حکایت تاجری که از فروختن کنیز خود پشیمان شد

اصلاح شده در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

تـاجـری مـالـی و ملـکـی چـند داشـتیک کـنیزک بـا لـبـی چـون قـند داشـت
نــاگــهــش بــفــروخــت تــا آواره شــدبس پشیمان گشت و بس بیچاره شد
رفـت پــیـش خـواجــه ای او بــی قـرارمــی خـــریــدش بـــاز افــزون از هــزار
ز آرزوی او جـــگــر مــی ســوخــتـــشخــواجــه او بـــاز مــی نــفــروخــتــش
مــرد مــی شـــد در مــیــان ره مـــدامخـاک بــر سـر مـی فـشـانـدی بـردوام
زار می گفتی که این داغم بس استوین چـنین داغی سزای آن کس است
کز حـماقت رفت، چـشـم عقل دوخـتدلــبــر خــود را بــه دیـنـاری فــروخــت
روز بــــازاری چــــنــــیـــن آراســــتــــهتـــو زیــان خــویــش را بـــرخــاســتـــه
هر نفس ز انفـاس عـمرت گوهریسـتسـوی حـق هر ذره ای نـو رهبـریسـت
از قـدم تــا فـرق نـعـمـتــهـای اوســتعرضه ده بـر خـویش نعمتـهای دوست
تـــا بـــدانــی کــز کــه دورافــتــاده ایدر جــدایـی بــس صــبــور افــتــاده ای
حــق تـــرا پـــرورده در صــد عــز و نــازتــو ز نـادانـی بــه غــیـری مــانـده بــاز