تمثیل در بیان اقسام مرگ و ظهور اطوار قیامت در لحظه مرگ

اصلاح شده در 2011/07/31 05:51 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شبستری, شعر کهن

اگــر خــواهــی کــه ایــن مــعــنــی بــدانــیتــو را هـم هـســت مــرگ و زنـدگــانـی
ز هــرچ آن در جـــهــان از زیــر و بـــالــاســتمـثــالـش در تــن و جـان تــو پــیـداسـت
جــهـان چــون تــوسـت یـک شـخـص مـعـیـنتـو او را گـشـتـه چـون جـان او تـو را تـن
ســه گــونـه نـوع انـســان را مــمــات اســتیکی هر لحظه وان بر حسب ذات است
دو دیــگــر زان مــمــات اخـــتـــیــاری اســـتسـیـم مـردن مـر او را اضـطـراری اسـت
چـــو مــرگ و زنــدگــی بـــاشـــد مــقـــابـــلسـه نـوع آمـد حـیـاتــش در سـه مـنـزل
جـــهــان را نـــیــســـت مـــرگ اخـــتـــیــاریکـــه آن را از هــمــه عـــالـــم تـــو داری
ولــی هــر لـــحـــظـــه مــی گـــردد مــبـــدلدر آخــــر هـــم شــــود مــــانـــنــــد اول
هـــر آنـــچ آن گـــردد انـــدر حـــشـــر پـــیــداز تــــو در نـــزع مـــی گــــردد هـــویـــدا
تــن تــو چــون زمـیـن ســر آســمــان اســتحـواسـت انجـم و خـورشید جـان اسـت
چو کوه است استخوانهایی که سخت استنـبــاتـت مـوی و اطـرافـت درخـت اسـت
تـــــنــــت در وقـــــت مــــردن از نــــدامـــــتبـــلـــرزد چـــون زمــیــن روز قـــیــامـــت
دمـــاغ آشـــفـــتــــه و جـــان تـــیـــره گـــرددحـواسـت هـم چــو انـجــم خـیـره گـردد
مــســامــت گــردد از خــوی هــم چـــو دریــاتـو در وی غـرقـه گـشـتـه بـی سـر و پـا
شــود از جــان کــنـش ای مــرد مــســکــیـنز سـسـتـی اسـتـخـوانها پـشـم رنـگـین
بــه هـم پــیـچــیـده گــردد ســاق بــا ســاقهمه جـفتـی شـود از جـفت خـود طـاق
چـــو روح از تـــن بـــه کـــلــیــت جـــدا شـــدزمـینـت «قـاع صـف صـف لـاتـری » شـد
بـــدیـــن مـــنـــوال بـــاشـــد حـــال عـــالـــمکـه تـو در خـویـش مـی بـینـی در آن دم
بـقـا حـق راسـت بـاقـی جـملـه فـانی اسـتبیانش جمله در «سبـع المثانی » است
بــه «کــل مـن عــلــیـهـا فــان » بــیـان کــرد«لـفـی خـلـق جــدیـد» هـم عـیـان کـرد
بـــــود ایـــــجـــــاد و اعـــــدام دو عـــــالـــــمچــو خــلــق و بــعــث نــفــس ابــن آدم
هـمـیـشــه خــلـق در خــلـق جــدیـد اســتو گــرچــه مـدت عــمـرش مـدیـد اســت
هــمــیـشــه فــیـض فــضــل حــق تــعــالــیبـــود از شـــان خـــود انــدر تـــجـــلـــی
از آن جـــانــب بـــود ایــجـــاد و تـــکـــمـــیــلوز ایـن جـانـب بـود هـر لـحـظـه تـبــدیـل
ولــیــکــن چــو گــذشــت ایــن طــور دنــیــیبــــقـــای کـــل بـــود در دار عـــقـــبـــی
کــه هــر چــیـزی کــه بــیـنــی بــالــضــرورتدو عـــالــم دارد از مــعـــنــی و صـــورت
وصــــال اولــــیـــن عــــیـــن فــــراق اســــتمـر آن دیگـر ز «عـند الـلـه بـاق » اسـت
مــظـــاهــر چـــون فــتـــد بـــر وفــق ظــاهــردر اول مـــی نـــمـــایـــد عـــیـــن آخــــر
بــــقــــا اســــم وجــــود آمــــد ولــــیـــکــــنبـه جـایـی کـان بــود سـائر چـو سـاکـن
هــر آنــچ آن هــســت بـــالــقــوه در ایــن داربــه فـعـل آیـد در آن عـالـم بــه یـک بــار