ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دیوان اشعار هاتف اصفهانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 09:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, هاتف اصفهانی, کتابها

غزلیات

الف

شماره ١: سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
شماره ٢: به گردون می رسد فریاد یارب یاربم شب ها
شماره ٣: جوانی بگذرد یارب به کام دل جوانی را
شماره ٤: جان به جانان کی رسد جانان کجا و جان کجا
شماره ٥: تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن ها
شماره ٦: به بزمم دوش یار آمد به همراه رقیب اما
شماره ٧: جان و دلم از عشقت ناشاد و حزین بادا
شماره ٨: ناقه آن محمل نشین چون راند از منزل مرا
شماره ٩: گل خواهد کرد از گل ما
شماره ١٠: نوید آمدن یار دلستان مرا
شماره ١١: به قصد کوی تو بی رحم عاشقان ز وطن ها
شماره ١٢: روز وصلم به تن آرام نباشد جان را

ب، ت، ج

شماره ١٣: مهی کز دوریش در خاک خواهم کرد جا امشب
شماره ١٤: بوده است یار بی من اگر دوش با رقیب
شماره ١٥: شب وصل است و با دلبر مرا لب بر لب است امشب
شماره ١٦: چون شیشه دل نه از ستم آسمان پر است
شماره ١٧: قاصد به خاک بر سر کویش فتاده کیست
شماره ١٨: ز غمزه، چشم تو یک تیر در کمان نگذاشت
شماره ١٩: هرگزم امید و بیم از وصل و هجر یار نیست
شماره ٢٠: حرف غمت از دهان ما جست
شماره ٢١: لبم خموش ز آواز مدعا طلبی است
شماره ٢٢: ای باده ز خون من به جامت
شماره ٢٣: گفتم نگرم روی تو گفتا به قیامت
شماره ٢٤: چه گویمت که دلم از جدائیت چون است
شماره ٢٥: یک گریبان نیست کز بیداد آن مه پاره نیست
شماره ٢٦: مطلب و مقصود ما از دو جهان، اوست اوست
شماره ٢٧: شود از باد تا شمشاد گاهی راست گاهی کج

د

شماره ٢٨: بی من و غیر اگر باده خورد نوشش باد
شماره ٢٩: بتان نخست چو در دلبری میان بستند
شماره ٣٠: با حریفان چو نشینی و زنی جامی چند
شماره ٣١: در پیش بیدلان جان، قدری چنان ندارد
شماره ٣٢: کدام عهد نکویان عهد ما بستند
شماره ٣٣: دل بوی او سحر ز نسیم صبا نشنید
شماره ٣٤: نه با من دوست آن گفت و نه آن کرد
شماره ٣٥: داغ عشق تو نهان در دل و جان خواهد ماند
شماره ٣٦: گفتم که چاره غم هجران شود نشد
شماره ٣٧: گر آن گلبرگ خندان در گلستانی دمی خندد
شماره ٣٨: به ره او چه غم آن را که ز جان می گذرد
شماره ٣٩: دل عشاق روا نیست که دلبر شکند
شماره ٤٠: آن دلبر محمل نشین چون جای در محمل کند
شماره ٤١: شب و روزی به پایان گر تو را در وصل یار آید
شماره ٤٢: امروز ما را گر کشی بی جرم از ما بگذرد
شماره ٤٣: گفتیم درد تو عشق است و دوا نتوان کرد
شماره ٤٤: تا ز جان و دل من نام و نشان خواهد بود

ر، ز، س، ش، ل

شماره ٤٥: گریه جانسوز مرا ناله ز دنباله نگر
شماره ٤٦: بر دست کس افتد چو تو یاری نه و هرگز
شماره ٤٧: از دل رودم یاد تو بیرون نه و هرگز
شماره ٤٨: با من ار هم آشیان می داشت ما را در قفس
شماره ٤٩: رسید یار و ندیدیم روی یار افسوس
شماره ٥٠: شبی فرخنده و روزی همایون روزگاری خوش
شماره ٥١: دانی که دلبر با دلم چون کرد و من چون کردمش
شماره ٥٢: پس از چندی کند یک لحظه با من یار دورانش
شماره ٥٣: سرو قدی که بود دیده دلها به رهش
شماره ٥٤: غم عشق نکویان چون کند در سینه ای منزل
شماره ٥٥: کرده است یا قاصد نهان مکتوب جانان در بغل

