ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دیوان اشعار سنایی غزنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/14 10:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن, کتابها

غزلیات

الف

شماره ١: احسنت و زه ای نگار زیبا
شماره ٢: جمالت کرد جانا هست ما را
شماره ٣: بنده یک دل منم بند قبای ترا
شماره ٤: باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را
شماره ٥: باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را
شماره ٦: می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را
شماره ٧: جاودان خدمت کنند آن چشم سحر آمیز را
شماره ٨: انعم الله صباح ای پسرا
شماره ٩: ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را
شماره ١٠: در ده پسرا می مروق را
شماره ١١: چند رنجانی نگارا این دل مشتاق را
شماره ١٢: مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را
شماره ١٣: ساقیا دل شد پر از تیمار پر کن جام را
شماره ١٤: ساقیا دانی که مخموریم در ده جام را
شماره ١٥: من کیم کاندیشه تو هم نفس باشد مرا
شماره ١٦: نیست بی دیدار تو در دل شکیبایی مرا
شماره ١٧: ای به بر کرده بی وفایی را
شماره ١٨: مرحبا مرحبا برای هلالا
شماره ١٩: ای همه خوبی در آغوش شما
شماره ٢٠: ای ز عشقت روح را آزارها
شماره ٢١: ای از بنفشه ساخته بر گل مثالها
شماره ٢٢: ما باز دگر باره برستیم ز غمها

ب، ت

شماره ٢٣: فریاد از آن دو چشمک جادوی دلفریب
شماره ٢٤: از آن می خوردن عشقست دایم کار من هر شب
شماره ٢٥: ای لعبت صافی صفات ای خوشتر از آب حیات
شماره ٢٦: دوش مرا عشق تو از جامه برانگیخت
شماره ٢٧: این رنگ نگر که زلفش آمیخت
شماره ٢٨: تا نقش خیال دوست با ماست
شماره ٢٩: از عشق روی دوست حدیثی به دست ماست
شماره ٣٠: ای مسلمانان مرا در عشق آب بت غیر تست
شماره ٣١: ماهرویا در جهان آوازه تست
شماره ٣٢: تا گل لعل روی بنمودست
شماره ٣٣: این چه جمالست و ناز کز تو در ایام تست
شماره ٣٤: تا هلاک عاشقان از طره شبرنگ تست
شماره ٣٥: ماه شب گمرهان عارض زیبای تست
شماره ٣٦: بر دوزخ هم کفر و هم ایمان تراست
شماره ٣٧: تا بدیدم بتکده بی بت دلم آتشکدست
شماره ٣٨: ای صنم در دلبری هم دست و هم دستان تراست
شماره ٣٩: هر زمان از عشق جانانم وفایی دیگرست
شماره ٤٠: راه عشق از روی عقل از بهر آن بس مشکلست
شماره ٤١: ای پر در گوش من ز چنگت
شماره ٤٢: توبه من جزع و لعل و زلف و رخسارت شکست
شماره ٤٣: زان چشم پر از خمار سرمست
شماره ٤٤: دوست چنان باید کان منست
شماره ٤٥: تا خیال آن بت قصاب در چشم منست
شماره ٤٦: ای جان جهان کبر تو هر روز فزونست
شماره ٤٧: ای پیک عاشقان گذری کن به بام دوست
شماره ٤٨: دارم سر خاک پایت ای دوست
شماره ٤٩: روی تو ای دلفروز گر نه چو ماهست
شماره ٥٠: گر تو پنداری که جز تو غمگسارم نیست هست
شماره ٥١: گر تو پنداری ترا لطف خدایی نیست هست
شماره ٥٢: کار تو پیوسته آزارست گویی نیست هست
شماره ٥٣: ای ساقی می بیار پیوست
شماره ٥٤: سبب عاشقان نه نیکوییست
شماره ٥٥: نرگسین چشما به گرد نرگس تو تیر چیست
شماره ٥٦: ماه رویا گرد آن رخ زلف چون زنجیر چیست
شماره ٥٧: عشق بازیچه و حکایت نیست
شماره ٥٨: ای پسر عشق را شکایت نیست
شماره ٥٩: هر کرا درد بی نهایت نیست
شماره ٦٠: چون درد عاشقی به جهان هیچ درد نیست
شماره ٦١: معشوقه از آن ظریفتر نیست
شماره ٦٢: جام می پر کن که بی جام میم انجام نیست
شماره ٦٣: جانا بجز از عشق تو دیگر هوسم نیست
شماره ٦٤: عشق رخ تو بابت هر مختصری نیست
شماره ٦٥: کار دل باز ای نگارینا ز بازی در گذشت
شماره ٦٦: سرگران از چشم دلبر دوش چون بر ما گذشت
شماره ٦٧: زینهار این یادگار از دست رفت
شماره ٦٨: عشق ازین معشوقگان بی وفا دل بر گرفت
شماره ٦٩: هر آن روزی که باشم در خرابات
شماره ٧٠: تا سوی خرابات شد آن شاه خرابات
شماره ٧١: چه خواهی کرد قرایی و طامات
شماره ٧٢: نخواهم من طریق و راه طامات
شماره ٧٣: گل به باغ آمده تقصیر چراست
شماره ٧٤: ای مستان خیزید که هنگام صبوحست
شماره ٧٥: رازی ز ازل در دل عشاق نهانست
شماره ٧٦: راه فقرست ای برادر فاقه در وی رفتنست
شماره ٧٧: دوش رفتم به سر کوی به نظاره دوست
شماره ٧٨: اندر دل من عشق تو نور یقینست
شماره ٧٩: شور در شهر فگند آن بت زنارپرست
شماره ٨٠: در کوی ما که مسکن خوبان سعتریست
شماره ٨١: ای سنایی خواجگی در عشق جانان شرط نیست
شماره ٨٢: هر که در راه عشق صادق نیست
شماره ٨٣: ساقیا می ده که جز می عشق را پدرام نیست
شماره ٨٤: در دل آن را که روشنایی نیست
شماره ٨٥: دان و آگه باش اگر شرطی نباشد با منت

