گفتار عباسه درباره نفس

اصلاح شده در 2011/07/31 08:35 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

یک شبـی عبـاسـه گفت ای حـاضرانایـن هـمـه گـر پــر شـونـد از کـافـران
پــس هـمـه از تـرکـمـانـی پــر فـضـولاز سـر صـدقـی کـنـنـد ایـمـان قـبـول
ایـــن تــــوانـــد بــــود، امــــا آمـــدنـــدانـبـیـا این صـد هـزار و بـیسـت و انـد
تــا شـود ایـن نـفـس کـافـر یـک زمـانیـا مـســلــمـان یـا بــمـیـرد در مـیـان
ایـن نـیـارســتــنـد کــرد و آن رواســتدر میان چندین تـفاوت از چه خاست
مـا هـمـه در حــکـم نـفــس کــافــریـمدر درون خـــویــش کــافـــر پـــروریــم
کـافـریسـت این نفـس نافـرمان چـنینکـشـتـن او کـی بــود آسـان چـنـیـن
چون مدد می گیرد این نفس از دو راهبـس عـجـب بــاشـد اگـر گـردد تـبـاه
دل ســوار مــمــلــکــت آمــد مــقــیـمروز و شب این نفس سگ او را ندیم
اسـب چـنـدانـی کـه مـی تــازد سـواربــر بــر او مـی دود ســگ در شـکـار
هـرک دل از حــضــرت جــانـان گـرفـتنـفـس از دل نـیز هم چـنـدان گـرفـت
هرک این سـگ را بـه مـردی کـرد بـنددر دو عــالــم شــیــرآرد در کــمــنــد
هـرک این سـگ را زبـون خـویـش کـردگـرد کـفـشـش را نـیـابــد هـیـچ مـرد
هـرک ایـن سـگ را نـهـد بـنـدی گـرانخــاک او بـــهــتـــر ز خــون دیــگــران