دولتی که سحره فرعون یافتند

اصلاح شده در 2011/07/31 08:38 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

مـی نـدانـم هـیـچ کـس در کـون یـافـتدولـتــی کـان ســحــره فـرعـون یـافـت
آن چـه دولـت بــود کـایـشـان یـافـتــنـدآن زمــان کــان قــوم ایـمــان یـافــتــنـد
جــان جــداکـردنـد ازیـشــان آن نـفــسهـرگـز ایـن دولـت نـبــیـنـد هـیـچ کـس
یــک قــدم در دیـن نــهــادنــد آن زمــانپــس دگــر بــیـرون نـهـادنــد از جــهـان
کــس ازیـن آمــد شــدی بــهـتــر نـدیـدهـیـچ شـاخــی زیـن نـکـوتــر بــر نـدیـد
***
دیـگـری گـفـتـش کـه ای صـاحـب نـظـرهـسـت هـمـت را دریـن مـعـنـی خـبــر
گرچه هستم من به صورت بس ضعیفدر حــقــیـقــت هـمـتــی دارم شــریـف
گـر ز طـاعـت نـیـســت بــسـیـاری مـراهـســت عــالــی هـمـتــی بــاری مـرا
***
گـفـت مـغـنـاطـیـس عـشــاق الـســتهمت عالیسـت کشـف و هرچ هسـت
هـر کــه را شــد هـمـت عــالـی پــدیـدهر چه جست، آن چیز حالی شد پدید
هــرک را یــک ذره هــمــت داد دســتکــرد او خــورشــیـد را زان ذره پــســت
نـطـفـه مـلـک جــهـانـهـا هـمـت اسـتپــر و بــال مـرغ جــانـهـا هـمـت اسـت