د

شماره ٨٦: نگارینا دلم بردی خدایم بر تو داور باد
شماره ٨٧: معشوق به سامان شد تا باد چنین باد
شماره ٨٨: دوش یارم به بر خویش مرا بار نداد
شماره ٨٩: روزی دل من مرا نشان داد
شماره ٩٠: تا نگار من ز محفل پای در محمل نهاد
شماره ٩١: این نه زلفست آنکه او بر عارض رخشان نهاد
شماره ٩٢: تا کی کنم از طره تو فریاد
شماره ٩٣: ایام چو من عاشق جانباز نیابد
شماره ٩٤: مرا عشق نگارینم چو آتش در جگر بندد
شماره ٩٥: کسی کاندر تو دل بندد همی بر خویشتن خندد
شماره ٩٦: آنکس که ز عاشقی خبر دارد
شماره ٩٧: دلم با عشق آن بت کار دارد
شماره ٩٨: آنرا که خدا از قلم لطف نگارد
شماره ٩٩: با من بت من تیغ جفا آخته دارد
شماره ١٠٠: نور رخ تو قمر ندارد
شماره ١٠١: آنی که چو تو گردش ایام ندارد
شماره ١٠٢: تا لب تو آنچه بهتر آن برد
شماره ١٠٣: منم که دل نکنم ساعتی ز مهر تو سرد
شماره ١٠٤: زلف پر تابت مرا در تاب کرد
شماره ١٠٥: عاشقی تا در دل ما راه کرد
شماره ١٠٦: سوال کرد دل من که دوست با تو چه کرد
شماره ١٠٧: روی خوبت نهان چه خواهی کرد
شماره ١٠٨: ناز را رویی بباید همچو ورد
شماره ١٠٩: ای کم شده وفای تو این نیز بگذرد
شماره ١١٠: صحبت معشوق انتظار نیرزد
شماره ١١١: عشق آن معشوق خوش بر عقل و بر ادراک زد
شماره ١١٢: خوبت آراست ای غلام ایزد
شماره ١١٣: زهی مه رخ زهی زیبا بنامیزد بنامیزد
شماره ١١٤: زهی چابک زهی شیرین بنامیزد بنامیزد
شماره ١١٥: چه رنگهاست که آن شوخ دیده نامیزد
شماره ١١٦: دگر گردی روا باشد دلم غمگین چرا باشد
شماره ١١٧: معشوق که او چابک و چالاک نباشد
شماره ١١٨: هر دل که قرین غم نباشد
شماره ١١٩: در مهر ماه زهدم و دینم خراب شد
شماره ١٢٠: از دوست به هر جوری بیزار نباید شد
شماره ١٢١: دل به تحفه هر که او در منزل جانان کشد
شماره ١٢٢: ما را ز مه عشق تو سالی دگر آمد
شماره ١٢٣: بر مه از عنبر معشوق من چنبر کند
شماره ١٢٤: گر شبی عشق تو بر تخت دلم شاهی کند
شماره ١٢٥: وصال حالت اگر عاشقی حلال کند
شماره ١٢٦: مردمان دوستی چنین نکنند
شماره ١٢٧: گر سال عمر من به سر آید روا بود
شماره ١٢٨: آفرین بادا بر آن کس کو ترا در بر بود
شماره ١٢٩: چون دو زلفین تو کمند بود
شماره ١٣٠: عاشق و یار یار باید بود
شماره ١٣١: هزار سال به امید تو توانم بود
شماره ١٣٢: روی او ماهست اگر بر ماه مشک افشان بود
شماره ١٣٣: از هر چه گمان بر دلم یار نه آن بود
شماره ١٣٤: نور تا کیست که آن پرده روی تو بود
شماره ١٣٥: با او دلم به مهر و مودت یگانه بود
شماره ١٣٦: هر کرا در دل خمار عشق و برنایی بود
شماره ١٣٧: هر زمان از عشقت ای دلبر دل من خون شود
شماره ١٣٨: ای یار بی تکلف ما را نبید باید
شماره ١٣٩: ترا باری چو من گر یار باید
شماره ١٤٠: تا رقم عاشقی در دلم آمد پدید
شماره ١٤١: لشکر شب رفت و صبح اندر رسید
شماره ١٤٢: اقتدا بر عاشقان کن گر دلیلت هست درد
شماره ١٤٣: معشوق مرا ره قلندر زد
شماره ١٤٤: روزی بت من مست به بازار برآمد
شماره ١٤٥: هر که در کوی خرابات مرا بار دهد
شماره ١٤٦: دوش ما را در خراباتی شب معراج بود
شماره ١٤٧: هر که در عاشقی تمام بود
شماره ١٤٨: هر که در بند خویشتن نبود
شماره ١٤٩: هر کو به راه عاشقی اندر فنا شود
شماره ١٥٠: هر کو به خرابات مرا راه نماید
شماره ١٥١: جمع خراباتیان سوز نفس کم کنید
شماره ١٥٢: میر خوبان را کنون منشور خوبی در رسید
شماره ١٥٣: بیهوده چه شینید اگر مرد مصافید
شماره ١٥٤: عاشق مشوید اگر توانید

