حکایت مفلسی که عاشق شاه مصر شد

اصلاح شده در 2011/07/31 08:35 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

بـــود انــدر مــصــر شـــاهــی نــامــدارمفلسـی بـر شـاه عاشـق گشـت زار
چــون خــبــر آمـد ز عـشـقـش شـاه راخــوانـد حــالــی عــاشــق گــم راه را
گفت چـون عـاشـق شـدی بـر شـهریاراز دو کـار اکـنـون یـکـی کـن اخــتــیـار
یـا بـه تـرک شـهـر، وین کـشـور بـگـوییا نه، در عشـقم بـه تـرک سـر بـگوی
بــا تــو گــفــتــم کــار تــو یـک بــارگـیســر بــریــدن خــواهــی یــا آوارگــی
چــون نـبــود آن مـرد عـاشـق مـرد کـارکــرد او را شــهــر رفــتـــن اخــتـــیــار
چـون بـرفـت آن مفلس بـی خـویشـتـنشــاه گـفــتــا ســر بــبــریـدش ز تــن
حـاجـبـی گفـتـا که هسـت او بـی گناهازچــه ســربــریـدنـش فــرمــود شــاه
شــاه گـفـتــا زانـک او عــاشــق نـبــوددر طـریـق عـشــق مـن صـادق نـبــود
گـر چــنـان بــودی کـه بــودی مـرد کــارســربــریـدن کــردی ایـنـجــا اخــتــیـار
هـرک ســر بــر وی بــه از جــانـان بــودعـــشـــق ورزیــدن بـــرو تـــاوان بـــود
گـر ز مـن او ســربــریـدن خــواســتــیشـهـریـار از مـمـلـکـت بــرخــاسـتــی
بــر مـیـان بــسـتـی کـمـر در پــیـش اوخـــســرو عــالــم شــدی درویــش او
لـیـک چــون در عـشـق دعـوی دار بــودســربــریــدن ســازدش نــهــمــار زود
هــرکــه در هــجـــرم ســر ســر دارد اومـــدعـــیـــســـت دامـــن تــــر دارد او
این بـدان گـفـتـم کـه تـا هـر بـی فـروغکــم زنــد در عــشــق مــا لــاف دروغ
***
دیگری گفتش که نفسم دشمن استچـون روم ره زانـک هم ره رهـزنـسـت
نـفـس سـگ هرگـز نـشـد فـرمـان بـرممـن نـدانـم تــا ز دسـتــش جـان بــرم
آشـــنــا شـــد گــرگ در صـــحـــرا مــراو آشـنـا نـیسـت این سـگ رعـنـا مـرا
در عــجــایـب مــانـده ام زیـن بــی وفــاتـــا چـــرا مـــی اوفـــتـــد در آشـــنــا
***
گفـت ای سـگ در جـوالت کرده خـوشهم چـو خاکی پـای مالت کرده خوش
نـفـس تـو هـم احـول و هـم اعـورسـتهم سگ و هم کاهل و هم کافرست
گــر کــســی بـــســتــایــدت امــا دروغاز دروغــی نــفــس تــو گــیــرد فــروغ
نیسـت روی آن که این سـگ بـه شـودکـز دروغـی ایـن چـنـیـن فـربــه شـود
بـــود در اول هــمــه بـــی حـــاصــلــیکــودکــی و بـــی دلــی و غــافــلــی
بــود در اوســط هــمــه بــیــگــانــگــیوز جـــوانــی شـــعــبـــه دیــوانــگــی
بـــود در آخـــر کــه پـــیــری بـــود کـــارجـان خـرف درمـانـده تـن گـشـتـه نزار
بــا چـنـیـن عـمـری بـه جـهـل آراسـتـهکی شـود این نفـس سـگ پـیراسـتـه
چــون ز اول تــا بــه آخــر غـافـلـیـسـتحـاصـل مـا لـاجـرم بـی حـاصـلـیسـت
بـنـده دارد در جـهـان این سـگ بـسـیبــنـدگـی ســگ کــنـد آخــر کــســی
بــا وجـود نـفـس بـودن نـاخـوش اسـتزانک نفسـت دوزخـی پـر آتـش است
گـه بــه دوزخ در سـعـیـر شـهـوتــسـتگــاه در وی زمــهــریــر نــخــوتــســت
دوزخ الحـق زان خوش است و دل پـذیرکو دو مغـزسـت آتـش اسـت و زمهریر
صــد هـزاران دل بــمـرد از غــم هـمـیویـن ســگ کـافــر نـمـی مـیـرد دمـی