حکایت باز

اصلاح شده در 2011/07/31 08:31 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

بـــاز پـــیــش جــمــع آمــد ســر فــرازکـــرد از ســـر مـــعـــالـــی پــــرده بــــاز
سینه می کرد از سـپـه داری خـویشلــاف مــی زد از کـــلــه داری خـــویــش
گـفـت مـن از شـوق دسـت شـهـریـارچــشــم بــربــســتــم ز خــلــق روزگــار
چــشـم از آن بــگـرفـتــه ام زیـر کـلـاهتــا رســد پــایــم بـــه دســت پــادشــاه
در ادب خـــود را بـــســـی پـــرورده امهـمــچــو مـرتــاضــان ریـاضــت کــرده ام
تـــا اگـــر روزی بـــر شـــاهــم بـــرنــداز رســـوم خـــدمـــت آگـــاهــم بـــرنـــد
مـن کـجـا سـیمـرغ را بـینم بـه خـوابچــون کــنــم بــیـهــوده روی او شــتــاب
زقـه ای از دســت شـاهـم بــس بــوددر جــهــان ایـن پــایــگــاهــم بــس بــود
چــــون نـــدارم ره روی را پــــایـــگـــاهســرفــرازی مـیـکــنـم بــر دســت شــاه
مـن اگـر شـایـسـتــه سـلـطـان شـومبـــه کـــه در وادی بـــی پـــایــان شـــوم
روی آن دارم کــه مــن بــر روی شــاهعـمـر بــگـذارم خــوشــی ایـن جــایـگـاه
گــاه شــه را انــتــظــاری مــی کــنـمگـاه در شــوقــش شــکــاری مـی کـنـم
***
هدهدش گفت ای به صورت مانده بازاز صــفــت دور و بــه صــورت مـانـده بــاز
شــاه را در مــلــک اگــر هـمــتــا بــودپـــادشـــاهــی کـــی بـــرو زیــبـــا بـــود
سلطنت را نیست چـون سیمرغ کسزانک بی همتا به شاهی اوست و بـس
شــاه نــبـــو آنــک در هــر کــشــوریســازد او از خــود ز بــی مـغـزی ســری
شـاه آن بــاشـد کـه هـمـتـا نـبــودشجــــز وفــــا و جــــز مــــدارا نــــبــــودش
شـــاه دنـــیــا گـــر وفـــاداری کـــنـــدیــک زمــان دیــگــر گــرفـــتـــاری کـــنــد
هــرک بــاشــد پــیـش او نــزدیـک تــرکـــار او بـــی شـــک بـــود تـــاریــک تـــر
دایــمــا از شـــاه بـــاشـــد بـــر حـــذرجــان او پــیـوســتــه بــاشــد پــر خــطـر
شاه دنیا فی المثـل چون آتـش استدور باش از وی که دوری زو خوش است
زان بــود در پـیـش شـاهـان دور بــاشکـی شــده نـزدیـک شــاهـان دور بــاش