داستان کبک

اصلاح شده در 2011/07/31 08:30 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

کـبــک بــس خــرم خــرامـان در رسـیـدسرکش و سرمست از کان در رسید
ســـرخ مــنــقـــاروشـــی پـــوش آمــدهخـــون او از دیـــده در جـــوش آمـــده
گــاه مــی بــریــد بــی تــیـغــی کــمــرگــاه مـی گــنـجــیـد پــیـش تــیـغ در
گفـت من پـیوسـتـه در کـان گـشـتـه امبــر ســر گـوهـر فــراوان گـشــتــه ام
بــوده ام پــیـوســتــه بــا تــیـغ و کــمــرتــا تــوانــم بـــود ســرهــنــگ گــهــر
عــشــق گــوهــر آتـــشــی زد در دلــمبـس بـود ایـن آتـش خـوش حـاصـلـم
تـفـت ایـن آتـش چـو سـر بــیـرون کـنـدســنــگ ریـزه در درونـم خــون کــنــد
آتــشــی دیـدی کــه چــون تأثــیـر کــردسـنگ را خـون کـرد و بـی تأخـیر کرد
در مــیــان ســنــگ و آتــش مــانــده امهم مـعـطـل هم مـشـوش مـانـده ام
سـنـگ ریزه مـی خـورم در تـفـت و تـابدل پـر آتش می کنم بـر سنگ خواب
چــشـم بــگـشـایـیـد ای اصـحــاب مـنبـنـگـریـد آخـر بـه خـورد و خـواب مـن
آنک بـر سـنگی بـخـفت و سـنگ خـوردبـا چـنین کس از چـه بـاید جـنگ کرد
دل در این سختـی بـه صد اندوه خستزانک عـشـق گـوهرم بـر کـوه بـسـت
هـرک چـیـزی دوسـت گـیـرد جــز گـهـرمــلــکــت آن چــیــز بــاشــد بــرگــذر
مــلــک گـــوهــر جـــاودان دارد نــظـــامجــان او بــا کــوه پــیـوســتــه مــدام
مـــن عـــیــار کـــوهــم و مـــرد گـــهـــرنـیـسـتـم یک لـحـظـه بـا تـیغ و کـمـر
چــون بـــود در تـــیــغ گــوهــر بـــر دوامزان گـهـر در تــیـغ مـی جــویـم مـدام
نــه چــو گــوهـر هـیـچ گــوهـر یـافــتــمنــه ز گــوهــر گــوهـری تــر یـافــتــم
چــون ره سـیـمـرغ راه مـشـکـل اسـتپـای من در سـنگ گـوهر در گـلسـت
مـن بــه سـیـمـرغ قـوی دل کـی رسـمدسـت بـر سـر پـای در گل کی رسم
هـمـچـو آتـش بــرنـتـابــم سـوز سـنـگیـابــمــیـرم یـا گــهـر آرم بــه چــنــگ
گــوهــرم بـــایــد کـــه گــردد آشـــکـــارمـرد بــی گـوهـر کــجــا آیـد بــه کــار
***
هدهدش گفت ای چو گوهر جمله رنگچـنـد لـنـگـی چـنـدم آری عـذر لـنـگ
پـــا و مــنــقــار تـــو پـــر خـــون جـــگــرتـو بـه سـنـگـی بـازمـانـده بـی گـهـر
اصـل گوهر چـیسـت سـنگی کرده رنگتـو چـنین آهن دل از سـودای سـنـگ
گــر نــمــانــد رنــگ او ســنــگــی بـــودهسـت بـی سنگ آنک در رنگی بـود
هرک را بـوییسـت او رنـگـی نـخـواسـتزانک مرد گوهری سـنگی نخـواسـت