سؤال از معنی بت و زنار و ترسایی

اصلاح شده در 2011/07/31 05:52 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شبستری, شعر کهن

بــت و زنـار و تــرسـایـی در ایـن کـویهـمـه کـفـر اسـت ورنـه چـیـسـت بــر گـوی
|جواب
بـت اینجـا مظهر عشق است و وحدتبـــود زنـــار بــــســـتـــن عـــقـــد خـــدمـــت
چـو کفـر و دین بـود قـائم بـه هسـتـیشــود تـــوحــیــد عــیــن بـــت پـــرســتـــی
چـو اشـیا هسـت هسـتـی را مظـاهراز آن جـــمــلــه یــکــی بـــت بـــاشــد آخـــر
نـکــو انـدیـشــه کــن ای مـرد عــاقــلکـه بــت از روی هـسـتــی نـیـسـت بــاطـل
بـدان کـه ایـزد تـعـالـی خـالـق اوسـتز نـیـکـو هـر چــه صـادر گـشـت نـیـکـوســت
وجـود آنجـا که بـاشد محض خیر استوگـر شــری اســت در وی آن ز غـیـر اســت
مسلمان گر بدانستی که بت چیستبـدانسـتـی که دین در بـت پـرسـتـی اسـت
وگـر مـشــرک ز بــت آگــاه گـشــتــیکــجـــا در دیــن خـــود گــمــراه گــشــتـــی
نــدیــد او از بـــت الــا خــلــق ظــاهــربـــدیــن عـــلــت شـــد انــدر شـــرع کــافــر
تـو هـم گـر زو بــبــیـنـی حـق پــنـهـانبــه شــرع انـدر نــخــوانـنـدت مــســلــمــان
ز اســلــام مــجــازی گــشــت بــیــزارکــه را کــفـــر حـــقــیــقــی شـــد پـــدیــدار
درون هـر بـتـی جـانـی اسـت پـنـهـانبــه زیــر کــفــر ایــمــانــی اســت پــنــهــان
همیشـه کفر در تـسـبـیح حـق اسـتو «ان من شی ء» گفت اینجا چه دق است
چـه مـی گـویـم کـه دور افـتــادم از راه«فــذرهــم بـــعــد مــا جــائت قــل الــلــه »
بــدان خــوبــی رخ بــت را کـه آراسـتکه گشتی بـت پرست ار حق نمی خواست
هم او کرد و هم او گفـت و هم او بـودنــکـــو کـــرد و نــکــو گــفـــت و نــکــو بـــود
یـکـی بـین و یـکـی گـوی و یـکـی دانبـــدیــن خــتـــم آمــد اصــل و فــرع ایــمــان
نه مـن مـی گـویم این بـشـنـو ز قـرآنتـــفــاوت نــیــســت انــدر خــلــق رحــمــان