قاعده در بیان معنی حشر

اصلاح شده در 2011/07/31 05:51 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شبستری, شعر کهن

ز تــو هـر فـعـل کـه اول گـشـت صـادربـــر آن گـــردی بـــه بـــاری چـــنــد قـــادر
بـه هر بـاری اگـر نـفـع اسـت اگـر ضـرشــود در نــفــس تـــو چـــیــزی مــدخـــر
بــه عــادت حــالــهــا بــا خــوی گــرددبــه مــدت مـیـوه هـا خــوش بــوی گــردد
از آن آمـوخــت انـسـان پــیـشـه هـا راوز آن تـــرکــیــب کــرد انــدیــشـــه هــا را
هـــمـــه افـــعـــال و اقـــوال مـــدخـــرهـــویـــدا گـــردد انـــدر روز مـــحــــشــــر
چــو عــریـان گــردی از پــیـراهــن تــنشــود عــیــب و هــنــر یــکــبــاره روشــن
تــنـت بــاشــد ولـیـکــن بــی کــدورتکـــه بـــنــمـــایــد از او چـــون آب صـــورت
هــمــه پــیــدا شــود آنــجــا ضــمــایـرفــرو خــوان آیــت «تــبـــلــی الــســرائر»
دگــر بـــاره بـــه وفــق عــالــم خــاصشـود اخــلـاق تــو اجــســام و اشـخــاص
چــنـان کــز قــوت عــنـصــر در ایـنـجــامــوالــیــد ســـه گــانــه گــشـــت پـــیــدا
هــمــه اخــلــاق تــو در عــالــم جــانگــــهـــی انــــوار گــــردد گــــاه نــــیـــران
تــعــیـن مـرتــفــع گــردد ز هـســتــینــمــانــد درنــظـــر بـــالـــا و پـــســـتـــی
نــمــانــد مــرگـــت انــدر دار حـــیــوانبــه یــک رنــگــی بــرآیــد قــالــب و جــان
بــود پــا و سـر و چـشـم تــو چـون دلشــود صــافــی ز ظــلــمــت صــورت گــل
کــنــد انــوار حــق بـــر تـــو تـــجــلــیبــبــیـنـی بــی جــهـت حــق را تــعــالـی
دو عــالــم را هـمــه بــر هـم زنـی تــونـدانـم تــا چــه مـســتــی هـا کــنـی تــو
«سـقـاهـم ربـهـم » چـبـود بـینـدیـش«طهورا» چیست صافی گشتن از خویش
زهـی شـربـت زهـی لـذت زهی ذوقزهـی حــیـرت زهـی دولـت زهـی شــوق
خوشا آن دم که ما بی خویش باشیمغــنــی مــطــلــق و درویــش بـــاشـــیــم
نـه دین نـه عـقـل نـه تـقـوی نه ادراکفـتــاده مـسـت و حــیـران بــر سـر خــاک
بـهشت و حور و خلد آنجـا چـه سنجـدکــه بــیـگــانـه در آن خــلــوت نــگــنــجــد
چــو رویـت دیـدم و خــوردم از آن مــینـدانـم تــا چــه خـواهـد شـد پــس از وی
پــی هـر مـسـتــیـی بــاشـد خـمـاریاز ایـن انـدیـشـه دل خــون گـشـت بــاری