م

شماره ٥٦: به حریم خلوت خود شبی چه شود نهفته بخوانیم
شماره ٥٧: شهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتم
شماره ٥٨: بی مهری اگر چه بی وفا هم
شماره ٥٩: مپرس ای گل ز من کز گلشن کویت چسان رفتم
شماره ٦٠: ای گمشده دل کجات جویم
شماره ٦١: گوهرفشان کن آن لب کز شوق جان فشانم
شماره ٦٢: جانا ز ناتوانی از خویشتن به جانم
شماره ٦٣: دل من ز بیقراری چو سخن به یار گویم
شماره ٦٤: گه ره دیر و گهی راه حرم می پویم
شماره ٦٥: با چشم تو گهی که به رویت نظر کنم

ن، و، ه

شماره ٦٦: هر شبم ناله زاری است که گفتن نتوان
شماره ٦٧: گواهی دهد چهره زرد من
شماره ٦٨: بر خاکم اگر پا نهد آن سرو خرامان
شماره ٦٩: به یک نظاره چون داخل شدی در بزم میخواران
شماره ٧٠: آن کمان ابرو کند چون میل تیرانداختن
شماره ٧١: منم آن رند قدح نوش که از کهنه و نو
شماره ٧٢: گردد کسی کی کامیاب از وصل یاری همچو تو
شماره ٧٣: خوش آنکه نشینیم میان گل و لاله
شماره ٧٤: بود مه روی آن زیبا جوان چارده ساله

ی

شماره ٧٥: مهر رخسار و مه جبین شده ای
شماره ٧٦: رفتی و دارم ای پسر بی تو دل شکسته ای
شماره ٧٧: چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
شماره ٧٨: شکست پیر مغان گر سرم به ساغر می
شماره ٧٩: چو نی نالدم استخوان از جدایی
شماره ٨٠: روز و شب خون جگر می خورم از درد جدایی
شماره ٨١: کجایی در شب هجران که زاری های من بینی
شماره ٨٢: شستم ز می در پای خم، دامن ز هر آلودگی
شماره ٨٣: ای که مشتاق وصل دلبندی
شماره ٨٤: کوی جانان از رقیبان پاک بودی کاشکی
شماره ٨٥: دو چشمم خون فشان از دوری آن دلستانستی
شماره ٨٦: صبوری کردم و بستم نظر از ماه سیمایی
شماره ٨٧: من پس از عزت و حرمت شدم ار خار کسی
شماره ٨٨: زهی از رخ تو پیدا همه آیت خدایی
شماره ٨٩: ای که در جام رقیبان می پیاپی می کنی
شماره ٩٠: دل زارم بود در صیدگاه عشق نخجیری

قصاید

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨

ترجیع بند

ترجیع بند

رباعیات

رباعیات
تک بیتی

مقطعات

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩

مطایبات

شماره ١
شماره ٢

ماده تاریخ ها

شماره ١
شماره ٢
شماره ٣
شماره ٤
شماره ٥
شماره ٦
شماره ٧
شماره ٨
شماره ٩
شماره ١٠
شماره ١١
شماره ١٢
شماره ١٣
شماره ١٤
شماره ١٥
شماره ١٦
شماره ١٧
شماره ١٨
شماره ١٩
شماره ٢٠
شماره ٢١
شماره ٢٢
شماره ٢٣
شماره ٢٤
شماره ٢٥
شماره ٢٦
شماره ٢٧
شماره ٢٨
شماره ٢٩
شماره ٣٠
شماره ٣١
شماره ٣٢
شماره ٣٣
شماره ٣٤
شماره ٣٥
شماره ٣٦
شماره ٣٧
شماره ٣٨
شماره ٣٩
شماره ٤٠
شماره ٤١
شماره ٤٢
شماره ٤٣
شماره ٤٤
شماره ٤٥

اشعار عربی

شماره ١
شماره ٢
فی مدیح الرسول صلی الله علیه و آله و سلم

گزیده اشعار رشحه(دختر هاتف اصفهانی)

از یک قصیده
نا مشخص
از یک قصیده
از یک قصیده
از یک قصیده
رباعی
مطلع یک غزل
مطلع یک غزل
مطلع یک غزل
مطلع یک غزل
غزل
مطلع یک غزل
مطلع یک غزل
از یک غزل
از یک غزل
از یک غزل
مطلع یک غزل
مطلع یک غزل
مطلع یک غزل
مطلع یک غزل
غزل
از یک غزل
غزل
از یک غزل
غزل
نامشخص
نامشخص
نامشخص
نامشخصپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.