش قاضی رکن الدین
در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان
وله فی مدح اتابک مظفرالدین سلجوقشاه
در ستایش شمس الدین حسین علکانی
در ستایش اتابک سعدبن ابوبکر بن سعدبن زنگی بن مودود
در وصف بهار
در ستایش شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان
مطلع دوم
در مدح امیر انکیانو
تغزل در ستایش شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان
در وصف شیراز
در لیلة البراة فرموده است
در مدح امیر سیف الدین (محمد)
در ستایش علاء الدین جوینی صاحب دیوان
در تنبیه و موعظه
پند و موعظة
در ستایش امیرانکیانو
در تهنیت اتابک مظفرالدین سلجوقشاه ابن سلغر
بازگردیدن پادشاه اسلام از سفر عراق
تغزل و ستایش صاحب دیوان
در انتقال دولت از سلغریان به قوم دیگر
در وداع ماه رمضان
در مدح شمس الدین حسین علکانی
در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان
مطلع دوم
در ستایش شمس الدین حسین علکانی
در ستایش صاحب دیوان
در ستایش ملکه ترکان خاتون
درستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه
پند و اندرز
در ستایش ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد
تنبیه و موعظت
تغزل و ستایش صاحب دیوان
پند
در ستایش
در پند و ستایش
در ستایش
در پند و اندرز
در ستایش ابوبکر بن سعد
در ستایش امیر انکیانو
قصیده
تنبیه و موعظت
نصیحت
شماره ٥٩
شماره ٦٠
شماره ٦١

قصاید و قطعات عربی

فی مرثیة امیرالمؤمنین المعتصم بالله و ذکر واقعة بغداد
یمدح نورالدین بن صیاد
یمدح السعید فخرالدین المنجم
فی الغزل
ایضا
ایضا فی الغزل
فی الشیب
فی الغزل
ایضا فی الغزل
ایضا فی الغزل
و له فی الغزل
و له ایضا
ایضا فی الغزل
فی الموعظة
فی الغزل
ایضا فی الغزل
فی الغزل
ایضا
وله ایضا
و له ایضا
قصیده
وله ایضا
فی مدح صاحب دیوان

مراثی

ذکر وفات امیرفخرالدین ابی بکر طاب ثراه
در مرثیه عز الدین احمد بن یوسف
در مرثیه اتابک ابوبکر بن سعد زنگی
در مرثیه سعد بن ابوبکر
در مرثیه ابوبکر سعد بن زنگی
در زوال خلافت بنی عباس
در مرثیه سعد بن ابوبکر

قطعات

در پند و اخلاق و غیر آن
ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است
در ستایش
ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است
در عزت نفس
ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است
ظاهرا در مدح صاحب دیوان است
در مدح صاحب دیوان
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
در مدح
در مدح و نصیحت

مثنویات

در پند و اخلاق
حکایت
حکایت

رباعیات

در اخلاق و موعظه

مفردات و مثلثات

مفردات
در پند و اخلاق
مثلثاتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.