ر

شماره ١٥٥: هر که او معشوق دارد گو چو من عیار دار
شماره ١٥٦: ای من غلام عشق که روزی هزار بار
شماره ١٥٧: جانا ز غم عشق تو من زارم من زار
شماره ١٥٨: مارا مدار خوار که ما عاشقیم و زار
شماره ١٥٩: زهی حسن و زهی عشق و زهی نور و زهی نار
شماره ١٦٠: ای سنایی خیز و در ده آن شراب بی خمار
شماره ١٦١: زینهار ای یار گلرخ زینهار
شماره ١٦٢: ای نهاده بر گل از مشک سیه پیچان دو مار
شماره ١٦٣: هر کرا در دل بود بازار یار
شماره ١٦٤: چون رخ به سراب آری ای مه به شراب اندر
شماره ١٦٥: ماهی که ز رخسارش فتنه ست به چین اندر
شماره ١٦٦: غریبیم چون حسنت ای خوش پسر
شماره ١٦٧: تا کی از ناموس هیهات ای پسر
شماره ١٦٨: راحتی جان را به گفتار ای پسر
شماره ١٦٩: صبح پیروزی برآمد زود بر خیز ای پسر
شماره ١٧٠: حلقه زلف تو در گوش ای پسر
شماره ١٧١: باز در دام بلای تو فتادیم ای پسر
شماره ١٧٢: ماه مجلس خوانمت یا سرو بستان ای پسر
شماره ١٧٣: من ترا ام حلقه در گوش ای پسر
شماره ١٧٤: چون سخنگویی از آن لب لطف باری ای پسر
شماره ١٧٥: زلف چون زنجیر و چون قیر ای پسر
شماره ١٧٦: همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر
شماره ١٧٧: ای سنایی کفر و دین در عاشقی یکسان شمر
شماره ١٧٨: ای یوسف حسن و کشی خورشید خوی خوش سیر
شماره ١٧٩: ساقیا می ده و نمی کم گیر
شماره ١٨٠: هر زمان چنگ بر کنار مگیر

ز، س، ش

شماره ١٨١: سکوت معنویان را بیا و کار بساز
شماره ١٨٢: با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز
شماره ١٨٣: تا جایزی همی نشناسی ز لایجوز
شماره ١٨٤: دلبر من عین کمالست و بس
شماره ١٨٥: چون تو نمودی جمال عشق بتان شد هوس
شماره ١٨٦: ای من غریب کوی تو از کوی تو بر من عسس
شماره ١٨٧: ای من غلام روی تو تا در تنم باشد نفس
شماره ١٨٨: ای ز ما سیر آمده بدرود باش
شماره ١٨٩: ای ز خوبی مست هان هشیار باش
شماره ١٩٠: ای سنایی دل بدادی در پی دلدار باش
شماره ١٩١: ای دل اندر نیستی چون دم زنی خمار باش
شماره ١٩٢: ای پسر میخواره و قلاش باش
شماره ١٩٣: بامدادان شاه خود را دیده ام بر مرکبش
شماره ١٩٤: ای سنایی جان ده و در بند کام دل مباش
شماره ١٩٥: ای جهان افروز دلبر ای بت خورشید فش
شماره ١٩٦: دلم برد آن دلارامی که در چاه زنخدانش
شماره ١٩٧: برخیز و برو باده بیار ای پسر خوش
شماره ١٩٨: الا ای دلربای خوش بیا کامد بهاری خوش
شماره ١٩٩: بر من از عشقت شبیخون بود دوش
شماره ٢٠٠: چه رسمست آن نهادن زلف بر دوش
شماره ٢٠١: از فلک در تاب بودم دی و دوش
شماره ٢٠٢: در عشق تو ای نگار خاموش
شماره ٢٠٣: دوش تا روز من از عشق تو بودم به خروش
شماره ٢٠٤: ز جزع و لعلت ای سیمین بناگوش
شماره ٢٠٥: چون نهی زلف تافته بر گوش
شماره ٢٠٦: ای جور گرفته مذهب و کیش
شماره ٢٠٧: آن کژدم زلف تو که زد بر دل من نیش
شماره ٢٠٨: ای زلف تو تکیه کرده بر گوش
شماره ٢٠٩: ای بس قدح درد که کردست دلم نوش

ط، ق، ک، ل

شماره ٢١٠: تا به بستانم نشاندی بر بساط انبساط
شماره ٢١١: ای زلف تو بند و دام عاشق
شماره ٢١٢: خویشتن داری کنید ای عاشقان با درد عشق
شماره ٢١٣: تا دل من صید شد در دام عشق
شماره ٢١٤: از حل و از حرام گذشتست کام عشق
شماره ٢١٥: تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق
شماره ٢١٦: من کیستم ای نگار چالاک
شماره ٢١٧: ای بلبل وصل تو طربناک
شماره ٢١٨: در زلف تو دادند نگارا خبر دل

