تمثیل در بیان مقام نبوت و ولایت

اصلاح شده در 2011/07/31 05:49 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شبستری, شعر کهن

نـبــی چـون آفـتـاب آمـد ولـی مـاهمقـابـل گـردد اندر «لی مع الـله »
نبوت در کمال خویش صافی استولایت اندر او پیدا نه مخفی است
ولــایـت در ولــی پــوشــیـده بــایـدولــی انــدر نــبــی پــیـدا نــمــایـد
ولـی از پــیـروی چـون هـمـدم آمـدنـبــی را در ولــایـت مــحــرم آمــد
ز «ان کـنـتـم تـحـبـون » یابـد او راهبـه خـلوتـخـانه «یحـبـبـکـم الـله »
در آن خـلـوت سـرا مـحـبـوب گـرددبـه حـق یکـبـارگـی مجـذوب گـردد
بــود تــابــع ولــی از روی مــعــنـیبـود عـابــد ولـی در کـوی مـعـنـی
ولـی آنگـه رسـد کـارش بـه اتـمـامکــه بــا آغــاز گـردد بــاز از انـجــام