حکایت نومریدی که زر از شیخ خود پنهان می داشت

اصلاح شده در 2011/07/31 08:35 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

نـو مــریـدی داشــت انــدک مــایـه زرکــرد زر پـــنــهــان ز شــیــخ خـــود مــگــر
شیخ می دانست، چیزی می نگفتهـمـچــنـان مـی داشــت او زر در نـهـفـت
آن مــــریــــد راه و پــــیـــر راهــــبــــرهــر دو مــی رفــتــنــد بــا هـم در ســفــر
وادیـیـشـان پــیـش آمـد بــس سـیـاهواشــــــکـــــارا شــــــد در آن وادی دو راه
مـرد مـی پــرســیـد زانـکــش بــود زرمــــرد را رســـــوا کـــــنــــد بـــــس زود زر
شـیـخ راگـفـتـا چـو شـد پــیـدا دو راهدر کـــدامــیــن ره رویــم ایــن جـــایــگـــاه
گفت معلومت بـیفکن کان خـطاسـتپس به هر راهی که خواهی شد رواست
گـر کـسـی را جـفـت گـیـرد سـیـم اودیـــو بــــگـــریـــزد بـــه تـــگ از بـــیـــم او
در حـــســـاب یــک جـــو از زر حـــراممــوی بـــشـــکــافــد بـــه طـــراری مــدام
بــاز در دیـن چــون خــر لــنــگ آیـد اودســت زیـر ســنــگ بــی ســنــگ آیــد او
چـون بـه طراری رسـد، سـلطـان بـودچــون بـــدیــن داری رســد، حــیــران بــود
هــرک را زر راه زد، گــم ره بـــمــانــدپـــای بـــســتـــه در درون چـــه بـــمــانــد
یوسـفـی، پـرهـیـز کـن زین چـاه ژرفدم مــزن کــیــن چـــاه دم دارد شـــگــرف