م

شماره ٢١٩: ای ساقی خیز و پر کن آن جام
شماره ٢٢٠: هر شب نماز شام بود شادیم تمام
شماره ٢٢١: بس که من دل را به دام عشق خوبان بسته ام
شماره ٢٢٢: دلبرا تا نامه عزل از وصالت خوانده ام
شماره ٢٢٣: برندارم دل ز مهرت دلبرا تا زنده ام
شماره ٢٢٤: صنما تا بزیم بنده دیدار توام
شماره ٢٢٥: بسته یار قلندر مانده ام
شماره ٢٢٦: تا بر آن روی چو ماه آموختم
شماره ٢٢٧: از همت عشق بافتوحم
شماره ٢٢٨: دگر بار ای مسلمانان به قلاشی در افتادم
شماره ٢٢٩: تا من به تو ای بت اقتدی کردم
شماره ٢٣٠: دستی که به عهد دوست دادیم
شماره ٢٣١: ما عاشق همت بلندیم
شماره ٢٣٢: خیز تا ما یک قدم بر فرق این عالم زنیم
شماره ٢٣٣: خیز تا بر یاد عشق خوبرویان می زنیم
شماره ٢٣٤: پسرا خیز تا صبوح کنیم
شماره ٢٣٥: خیز تا در صف عقل و عافیت جولان کنیم
شماره ٢٣٦: گفتم از عشقش مگر بگریختم
شماره ٢٣٧: الا ای ساقی دلبر مدار از می تهی دستم
شماره ٢٣٨: من نصیب خویش دوش از عمر خود برداشتم
شماره ٢٣٩: ترا دل دادم ای دلبر شبت خوش باد من رفتم
شماره ٢٤٠: تا به رخسار تو نگه کردم
شماره ٢٤١: به دردم به دردم که اندیشه دارم
شماره ٢٤٢: ای یار سر مهر و مراعات تو دارم
شماره ٢٤٣: روزی که رخ خوب تو در پیش ندارم
شماره ٢٤٤: الحق نه دروغ سخت زارم
شماره ٢٤٥: می ده پسرا که در خمارم
شماره ٢٤٦: چو آمد روی بر رویم که باشم من که من باشم
شماره ٢٤٧: فراق آمد کنون از وصل برخوردار چون باشم
شماره ٢٤٨: روا داری که بی روی تو باشم
شماره ٢٤٩: من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم
شماره ٢٥٠: چو دانستم که گردنده ست عالم
شماره ٢٥١: ای چهره تو چراغ عالم
شماره ٢٥٢: در راه عشق ای عاشقان خواهی شفا خواهی الم
شماره ٢٥٣: مسلم کن دل از هستی مسلم
شماره ٢٥٤: ای ناگزران عقل و جانم
شماره ٢٥٥: ای دیدن تو حیات جانم
شماره ٢٥٦: آمد بر من جهان و جانم
شماره ٢٥٧: به صفت گر چه نقش بی جانم
شماره ٢٥٨: تا شیفته عارض گلرنگ فلانم
شماره ٢٥٩: هر گه که به تو در نگرم خیره بمانم
شماره ٢٦٠: از عشق ندانم که کیم یا به که مانم
شماره ٢٦١: دگر بار ای مسلمانان ستمگر گشت جانانم
شماره ٢٦٢: بی تو یک روز بود نتوانم
شماره ٢٦٣: روزی من آخر این دل و جان را خطر کنم
شماره ٢٦٤: ای مسلمانان ندانم چاره دل چون کنم
شماره ٢٦٥: بی تو ای آرام جانم زندگانی چون کنم
شماره ٢٦٦: تا کی ز تو من عذاب بینم
شماره ٢٦٧: بی صحبت تو جهان نخواهم
شماره ٢٦٨: ای دو زلفت دراز و بالا هم
شماره ٢٦٩: ای به رخسار کفر و ایمان هم
شماره ٢٧٠: لبیک زنان عشق ماییم
شماره ٢٧١: خورشید تویی و ذره ماییم
شماره ٢٧٢: ما را میفگنید که ما اوفتاده ایم
شماره ٢٧٣: دلبرا ما دل به چنگال بلا بسپرده ایم
شماره ٢٧٤: از پی تو ز عدم ما به جهان آمده ایم
شماره ٢٧٥: ما کلاه خواجگی اکنون ز سر بنهاده ایم
شماره ٢٧٦: تا ما به سر کوی تو آرام گرفتیم
شماره ٢٧٧: چشم روشن بادمان کز خود رهایی یافتیم
شماره ٢٧٨: رورو که دل از مهر تو بد عهد گسستیم
شماره ٢٧٩: سر بر خط عاشقی نهادیم
شماره ٢٨٠: ما فوطه و فوطه پوش دیدیم
شماره ٢٨١: نه سیم نه دل نه یار داریم
شماره ٢٨٢: آمد گه آنکه ساغر آریم
شماره ٢٨٣: ما عشق روی آن نگاریم
شماره ٢٨٤: خیز تا می خوریم و غم نخوریم
شماره ٢٨٥: خیز تا دامن ز چرخ هفتمین برتر کشیم
شماره ٢٨٦: ما قد ترا بنده تر از سرو روانیم
شماره ٢٨٧: گرچه از جمع بی نیازانیم
شماره ٢٨٨: ما همه راه لب آن دلبر یغما زنیم
شماره ٢٨٩: او چنان داند که ما در عشق او کمتر زنیم

