سؤال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت

اصلاح شده در 2011/07/31 05:50 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شبستری, شعر کهن

اگر معروف و عارف ذات پـاک اسـتچه سودا در سر این مشت خاک است
|جواب
مکـن بـر نعـمـت حـق ناسـپـاسـیکـه تـو حـق را بــه نـور حـق شـنـاسـی
جز او معروف و عارف نیست دریابولـیـکــن خــاک مـی یـابــد ز خــور تــاب
عــجــب نـبــود کــه ذره دارد امــیـدهــوای تـــاب مــهــر و نــور خــورشــیــد
بــه یـاد آور مـقـام و حــال فــطــرتکــز آنــجـــا بـــاز دانــی اصـــل فــکــرت
«السـت بـربـکم » ایزد که را گفـتکه بود آخر که آن ساعت «بـلی » گفت
در آن روزی که گلها می سرشتـندبــه دل در قــصــه ایــمــان نــوشــتــنــد
اگــر آن نـامـه را یـک ره بــخــوانـیهر آن چـیزی کـه مـی خـواهی بـدانـی
تـو بـستی عقد عهد بـندگی دوشولــی کــردی بـــه نــادانــی فــرامــوش
کلام حـق بـدان گشتـه است منزلکــــــه یــــــادت آورد از عــــــهــــــد اول
اگـر تــو دیـده ای حــق را بــه آغـازدر ایـنــجــا هــم تــوانــی دیـدنــش بــاز
صـفـاتــش را بــبــیـن امـروز ایـنـجـاکـــه تـــا ذاتـــش تـــوانـــی دیــد فـــردا
وگــرنـه رنـج خــود ضــایـع مـگـردانبـــرو بــنــیــوش «لــاتــهــدی » ز قــرآن