حکایت شهریاری که قصری زرنگار کرد

اصلاح شده در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

شـــهــریــاری کـــرد قـــصـــری زرنـــگـــارخـــرج شـــد دیــنـــار بـــر وی صـــد هـــزار
چـون شـد آن قـصـر بـهـشـت آسـا تـمـامپـــس گــرفـــت از فـــرش آرایــش نــظـــام
هــر کــســی مــی آمــدنــد از هــر دیــارپــیــش خــدمــت بـــا طــبــقــهــای نــثــار
شــه حــکــیـمـان و نـدیـمـان را بــخــوانـدپـیـش خـویـش آورد و بـر کـرسـی نـشـانـد
گــفــت ایـن قــصــر مــرا در هــیــچ حــالهـیـچ بــاقـی هـسـت از حــسـن و کـمـال
هــر کــســی گــفــتــنــد در روی زمــیــنهـیـچ کــس نـه دیـد و نـه بــیـنــد چــنـیـن
زاهدی بـرجـسـت، گـفـت ای نیک بـخـترخنه ای ماندست و آن عیب است سخت
گــر نــبــودی قــصــر را آن رخــنــه عــیـبتــحــفـه دادی قـصــر فـردوســش ز غـیـب
شــاه گــفــتـــا مــن نــدیــدم رخــنــه ایهـم بــرانــگــیـزی تــو جــاهـل فــتــنـه ای
زاهـدش گـفـت ای بـه شـاهـی سـرفـرازرخـــنــه ای هــســت آن ز عــزرائیــل بـــاز
بــوک آن رخــنــه تــوانــی کــرد ســخــتورنـه چــه قـصــر تــو و چــه تــاج و تــخــت
گرچـه این قصـرسـت خـرم چـون بـهشـتمـرگ بــر چــشـم تــو خـواهـد کـرد زشـت
هیچ باقی نیست، هست اینجای زیستلیک بـاقـی نیسـت، این را حـیله چـیسـت
از ســرای و قــصــر خــود چــنـدیـن مــنـازرخـش کـبــر و سـرکـشـی چــنـدیـن مـنـاز
گــر کــســی از خــواجــگــی و جــای تــوبـــا تـــو عـــیـــب تـــو بـــگـــویــد وای تـــو