ن

شماره ٢٩٠: باز ماندم در بلایی الغیاث ای دوستان
شماره ٢٩١: سنایی را یکی برهان ز ننگ و نام جان ای جان
شماره ٢٩٢: مرا عشقت بنامیزد بدانسان پرورید ای جان
شماره ٢٩٣: تماشا را یکی بخرام در بستان جان ای جان
شماره ٢٩٤: جانا نخست ما را مرد مدام گردان
شماره ٢٩٥: ای وصل تو دستگیر مهجوران
شماره ٢٩٦: عاشقی گر خواهد از دیدار معشوقی نشان
شماره ٢٩٧: چون در معشوق کوبی حلقه عاشق وار زن
شماره ٢٩٨: چنگ در فتراک عشق هیچ بت رویی مزن
شماره ٢٩٩: جام را نام ای سنایی گنج کن
شماره ٣٠٠: ساقیا مستان خواب آلوده را بیدار کن
شماره ٣٠١: خانه طاعات عمارت مکن
شماره ٣٠٢: قومی که به افلاس گراید دل ایشان
شماره ٣٠٣: جوانی کردم اندر کار جانان
شماره ٣٠٤: ز دست مکر وز دستان جانان
شماره ٣٠٥: همه جانست سر تا پای جانان
شماره ٣٠٦: تخم بد کردن نباید کاشتن
شماره ٣٠٧: نی نی به ازین باید با دوست وفا کردن
شماره ٣٠٨: چیست آن زلف بر آن روی پریشان کردن
شماره ٣٠٩: جانا ز لب آموز کنون بنده خریدن
شماره ٣١٠: ای به راه عشق خوبان گام بر میخواره زن
شماره ٣١١: ای سنایی در ره ایمان قدم هشیار زن
شماره ٣١٢: ای برادر در ره معنی قدم هشیار زن
شماره ٣١٣: ای هوایی یار یک ره تو هوای یار زن
شماره ٣١٤: گر رهی خواهی زدن بر پرده عشاق زن
شماره ٣١٥: عاشقا قفل تجرد بر در آمال زن
شماره ٣١٦: خیز ای بت و در کوی خرابی قدمی زن
شماره ٣١٧: ای رخ تو بهار و گلشن من
شماره ٣١٨: ای نگار دلبر زیبای من
شماره ٣١٩: گر کار بجز مستی اسکندر می من
شماره ٣٢٠: ای دوست ره جفا رها کن
شماره ٣٢١: ایا معمار دین اول دل و دین را عمارت کن
شماره ٣٢٢: این که فرمودت که رو با عاشقان بیداد کن
شماره ٣٢٣: ای باد به کوی او گذر کن
شماره ٣٢٤: غلاما خیز و ساقی را خبر کن
شماره ٣٢٥: غریب و عاشقم بر من نظر کن
شماره ٣٢٦: بند ترکش یک زمان ای ترک زیبا باز کن
شماره ٣٢٧: ساقیا برخیز و می در جام کن
شماره ٣٢٨: ای شوخ دیده اسب جفا بیش زین مکن
شماره ٣٢٩: جانا دل دشمنان حزین کن
شماره ٣٣٠: چشمکان پیش من پر آب مکن
شماره ٣٣١: مکن آن زلف را چو دال مکن
شماره ٣٣٢: ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن
شماره ٣٣٣: جانا اگر چه یار دگر می کنی مکن
شماره ٣٣٤: ای نموده عاشقی بر زلف و چاک پیرهن
شماره ٣٣٥: صبر کم گشت و عشق روز افزون
شماره ٣٣٦: ای ماه ماهان چند ازین ای شاه شاهان چند ازین
شماره ٣٣٧: ای چون تو ندیده جم آخر چه جمالست این
شماره ٣٣٨: ای رشک رخ حورا آخر چه جمالست این
شماره ٣٣٩: خواجه سلام علیک آن لب چون نوش بین
شماره ٣٤٠: خواجه سلام علیک آن لب چون نوش بین
شماره ٣٤١: جاوید زی ای تو جان شیرین
شماره ٣٤٢: اسب را باز کشیدی در زین
شماره ٣٤٣: ای لعبت مشکین کله بگشای گوی از آن کله
شماره ٣٤٤: چون سخن زان زلف و رخ گویی مگو از کفر و دین

و

شماره ٣٤٥: گر نشد عاشق دو زلف یار بر رخسار او
شماره ٣٤٦: ای جهانی پر از حکایت تو
شماره ٣٤٧: ای شکسته رونق بازار جان بازار تو
شماره ٣٤٨: ای همه انصاف جویان بنده بیداد تو
شماره ٣٤٩: خنده گریند همی لاف زنان بر در تو
شماره ٣٥٠: حلقه ارواح بینم گرد حلقه گوش تو
شماره ٣٥١: ای شادی و غم ز صلح و جنگ تو
شماره ٣٥٢: ای مونس جان من خیال تو
شماره ٣٥٣: ای دریغا گر رسیدی دی به من پیغام تو
شماره ٣٥٤: موی چون کافور دارم از سر زلفین تو
شماره ٣٥٥: تا کی از عشوه و بهانه تو
شماره ٣٥٦: عاشقم بر لعل شکرخای تو
شماره ٣٥٧: باز افتادیم در سودای تو
شماره ٣٥٨: ای گشته ز تابش صفای تو
شماره ٣٥٩: ای کعبه من در سرای تو
شماره ٣٦٠: تا بدیدم زلف عنبرسای تو
شماره ٣٦١: ای ببرده آب آتش روی تو
شماره ٣٦٢: باد عنبر برد خاک کوی تو
شماره ٣٦٣: گر خسته دل همی نپسندی بیار رو
شماره ٣٦٤: ای خواب ز چشم من برون شو

