اشارت به بت

اصلاح شده در 2011/07/31 05:52 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شبستری, شعر کهن

بــت تـرسـا بــچـه نـوری اسـت بــاهـرکــه از روی بـــتـــان دارد مــظـــاهــر
کــنـد او جــمــلــه دلــهـا را وشــاقــیگـهـی گـردد مـغــنـی گـاه ســاقـی
زهی مـطـرب کـه از یک نغـمـه خـوشزنــد در خــرمــن صــد زاهــد آتـــش
زهـی ســاقــی کــه او از یـک پــیـالـهکـنـد بـیخـود دو صـد هـفـتـاد سـالـه
رود در خــانــقــه مــســت شــبـــانــهکـنـد افـســون صــوفـی را فـســانـه
وگـر در مـســجــد آیـد در ســحــرگــاهبـــنـــگـــذارد در او یــک مـــرد آگـــاه
رود در مـدرسـه چـون مسـت مسـتـورفـقـیه از وی شـود بـیچـاره مـخـمـور
ز عـشـقـش زاهـدان بـیچـاره گـشـتـهز خــان و مـان خــود آواره گــشــتــه
یــکــی مؤمــن دگــر را کــافــر او کــردهمه عـالم پـر از شـور و شـر او کـرد
خــرابــات از لـبــش مـعـمـور گـشــتــهمـسـاجـد از رخـش پــر نـور گـشـتـه
هـمــه کــار مــن از وی شــد مـیـســربــدو دیـدم خــلـاص از نـفـس کـافــر
دلم از دانش خـود صد حـجـب داشـتز عجب و نخوت و تلبیس و پنداشت
درآمـــد از درم آن مـــه ســـحــــرگـــاهمــرا از خــواب غــفــلــت کــرد آگــاه
ز رویـش خـلـوت جــان گـشـت روشـنبـدو دیدم کـه تـا خـود چـیسـتـم من
چــو کــردم در رخ خــوبــش نــگــاهـیبـــرآمـــد از مـــیــان جـــانـــم آهــی
مـرا گـفــتــا کـه ای شــیـاد ســالـوسبـه سر شد عمرت اندر نام و ناموس
بـبـین تـا علم و زهد و کبـر و پـنداشتتــو را ای نـارسـیـده از کـه واداشـت
نـظــر کـردن بــه رویـم نـیـم ســاعــتهـمـی ارزد هـزاران ســالـه طـاعـت
عــلـی الــجــمـلـه رخ آن عــالــم آرایمـرا بــا مـن نـمـود آن دم ســراپــای
ســیـه شـد روی جــانـم از خــجــالـتز فـــوت عـــمــر و ایــام بـــطـــالـــت
چـو دید آن ماه کـز روی چـو خـورشـیدبــریـدم مــن ز جــان خــویـش امـیـد
یـکـی پـیـمـانـه پــر کـرد و بــه مـن دادکــه از آب وی آتــش در مــن افــتــاد
کنون گفت از می بـی رنگ و بی بـوینقـوش تـخـتـه هسـتـی فـرو شـوی
چــو آشــامـیـدم آن پــیـمــانـه را پــاکدر افـتـادم ز مـسـتـی بـر سـر خـاک
کـنـون نه نیسـتـم در خـود نه هسـتـمنه هشـیارم نه مخـمورم نه مسـتـم
گهی چون چشم او دارم سری خوشگـهی چـون زلف او بـاشـم مشـوش
گـهـی از خـوی خـود در گـلـخـنـم مـنگــهـی از روی او در گــلـشــنـم مـن