حکایت محمود که مهمان گلخن تاب شد

اصلاح شده در 2011/07/31 08:39 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

یک شـبـی مـحـمود دل پـر تـاب شـدمـیـهـمـان رنـد گـلـخــن تــاب شــد
رند بـر خـاکـسـتـرش بـنشـاند خـوشریزه در گلخـن همی افشاند خـوش
خــشــک نــانــی پـــیــش او آورد زوددسـت بـیرون کرد شـاه و خـورد زود
گـفـت آخـر گـلـخـنـی امـشـب ز مـنعـذر خـواهد مـن سـرش بـرم ز تـن
عـاقـبـت چـون عـزم رفـتـن کرد شـاهگلخـنی گفـتـش کـه دیدی جـایگـاه
خــورد و خــفـتــم دیـدی و ایـوان مـنآمـدی نـاخـوانـده خـود مـهمـان مـن
گــرد گــر بــار افــتــدت، بــرخــیـز زودپــس قـدم در راه نـه، ســر نـیـز زود
ور سـرمـا نـبـودت مـی بــاش خـوشگلخنی گو ریزه ای می پاش خوش
مـن نـه بـیش از تـو نـه کـمـتـر آیمـتمــن کــیـم تــا مــن بــرابــر آیـمــت
خـوش شـد از گـفـتـار او شـاه جـهانهـفـت بـار دیـگـرش شـد مـیهـمـان
روز آخــر گــلـخــنـی را گــفــت شــاهآخـر از شـاه جـهـان چـیـزی بــخـواه
گـفــت اگـر حــاجــت بــگـویـد آن گـداشـاهـش آن حـاجــت بــگـردانـد روا
شـاه گـفـتـش حـاجـتـت بـا مـن بـگـوخـسروی کن، تـرک این گلخـن بـگو
گـفـت حـاجـتـمـنـد آنم مـن کـه شـاههـم چـنـین مـهـمـانـم آیـد گـاه گـاه
خـسـروی مـن لـقـای او بــس اسـتتـاج فرقم خـاک پـای او بـس اسـت
شـهریار از دسـت تـو بـسـیار هسـتهیچ گـلـخـن تـاب را این کـارهسـت
بـا تـو در گـلخـن نشـسـتـه گـلخـتـیبـه که بـی تـو پـادشـاهی گلشنی
چــون ازیـن گــلـخــن درآمـد دولــتــمکـافـری بــاشــد ازیـنـجــا رحــلـتــم
بــا تـو ایـنـجـا گـر وصـالـی پــی نـهـمآن بـه ملـک هر دو عـالم کـی دهم
بــس بـود ایـن گـلـخـنـم روشـن ز تـوچیست بـه از تو که خواهم من ز تو
مــرگ جــان بــاد ایـن دل پــر پــیـچ راگــر گـزیـنـد بــر تــو هـرگـز هـیـچ را
من نه شاهی خواهم و نه خـسرویآنچ می خـواهم من از تـو هم تـوی
شه تو بس باشی، مکن شاهی مرامـیـهـمـان مـی آی گـه گـاهـی مـرا
عــشــق او بــایـد تــرا کــار ایـن بــودآن تـــو او را غـــم و بـــار ایــن بـــود
گر تـرا عشق اسـت، از وی خـواه نیزدسـت ازین دامـن مـکـن کـوتـاه نـیز
دل بـگیرد زان خـویشـش بـی شـکیبــحـر دارد، قـطـره خـواهـد از یـکـی