ه

شماره ٣٦٥: خه خه ای جان علیک عین الله
شماره ٣٦٦: ای قوم مرا رنجه مدارید علی الله
شماره ٣٦٧: ای ز آب زندگانی آتشی افروخته
شماره ٣٦٨: ای دل اندر بیم جان از بهر دل بگداخته
شماره ٣٦٩: من نه ارزیزم ز کان انگیخته
شماره ٣٧٠: ای نقاب از روی ماه آویخته
شماره ٣٧١: بردیم باز از مسلمانی زهی کافر بچه
شماره ٣٧٢: آن جام لبالب کن و بردار مرا ده
شماره ٣٧٣: ساقیا مستان خواب آلوده را آواز ده
شماره ٣٧٤: ای من مه نو به روی تو دیده
شماره ٣٧٥: ای مهر تو بر سینه من مهر نهاده
شماره ٣٧٦: ای سنایی خیز و بشکن زود قفل میکده
شماره ٣٧٧: زهی سروی که از شرمت همه خوبان سرافگنده
شماره ٣٧٨: از عشق آن دو نرجس وز مهر آن دو لاله
شماره ٣٧٩: دی ناگه از نگارم اندر رسید نامه
شماره ٣٨٠: پر کن صنما هلاقنینه
شماره ٣٨١: جان جز پیش خود چمانه منه

ی

شماره ٣٨٢: گر بگویی عاشقی با ما هم از یک خانه ای
شماره ٣٨٣: سینه مکن گرچه سمن سینه ای
شماره ٣٨٤: عقل و جانم برد شوخی آفتی عیاره ای
شماره ٣٨٥: این چه رنگست برین گونه که آمیخته ای
شماره ٣٨٦: ای جان و جهان من کجایی
شماره ٣٨٧: جانا نگویی آخر ما را که تو کجایی
شماره ٣٨٨: ای کرده دلم سوخته درد جدایی
شماره ٣٨٩: از ماه رخی نوش لبی شوخ بلایی
شماره ٣٩٠: ای لعل ترا هر دم دعوی خدایی
شماره ٣٩١: ای پیشه تو جفانمایی
شماره ٣٩٢: ای یوسف ایام ز عشق تو سنایی
شماره ٣٩٣: آخر شرمی بدار چند ازین بدخویی
شماره ٣٩٤: بتا پای این ره نداری چه پویی
شماره ٣٩٥: کودکی داشتم خراباتی
شماره ٣٩٦: ای آنکه به دو لب سبب آب حیاتی
شماره ٣٩٧: غالیه بر عاج برآمیختی
شماره ٣٩٨: باز این چه عیاری را شب پوش نهادستی
شماره ٣٩٩: تا مسند کفر اندر اسلام نهادستی
شماره ٤٠٠: اگر در کوی قلاشی مرا یکبار بارستی
شماره ٤٠١: دلا تا کی سر گفتار داری
شماره ٤٠٢: آن دلبر عیار من ار یار منستی
شماره ٤٠٣: یار اگر در کار من بیمار ازین به داشتی
شماره ٤٠٤: صنما آن خط مشکین که فراز آوردی
شماره ٤٠٥: ای راه ترا دلیل دردی
شماره ٤٠٦: تا معتکف راه خرابات نگردی
شماره ٤٠٧: زان خط که تو بر عارض گلنار کشیدی
شماره ٤٠٨: زهی پیمان شکن دلبر نکوپیمان به سر بردی
شماره ٤٠٩: دلم بردی و جان بر کار داری
شماره ٤١٠: روی چو ماه داری زلف سیاه داری
شماره ٤١١: ای آنکه رخ چو ماه داری
شماره ٤١٢: انصاف بده که نیک یاری
شماره ٤١٣: در ره روش عشق چه میری چه اسیری
شماره ٤١٤: عشق و شراب و یار و خرابات و کافری
شماره ٤١٥: نگویی تا به گلبن بر چه غلغل دارد آن قمری
شماره ٤١٦: چرا ز روی لطافت بدین غریب نسازی
شماره ٤١٧: ای گل آبدار نوروزی
شماره ٤١٨: ای سنایی چو تو در بند دل و جان باشی
شماره ٤١٩: لولو خوشاب من از چنگ شد یکبارگی
شماره ٤٢٠: به درگاه عشقت چه نامی چه ننگی
شماره ٤٢١: الا ای لعبت ساقی ز می پر کن مرا جامی
شماره ٤٢٢: ای پسر گونه ز عشقت دست بر سر دارمی
شماره ٤٢٣: تا به گرد روی آن شیرین پسر گردم همی
شماره ٤٢٤: ای چشم و چراغ آن جهانی
شماره ٤٢٥: ای زبده راز آسمانی
شماره ٤٢٦: تو آفت عقل و جان و دینی
شماره ٤٢٧: گاه آن آمد بتا کاندر خرابی دم زنی
شماره ٤٢٨: دلم بربود شیرینی نگاری سرو سیمینی
شماره ٤٢٩: الا ای نقش کشمیری الا ای حور خرگاهی
شماره ٤٣٠: عاشق نشوی اگر توانی
شماره ٤٣١: ربی و ربک الله ای ماه تو چه ماهی
شماره ٤٣٢: برخی رویتان من ای رویتان چو ماهی
شماره ٤٣٣: صنما چبود اگر بوسگکی وام دهی
شماره ٤٣٤: گفتی که نخواهیم ترا گر بت چینی
شماره ٤٣٥: صبحدمان مست برآمد ز کوی

قصاید

این توحید به حضرت غزنین گفته شد
در مدح امین الملة قاضی عبدالودودبن عبدالصمد
در مدح بهرامشاه
در توحید
در تواضع اهل حق
در تفسیر چند سوره و نعت رسول اکرم و مدح قاضی عبدالودود
این قصیده را عارف زرگر در مدح سنایی گفته
در پاسخ قصیده عارف زرگر
در نعت رسول اکرم و مدح عارف زرگر
در شکایت روزگار و بی وفایی مردم
در مقام اهل توحید
در نصیحت و ترک تملق از خلق گوید
در مدح قاضی یحیا صاعد
در مدح سید عمید سیدالشعرا ابوطالب محمد ناصری علوی
در مدح بهرامشاه
در مدح خواجه مسعود علی بن ابراهیم
در مدح بهرامشاه از زبان او
این قصیده را امام علی بن هیصم در مدح سنایی گفته است
در جواب قصیده علی بن هیصم
در مذمت اهل روزگار
در ستایش سلطان سنجر
در مدح قاضی عبدالودود غزنوی
در مدح بهرامشاه
هر چه حق باشد بی حجت و برهان نیست
مدح یوسف بن احمد مسعود شاه
در مدح دولتشاه غزنوی و بهرامشاه
در تعلیم طی طریق معرفت
در دل نبستن به مهر دنیا
در ستایش شعر خویش گوید
در صفت معشوق روحانی و تجلیات نورانی
در مدح خواجه حکیم ابوالحسن علی بن محمد طبیب
در مدح خواجه عمید ثقة الملک، طاهر
در مدح امیر بار سلطان
سخنی از میراث استادان
در مدح بهرامشاه
در زهد و موعظه
در مدح امیر اسماعیل بن ابراهیم
در استغنای معشوق طناز و وفای عاشق
در مدح بهرامشاه
در تغییر احوال مردم و دگرگونی روزگار
در وصف بهار
طعنه بر علمای دنیاجو
و ایضا در مذمت دنیا جویان
این شعر را حکیم سنایی در پاسخ یکی از شعرا گفته
آن شاعر این شعر را در پاسخ حکیم سنایی فرستاد
در مدح بهرامشاه
در مذمت دشمنان و جاهلان
در مدح سیف الحق محمد منصور
در نعت رسول اکرم و اصحاب پاک او
در مذمت عافیت جویی
از راه پر مخافت عشق گوید
نه هر که به طور رود موسی عمران شود
در مدح ناصح الملک کمال الدین شیخ الحرمین خطیب نوآبادی
در عزت عزلت و قناعت گوید
در مدح بهرامشاه
موعظه در اجتناب از غرور و کبر و حرص
در مدح علی بن محمد طبیب
موعظه و نصیحت در اجتناب از زخارف دنیا
در مدح بهرامشاه
در مدح یوسف بن حدادی
در مدح ابوالمعالی یوسف بن احمد
در مدح خواجه ابو نصر منصور سعید
در تعزیت خواجه مسعود و تهنیت فرزند او خواجه احمد
مناقشه مرد دهری با بوحنیفه
در ترغیب مردان به احتراز از زنان دلفریب
در مدح بهرامشاه
در مدح تاج العصر حسن عجایبی به حسن زشت
در مدح خواجه محمدبن خواجه عمر
در تهنیت صلح خواجه امام منصور و سیف الحق شیخ الاسلام
در اندرز طاهربن علی ثقة الملک
در وحدانیت ذات باری
در مدح سرهنگ عمید محمد خطیب هروی
در مدح ابوعمر عثمان مختاری شاعر غزنوی
تامل با خویشتن و راز و نیاز با پروردگار
در مدح مسعود بن ابوالفتح
در ترغیب طی طریق حقیقت
در اندرز و ترغیب در طریق حقیقت
این قصیده را هم هنگام اقامت در سرخس سروده
در ستایش قاضی ابوالبرکات بن مبارک فتحی
در نکوهش اصحاب دعوا
در مدح بهرامشاه
در مدح قاضی ابوالفتح برکات بن مبارک
در ستایش یکی از بزرگان
در مدح سرهنگ امیر محمد هروی
شکایت از دگرگونی حال روزگار
در بیان عزت و جلال ذات اقدس الهی
در نکوهش دنیاداران
در باره علی بن محمد طبیب غزنوی
در استغنای طبع خویش گوید
در نعت رسول اکرم
در نکوهش و ابراز نارضایی از خود
در آرزوی مرگ
در احوال خود گوید
در نعت رسول اکرم
در مدح امام زکی الدین بن حمزه بلخی و نکوهش خواجه اسعد هروی
در موعظه و نصیحت ابنای زمان
در صفات ذات اقدس باری
در اشتیاق کعبه و سفر حج
در مدح خواجه علاء الدین ابویعقوب یوسف بن احمد حدادی شالنکی غزنوی و ابوالمعالی احمدبن یوسف
در مدح امین الدین رازی
معروفی بود زن سلیطه ای داشت او را به قاضی برده بود و رنج می نمود در حق وی گوید
در مدح محمد ترکین بغراخان
در مدح سرهنگ محمدبن فرج نو آبادی
در نعت امام هشتم (ع)
در پاسخ پرسش سلطان سنجر درباره مذهب
در مدح خواجه معین الدین ابونصر احمدبن فضل غزنوی
در نعت علی (ع)
موعظه در وصول به عالم لاهوت
در ستایش علی بن حسن بحری
دعوت به آزادگی و عدالت خواهی
منع کبر و غرور و مذمت دنیا
در مدح نصرالله بن داود سرخسی
در مدح علی بن حسن
در مدح بهرامشاه
در مدح قاضی نجم الدین حسن غزنوی
در نکوهش حرص و هوی و هوس
در حکمت و موعظت
در تمجید و توحید حضرت باری
در ستایش خواجه اسعد هروی
در مدح بهرامشاه
در نعت رسول اکرم (ص)
دعوت به زهد و ستایش سید فضل الله
از زبان منجم ماوراء النهر که تقویم آورده بود گفته است
خطاب به خواجه قوام الدین ابوالقاسم
در مرثیه تاج الدین ابوبکر
دریغاگویی از نااهلی روزگار
در مدح بهرامشاه
در مدح خواجه مردانشاه
در مراتب مقام انسان
موعظه در تهیه توشه آخرت
در مدح بهرامشاه پسر مسعود شاه
در مدح خواجه ابو یعقوب یوسف بن احمد
در مدح احمد عارف زرگر گوید که به حج رفت از بلخ و حج نیافت
در مدح خواجه ایرانشاه
در مدح بهرامشاه پسر مسعود غزنوی
در مدح بهرامشاه
در مدح شرف الملک امیر زنگی محسن
در مدح تاج الدین ابوالفتح اصفهانی
در مدح خواجه عمید ابراهیم بی علی بن ابراهیم مستوفی
در مدح بهرامشاه
در نکوهش بزرگان زمان و مدح بونصر احمد سعید
توصیف روح در بدن
دریغا کو مسلمانی
در مدح ابوبکربن محمد
در مدح بهرامشاه
در مدح بهرامشاه
این چند بین را فضل بن یحیی بن صاعد هروی به سنایی فرستاد و در آن درخواست دیدار کرد
در جواب شعر فضل بن یحیی و عذرخواهی از رفتن و منع صاعد از آمدن

قصاید و قطعات

قصیده
در مدح نظامی
در رثای امیر معزی
در مذمت دنیا
در هجای علی سه بوسش
در مذمت بخیلی گوید
در رثای منصور سعید
شکایت از روزگار
در توحید
در ذم مردم بلخ
در رثای امیر معزی
در رثای زکی الدین بلخی
در مدح مسعود سعد سلمان
در جواب هجای یکی از معاندان
در هجای «معجزی » شاعر
در حادثه زهر خوردن سرهنگ محمد خطیبی و انگشتری فرستادن سلطان مسعود رحمة الله علیه گوید و او را ستاید
در رثای زکی الدین بلخی
در صف خانگاه محمد منصور واقع در سرخس که وی در آن داروخانه و کتابخانه برای فقرا و درویشان بنیاد نهاد
در رثای یکی از بزرگان
«خیاطی » در مدح سنایی گوید «جان خیاطی ز عشق تو در آتش نیستی . . . گر سمند طبع تو از خلق سرکش نیستی » سنایی در پاسخ «خیاطی » گوید
در مدح عمادالدین محمدبن منصور
این قطعه را بر گور نظام الملک محمد نوشتند
پسر شهابی در مدح حکیم سنایی گوید به دو وزن «ای بلبل بوستان دانش . . . در خوشی دستانت داستانی » «چون هست شکفته بوستانی . . . سیمرغ صفت چرا نهانی » «طبع تو چو کیمیا سخن را . . . نایاب چو کیمیا از آنی » «زیباست ترا لقب سنایی . . . کز قدر و سنا بر آسمانی » «با تو دلم از جهان یگانه ست . . . زیرا تو یگانه جهانی » حکیم سنایی در جواب گوید
در مدح جمال المعاشرین قوال
در مدح بهرامشاه
در مدح بهرامشاه
در رثای ابوالمعالی احمد بن یوسف
در هجای علی سه بوسش
تقاضای گوشت و انگور
در رثای محمد بهروز
در مدح خواجه اسماعیل شنیزی
از زبان تیر خراس
هم در هجای معجزی شاعر
در رثای امیر معزی
و نیز
در هجای علی سه بوسش
در هجای شهابی
در رثاء
در هجای معجزی

ترجیعات

ترجیع در مدح تاج الدین ابوبکربن محمد
ترجیع در مصیبت ضیاء الدین محمد مشهور به سیف المناظرین

ترکیبات

ترکیب بند موشح در مدح خواجه امام محمدبن محمد
ترکیب بند در مدح ایرانشاه
ترکیب بند در مدح مکین الدین
در مدح عمادالدین سیف الحق ابوالمفاخر محمدبن منصور

مسمطات

شماره ١
در مدح خواجه حکیم حسن اسعد غزنوی
شماره ٣

رباعیات

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.